Spływ kajakowy GOKiS-em

11.08.2022

Spływ kajakowy GOKiS-em

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza na spływ kajakowy, który odbędzie się w sobotę 27 sierpnia. Spływać będziemy jedną z najpiękniejszych rzek w naszym regionie – rzeką Pilica. Płynąć będziemy na trasie Biała – Barkowice (Przystań Fala) – około 19 km.Koszt spływu, na który składa się transport, wypożyczenie kajaku, opieka ratownika, ubezpieczenie oraz zimne napoje i kiełbaska z ogniska, to 75 zł.Zapisy na spływ do 19 sierpnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sport w Moszczenicy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2 lub pod nr tel. 44 616 94 54.

Czytaj więcej...

Uwaga! Wystąpią przerwy w dostawie wody

08.08.2022

Uwaga! Wystąpią przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy informuje, że w dniu 9.08.2022 r. (wtorek) w godzinach 9.00 - 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Gazomia Stara - numery od 23 do 71. Przerwa spowodowana jest pracami instalacyjnymi związanymi z przebudową drogi.

Czytaj więcej...

Droga powiatowa w Gościmowicach II oficjalnie oddana do użytku

06.08.2022

Droga powiatowa w Gościmowicach II oficjalnie oddana do użytku

Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej w Gościmowicach II na terenie gminy Moszczenica. To inwestycja, jaka realizowana była wspólnie przez Powiat Piotrkowski oraz gminę Moszczenica.Oficjalnego oddania inwestycji do użytku dokonali Starosta Piotr Wojtysiak, Wicestarosta Dariusz Magacz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Starosta oraz Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek. Towarzyszył im radny Bartłomiej Masiarek. W ramach zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1531E w m. Gościmowice II” m.in. przebudowano 980 metrowy odcinek drogi, poszerzono jezdnię, utwardzono pobocze, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Łączny koszt inwestycji to 846 257,23 zł - gdzie wkład samorządu powiatowego wyniósł 446 257,23 zł, natomiast samorządu gminnego 400 000 zł.

Czytaj więcej...

Uwaga na barszcz Sosnowskiego

03.08.2022

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

Do Urzędu Gminy  docierają informacje o pojawianiu się na terenie naszej gminy stanowisk barszczu Sosnowskiego. W związku z powyższym przypominamy i ostrzegamy: • Barszcz Sosnowskiego występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów oraz na nieużytkach czy odłogach. Jest to roślina o silnym działaniu toksycznym i alergizującym, wydziela substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie. • Każdy, kto zauważy na terenie naszej gminy barszcz Sosnowskiego, powinien zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Moszczenicy. Zgłoszenia (w postaci papierowej lub elektronicznej) dokonuje się na formularzu dostępnym u sołtysów, w urzędzie gminy i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Moszczenicy. • Zgłoszenie zostanie przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w celu wprowadzeniu do Centralnego Rejestru Danych o IGO (inwazyjnych gatunkach obcych), następnie zostanie ustalony właściciel lub zarządca nieruchomości, na którym spoczywa odpowiedzialność za zwalczanie barszczu Sosnowskiego.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe

02.08.2022

Zaproszenie na Dożynki Powiatowe

Starosta Powiatu Piotrkowskiego Piotr Wojtysiak wraz z Piotrem Łącznym Wójtem Gminy Łęki Szlacheckie, zaprasza wszystkich rolników na Powiatowe Święto Plonów do Łęk Szlacheckich. Uroczystości zaplanowano 28 sierpnia 2022 roku o 1300, które rozpocznie Msza Święta w Kościele św. Brata Alberta Chmielowskiego w Łękach Szlacheckich. Po nabożeństwie w barwnym korowodzie, uczestnicy wydarzenia przejdą na boisko przy Urzędzie Gminy, gdzie odbędzie się ceremoniał dożynkowy, podczas którego pokrojony zostanie chleb i wręczone wieńce. Poznamy także laureata honorowego tytułu "Za zasługi dla Powiatu Piotrkowskiego". Szczegółowy program uroczystości na plakacie.

Czytaj więcej...

Sukces Kapeli Ludowej Tkacze

01.08.2022

Sukces Kapeli Ludowej Tkacze

Kapela Ludowa Tkacze reprezentowała gminę Moszczenica na II Przeglądzie Zespołów Ludowych i Kapel z województwa łódzkiego, który odbył się w Niesułkowie (gm. Stryków). - W silnie i licznie obsadzonym przeglądzie nasza kapela zajęła 2 miejsce w kategorii „Zespół”. Warto wspomnieć, że Kapela Ludowa Tkacze w nowym składzie działa praktycznie od stycznia 2022 roku. Zachęcamy wszystkich miłośników kultury ludowej oraz muzyki do wstępowania w szeregi kapeli - przypomina dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy Włodzimierz Kaźmierczak. Próby odbywają się w każdy wtorek o godz. 18:00. Zespół  nadal szuka śpiewaków i muzyków np. klarnecistów. Kapelę w nowym składzie będzie można usłyszeć m.in. na dożynkach gminnych, które odbędą się w niedzielę 4 września.

Czytaj więcej...

10 milionów zł dla Moszczenicy

01.08.2022

Blisko 7 milionów zł dla Moszczenicy

Dzięki przyłączeniu się do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piotrków-Bełchatów-Radomsko do gminy Moszczenica trafi blisko7 milionów złotych. Podczas specjalnego spotkania w piotrkowskiej Mediatece przedstawiono szczegółowe wyliczenia dotyczące podziału środków. Pula – 42 miliony euro, jaką przeznaczono dla MOF-u, została podzielona proporcjonalnie do ilości mieszkańców na wszystkie samorządy ( 120,81 euro per capita). Teraz samorządy decydują o tym na co przeznaczyć pieniądze, które mają trafić do gmin i miast w trybie pozakonkursowym. Warunkiem jest, aby wszystkie projekty wpisały się Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. - Gmina Moszczenica podtrzymuje stanowisko zaprezentowane podczas inauguracyjnego spotkania MOF-u, czyli stworzenia Centrum Ekologicznej Rafinacji Odpadów Komunalnych. Oferujemy teren 15 ha do realizacji tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, z ta propozycja zostanie oceniona jako zintegrowane działania samorządów, co może skutkować spadkiem cen odbioru śmieci – podkreśla wójt Marceli Piekarek i dodaje, że Moszczenica w rezerwie ma projekt budowę sieci gazowniczej lub sieci ciepłowniczej.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy

29.07.2022

Sesja Rady Gminy

Obrady Rady Gminy rozpoczną się 2 sierpnia o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Główne punkty, nad którymi pochylą się radni dotyczyć będą finansów i bieżących spraw związanych z gospodarką i prawem lokalnym.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

29.07.2022

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566 z późn.zm.) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo Wodne.Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.Wójt w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy Moszczenica, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Przed jej ustaleniem zostaną zebrane dane w formie oświadczenia o nieruchomości, które będą podstawą sporządzenia informacji.Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust.3 zwolnione z opłaty retencyjnej są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie niezwłocznie  do tut. Urzędu przekazanego w załączeniu oświadczenia o nieruchomości (po jego uprzednim wypełnieniu). Oświadczenie należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Moszczenica pokój  1.Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Moszczenica, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Moszczenica – Biuro Obsługi Mieszkańca pokój nr 1. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Anna Glonek tel. 44 6169625 w. 131 

Czytaj więcej...

Trening syren

29.07.2022

Trening syren

Informujemy, iż w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na czas jednej minuty w województwie łódzkim uruchomione zostaną syreny. W ten symboliczny sposób oddany zostanie hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78. rocznicę jego wybuchu oraz  przeprowadzony trening sprawności i skuteczności systemu ostrzegania i alarmowania.​

Czytaj więcej...

Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej

26.07.2022

Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej

Trwa drugi etap modernizacji drogi łączącej gminę Moszczenica z gminą Wolbórz. Remontowany odcinek zaczyna się w Woli Moszczenickiej na ulicy Gazomskiej i biegnie przez Gazomię Starą, aż do Psar. Wcześniejszy fragment (ul. Gazomska od ul. Piotrkowskiej w Moszczenicy) oddano do użytku w ubiegłym roku. Pisaliśmy o tym tutaj: https://ug.moszczenica.eu/post/details/844/nowa-i-bezpieczna-ul-gazomska- Wielokrotnie staraliśmy się o dofinansowanie na dokończenie tego ciągu komunikacyjnego. Za trzecim razem się udało i cieszę się, że w końcu możemy zrealizować nasz plany – podkreśla wójt Marceli Piekarek. Modernizacja obejmuje budowę pasa jezdnego o szerokości 6 m, ciągu pieszo – rowerowego – od 2,0 do 1,50 m oraz pobocza o szerokości 60 cm . W ramach prac wykonane zostanie odwodnienie powierzchniowe – do istniejących rowów oraz wybudowana i częściowo zmodernizowana sieć teletechniczna. - Remont nie jest prosty, ponieważ na odcinku 2 kilometrów musimy dopasować do siebie wysokości wjazdów i chodników przy wszystkich posesjach. Prace prowadzone są też w taki sposób, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać do swoich domów. Niestety w tym wypadku, aby było lepiej najpierw, musi być gorzej – dodaje wójt. Wszystkie prace mają zakończyć się w ciągu 13 miesięcy od podpisania umowy. Wszystko wskazuje na to, że pomimo fali upałów termin zostanie dotrzymany.

Czytaj więcej...

Modernizacja budynku po byłym gimnazjum

25.07.2022

Modernizacja budynku po byłym gimnazjum

Pierwsze prace związane z remontem i modernizacją budynku przy ul. Piotrkowskiej 13 w Moszczenicy dobiegają końca. Obiekt będzie siedzibą gminnych instytucji oraz stowarzyszeń i placówek działających na rzecz lokalnych społeczności. – Dzięki planom adaptacji wykorzystamy pełen potencjał tego miejsca. Nieruchomość stanie się nową siedzibą Gminnej Biblioteki Publiczne ( poziom 0) oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ( poziom 1). Od strony zachodniej budynek zmodernizowano na potrzeby klubu Honorowych Dawców Krwi. Do ich użytku oddana zostanie dawna sala gimnastyczna i przyległe do niej zaplecze – informuje wójt Marceli Piekarek. Większość obecnie zaplanowanych prac zakończy się w połowie wakacji. Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie remontu i adaptacji pomieszczeń po szkolnej stołówce, które mają stać się siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej. Placówka – decyzją starosty piotrkowskiego ma zostać tu przeniesiona z sąsiedniego Wolborza. – Mam nadzieję, że wszystkie procedury i cały remont uda nam się zakończyć do połowy listopada – mówi z nadzieją wójt Piekarek i dodaje, że dopiero wówczas będzie można mówić o całkowitym oddaniu budynku do użytku. – Budynek po byłym gimnazjum, wbrew głoszonym przez niektórych wcześniej tezom będzie służył mieszkańcom i całej gminie. Cieszę się, że dzięki temu remontowi m.in. biblioteka i GOPS będą miały nowoczesne siedziby – dodaje wójt. Oprócz remontu pomieszczeń odnowiono także elewację. Budynek, który wybudowano jako jedną ze szkół na tysiąclecie państwa polskiego, wkrótce ponownie będzie tętnił życiem.

Czytaj więcej...

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

25.07.2022

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 25.07.2022 roku do Urzędu Gminy Moszczenica wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Moszczenica  - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Szczegóły oferty w złączniku. ​

Czytaj więcej...

BioOdoady - zasady segregacji

20.07.2022

Bioodpady - zasady segregacji

Kolejny raz przypominamy, że do brązowych worków WRZUCAMY wszystkie odpady pochodzenia roślinnego np. resztki posiłków, skorupki jaj, łupiny od orzechów, fusy od kawy i herbaty, obierki, przeterminowane owoce i warzywa, rozdrobnione gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty. NIE WRZUCAMY: resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, leków, odpadów niebezpiecznych, popiołu z palenisk domowych, impregnowanego drewna, płyt mdf i wiórowych, kamieni, ziemi. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady stanowiące odpady komunalne można kompostować w kompostownikach przydomowych. Należy pamiętać, że kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości jednorodzinnych należy prowadzić w sposób zgodny z zasadami sztuki ogrodowej, aby nie powodowały uciążliwości sanitarnych dla otoczenia ani też nie prowadziły do zwiększenia populacji gryzoni: w gotowych kompostownikach ogrodowych; w drewnianych kompostownikach wykonanych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub w formie pryzmy, na której odpady biodegradowalne układa się warstwowo.

Czytaj więcej...

Aktualności

Komunikat Komisariatu Policji w Wolborzu

18.07.2022

Komunikat Komisariatu Policji w Wolborzu

Informacja Komisariatu Policji w Wolborzu o bieżących zadaniach, jakie są obecnie realizowane w ramach Planu Działania Priorytetowego na terenie gminy Moszczenica. Celem tych działań jest wskazanie istotnych problemów w danym rejonie służbowym dzielnicowego oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia lub jego zminimalizowania.Jak czytamy w piśmie skierowanym do Urzędu Gminy w Moszczenicy, podejmowane działania priorytetowe dotyczą: - problematyki zakłócania spokoju i porządku publicznego, niszczenia mienia oraz zaśmiecania w miejscowości Srock na ul. Stawnej 1 oraz Stawnej 5 – funkcjonariusz prowadzący mł. asp. Paweł Radoszewski tel. 516 436 880 - problematyki zakłócania porządku w miejscowości Moszczenica ul. Poduchowna – w rejonie parkingu cmentarza – funkcjonariusz prowadzący post. Maciej Bogusławski tel. 516 436 878

Czytaj więcej...
UWAGA - Zmiana harmonogramu dla nieruchomości niezamieszkałych!

15.07.2022

UWAGA - Zmiana harmonogramu dla nieruchomości niezamieszkałych!

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (najczęściej takich na których terenie prowadzone są działalności handlowe czy usługowe). Harmonogram do pobrania poniżej. Jednocześnie przypominamy, że właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, którzy składając deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zdecydowali się na większą częstotliwość odbiorów odpadów w miesiącu obowiązują indywidualne harmonogramy odbioru odpadów dostępne do pobrania w budynku Urzędu Gminy. Zmianie nie uległy harmonogramy odbioru odpadów dla gospodarstw domowych!

Czytaj więcej...
Dożynki Wojewódzkie 2022

15.07.2022

Dożynki Wojewódzkie 2022

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Szczegóły programu na plakacie.

Czytaj więcej...
Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

15.07.2022

Ruszyła wypłata dopłat do nawozów

Do 31 maja 2022 r. rolnicy mogli ubiegać się o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło blisko 427 tys. wniosków o to wsparcie. 11 lipca rozpoczęła się wypłata pomocy. Pierwszego dnia z tytułu dopłat do nawozów ARiMR przekazała na konta bankowe 20 tys. rolników 138 mln zł. Pomoc będzie przekazywana sukcesywnie w lipcu i sierpniu. Przypomnijmy, że do 31 maja 2022 r. można było składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Do Agencji wpłynęło blisko 427 tys. wniosków, na podstawie których oszacowano maksymalną kwotę niezbędną do realizacji programu – 3,5 mld zł. Przypomnijmy, że pula środków na ten cel wynosiła 3,9 mld zł. Oznacza to, że nie będzie stosowany współczynnik korygujący. Dofinasowanie ma zrekompensować wyższe koszty zakupu nawozów, nabytych między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. O taką pomoc mógł ubiegać się jedynie rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2022 rok. Wysokość wsparcia wyliczono w oparciu o dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, pod uwagę brano określonych stawek, które wynoszą: 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego). Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha. Po drugie, obliczano różnicę pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r., a tymi które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne były dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musiał dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Z kolei w przypadku zakupu nawozów od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. mogły zostać wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa, jeżeli rolnik nie posiadał dokumentów księgowych potwierdzających zakup. W ten sposób obliczano różnicę w cenie tony nawozów w obu okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. - 15 maja 2022 r. wyliczono wysokość pomocy. Po porównaniu obydwu kwot – tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów – określono właściwą stawkę pomocy, którą jest mniejsza z nich.

Czytaj więcej...
Świadczenie pieniężne za zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

13.07.2022

Świadczenie pieniężne za zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Zachęcamy do zapoznania się z Informacją, dotyczącą możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Jak informuje Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL. Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.) Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Czytaj więcej...
Zebrali blisko 30 litrów krwi

13.07.2022

Zebrali blisko 30 litrów krwi

Klub HDK-PCK i Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Moszczenicy połączyli sił . Dzięki temu podczas akcji i Gminnych  Zawodów Sportowo - Pożarniczych zebrano aż 29,25 l krwi. aż 29,25 l krwi Adres: https://epiotrkow.pl/news/Oddali-prawie-30-litrow-krwi-[Zdjecia],48354Akcja była dedykowana dla dwuletniej Igi Krzysztofiak.- Brawo krwiodawcy. Jesteście wielcy - dziękowała po zbiórce prezes klubu HDK Edyta Duda Organizatorzy dziękują wszystkim za pomoc. Patronatem honorowym akcję objął Starosta Piotrkowski - Piotr Wojtysiak oraz Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe. - Tradycyjnie wsparli nas: Cukiernia Zamość, Pizzeria Rocco oraz Andrzej Chycki. Dziękujemy również księżom z Parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy za przekazanie informacji o akcji  podczas ogłoszeń parafialnych, personelowi medycznemu z RCKiK w Łodzi za pełen profesjonalizm i zaangażowanie, Tomaszowi Jarosowi za plakaty, dyrektorowi Włodzimierzowi Kaźmierczakowi za nieodpłatnie udostępnianie sali widowiskowej, Elżbiecie Kucharczyk  za przepyszne ciasto i owoce. Dziękuję krwiodawcom oraz moim kolegom i koleżankom za pomoc - podsumowuje Edyta Duda.  Kolejna akcja krwiodawstwa 18 września.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »