PROJEKTY

19.06.2024

Sołectwo na plus

Dnia 26 marca 2024 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr LXVII/769/24 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2024 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w ramach programu „Sołectwo na plus”. W naszej gminie dotację w tegorocznej edycji otrzymało aż 9 sołectw: Sołectwo Gościmowice Drugie – Powęziny otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Piknik rodzinny – kreatywnie, sportowo, po prostu czadowo” Sołectwo Gościmowice Pierwsze otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Smak czyli Spotkanie Miłośników Atrakcji Kulinarnych” Sołectwo Jarosty otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Razem możemy w Sołectwo Kosów otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Zakup traktorka – kosiarki w celu dbania o nasze wspólne miejsce wraz z organizacją pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kosów”            Sołectwo Michałów otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Integracja mieszkańców Sołectwa Michałów od najmłodszych po seniorów” Sołectwo Moszczenica otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Budowa doświetlenia obiektów: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego” Sołectwo Podolin otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Funkcjonalna altana Sołectwo Raciborowice otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Kreatywnie i sportowo” Sołectwo Sierosław otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Remont sali OSP etap 1”          Niemal każde z sołectw otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 15 000,00 zł. O mniejszą kwotę wnioskowało Sołectwo Jarosty i zgodnie z wnioskiem otrzymało dotację w kwocie 13 330,00 zł. Projekty będą realizowane w terminie do 30 listopada 2024 r.

Czytaj więcej...

13.09.2023

INFRASTRUKTURA SOŁECKA NA PLUS 2023

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr LVIII/654/23 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus”. Dotacji udzielono projektowi zgłoszonemu przez Sołectwo Raciborowice:                                             SOŁECTWO RACIBOROWICE – „Pozytywna Energia” Sołectwo Raciborowice otrzymało fundusze w kwocie 100 00,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę altany dla mieszkańców sołectwa. Ponadto zaplanowano zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, która zasili oświetlenie altany i umożliwi udostępnienie punktu do ładowania urządzeń. Zamontowane zostaną również lampy solarne służące oświetleniu boiska, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej. Sołectwo przewidziało również zakup kosiarki (traktorka), która będzie ładowana energią pozyskaną z instalacji fotowoltaicznej. W ramach grantu wykonane będą też nasadzenia drzew i krzewów na terenie placu rekreacyjnego Sołectwa Raciborowice.

Czytaj więcej...

14.08.2023

SOŁECTWO NA PLUS 2023

Uchwałą nr LVIII/653/23 z dnia 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”. Dotacje udzielono 3 projektom zgłoszonym przez sołectwa z terenu naszej gminy. SOŁECTWO GOŚCIMOWICE PIERWSZE – „Nasza altana – nasze miejsce integracji” SOŁECTWO MOSZCZENICA – „Zakup podłoża poliuretanowego do budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego” SOŁECTWO PODOLIN – „Klimatyczna sala” Każde z sołectw otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł.

Czytaj więcej...

Nowa ekopracownia przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach

19.06.2023

Nowa ekopracownia przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Ekopracownia „Żabi zakątek” utworzona przy Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach zadania konkursowego „Nasze Ekologiczne Pracownie – edycja 2022”Dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 52.000,00 zł                                               Wkład własny – 3. 200,00 złKoszt całkowity -  55.200,00 złW marcu 2022 r. Gmina Moszczenica złożyła wniosekdo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi opracowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad                          w Jarostach oraz nauczyciela przyrody i biologii o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:Utworzenie ekopracowni pn. „Żabi zakątek” w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.W lipcu 2022 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Moszczenica dotacji na realizację zadania konkursowego w wysokości 52.000,00 złW związku z planowaną realizacją zagadnień dotyczących obserwacji najbliższego otoczenia i środowiska nowa ekopracownia będzie sprzyjać nauczaniu poglądowemu i da możliwość pełnego korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnej. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym, m. in. stworzonemu stanowisku mikroskopowemu, znajdującemu się na środku sali mobilnemu stołowi demonstracyjnemu, wizualizerowi, tablicy interaktywnej uczniowie będą mogli  w różnorodny sposób prezentować wyniki swoich badań, prowadzonych doświadczeń  i obserwacji, dotyczących w szczególności popularnych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną, płazów i ich środowiska, dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami.

Czytaj więcej...

27.02.2023

Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica

                                    Gmina Moszczenica pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w ramach dotacji z dziedziny „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica” została przyznana decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi poprzez podjęcie uchwały nr 17886/2022 dotacja w kwocie 58 500,00 zł. Dzięki dofinansowaniu gmina Moszczenica może zrefundować poniesione w 2022 roku koszty odbioru i utylizacji azbestu w ilości 177,015 Mg. Wyroby azbestowe zostały odebrane przez przedsiębiorstwo GREENLAND TECHNOLOGY z siedzibą w Warszawie z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a następnie przekazane na składowisko. Całkowita wartość zadania wyniosła 64 999,91 zł. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 58 500,00 zł. WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Czytaj więcej...

29.08.2022

Sołectwo na plus

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa w ramach programu „Sołectwo na plus”. W naszej gminie dotację zdołały uzyskać trzy sołectwa:   1.       Sołectwo Jarosty  otrzymało dotację na realizacje zadania pod nazwą „Kuchnia łączy pokolenia” 2.       Sołectwo Michałów otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Kolorowy plac zabaw w sołectwie Michałów”                                                            3.       Sołectwo Raciborowice  otrzymało dotację na realizację zadania pod nazwą „Odnowienie krzyża przydrożnego w Raciborowicach”     Każde z sołectw otrzymało pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 12 000,00 zł.

Czytaj więcej...

01.07.2022

Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw

„Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”. Gmina Moszczenica realizuje w partnerstwie z Powiatem Piotrkowskim projekt pn.: „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020., oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, poddziałanie II.2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw, nabór II.2.2. Promocja gospodarcza regionu. W ramach projektu realizowane są zadania służące promocji gospodarczej Powiatu, Gminy i Regionu Łódzkiego wraz z funkcjonującymi na ich terenie przedsiębiorstwami oraz zdobywaniu nowych rynków zbytu i wspieraniu powiązań kooperacyjnych w celu podniesienia konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Projekt obejmuje zadania polegające na promocji podczas międzynarodowych wydarzeń w kraju, zakupie niezbędnego wyposażenia stanowiącego integralną część projektu oraz wsparciu przedsiębiorców przez Biuro Obsługi Inwestora. Projekt realizowany jest dzięki współpracy Powiatu Piotrkowskiego – lidera z Gminą Moszczenica – partnerem. Kwota przyznanego dofinasowania wynosi 1 545 242,61 zł. Wartość projektu ogółem to 2 121 858,48 zł.

Czytaj więcej...

27.06.2022

Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobów wód geotermalnych

Gmina Moszczenica pozyskała środki w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z dziedziny badania naukowe i ekspertyzy/monitoring środowiska pn.: „Przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobów wód geotermalnych” w kwocie 64 206,00 zł. Dzięki dofinansowaniu zostanie przygotowana dokumentacja, która w przyszłości posłuży do wykonania badawczego odwiertu geotermalnego w celu potwierdzenia istnienia wód geotermalnych na terenie Gminy Moszczenica i weryfikacji ich parametrów (temperatura, mineralizacja). Całkowita wartość zadania wyniosła 71 340,00 zł. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 64 206,00 zł. WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Czytaj więcej...

22.06.2022

387 510,00 zł dla Gminy Moszczenica w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

29.03.2022 r. Gmina Moszczenica podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. : „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Gmina w ramach projektu dokona modernizacji systemów zapewniających bezpieczeństwo Urzędowi Gminy oraz jednostkom organizacyjnym – wszystkim szkołom podstawowym znajdującym się na terenie gminy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Bibliotece Publicznej oraz Zespołowi Opieki Zdrowotnej funkcjonującym na terenie naszej gminy, jak również urzędom i jednostkom organizacyjnym innych samorządów, z którymi Gmina Moszczenica ma podpisaną umowę konsorcjum. Realizacja grantu będzie polegała na wymianie istniejącego klastra urządzeń Palo Alto na nowe urządzenia. Obecnie pracujące firewall-e mają już około 8 lat i w najbliższym czasie stracą wsparcie producenta. Wysoka dostępność do Internetu realizowana przez klaster urządzeń firewall pracujących w trybie Active – Active jest bezwzględnie niezbędna gminie, ponieważ służy ona zapewnieniu połączenia dla placówek GZOZ oraz gwarancji świadczenia usługi VOIP wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy. W ramach projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa. Projekt „Cyfrowa Gmina” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React -EU w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Czytaj więcej...

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Jarosty

14.04.2022

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Moszczenica

  W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę i przebudowę przejść dla pieszych realizowane są prace budowlane w zakresie następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Jarosty na terenie Gminy Moszczenica”. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 39 704,00 zł. W ramach zadnia  powstanie wyniesione nad poziom jezdni przejście dla pieszych, które spowolni ruch drogowy w okolicach szkoły, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osób poruszających się w obszarze oddziaływania przejścia. Wykonane zostaną również linie ostrzegawcze przed przejściem, a samo przejście zostanie oświetlone. „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych obok obiektu Szkoły Podstawowej w miejscowości Rękoraj na terenie  Gminy Moszczenica”. Dofinansowanie na realizację tego zadania wynosi 34 538,00 zł. W ramach inwestycji powstanie wybudowane z kostki betonowej wyniesione przejście dla pieszych. Podobnie jak w Jarostach zamontowane zostanie również oświetlenie przejścia oraz linie ostrzegawcze przed przejściem. „Przebudowa przejść dla pieszych znajdujących się w obrębie skrzyżowania ulic Dworcowej i Spacerowej w Moszczenicy przy obiekcie Szkoły Podstawowej celem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W wyniku modernizacji istniejących przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy przejść powstaną wyniesione przejścia dla pieszych z kostki betonowej, przed którymi zostaną zainstalowane linie ostrzegawcze. Przewidziano również montaż oświetlenia obu przejść. Dofinansowanie na realizację tego zdania wynosi 57 760,00 zł. Budowa i przebudowa przejść dla pieszych realizowana dzięki współfinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczniom szkół w Jarostach, Rękoraju i Moszczenicy, ich rodzicom i opiekunom oraz wszystkim mieszkańcom miejscowości, w których realizowane są prace w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze przejść, jak również mieszkańcom całej gminy poruszającym się w okolicach szkół i innych obiektów publicznych zlokalizowanych w pobliżu przejść dla pieszych.

Czytaj więcej...

21.03.2022

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR   W ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” Gmina Moszczenica otrzymała dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup laptopów dla dzieci uczących się w szkole podstawowej lub średniej, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Celem realizowanego projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży z gmin popegeerowskich równego dostępu do rozwoju cyfrowego poprzez wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadaniem gminy jest ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu komputerowego i wyłonienie wykonawcy. Zakupione laptopy zostaną przekazane Wnioskodawcom. Gmina Moszczenica ubiegała się o grant na 48 spełniających wymagania naboru wniosków złożonych przez mieszkańców. Wszystkie te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W celu ustalenia terminu podpisania umowy przekazania sprzętu będziemy kontaktować się z Beneficjentami telefonicznie.

Czytaj więcej...

23.11.2021

Udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki

Udział w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra Edukacji i Nauki Gmina Moszczenica w październiku 2021 roku otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” i podpisała porozumienie z Ministerstwem Edukacji i Nauki na realizację ww. zadania. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. We wszystkich szkołach, dla których Gmina Moszczenica jest organem prowadzącym, organizowane są wycieczki w dwóch grupach wiekowych: jedna dla uczniów klas I-III, druga dla uczniów klas IV-VIII. Wsparcie finansowe przyznane jest w formie dotacji celowej, w wysokości do 80% poniesionych kosztów, jednak kwota dofinansowania nie może przekroczyć: a) w przypadku wycieczki jednodniowej kwoty do 5 000,00 zł, b) w przypadku wycieczki dwudniowej kwoty do 10 000,00 zł, c) w przypadku wycieczki trzydniowej kwoty do 15 000,00 zł. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Całkowity koszt zadania w Gminie Moszczenica to 165 519,00 zł. Kwota dofinansowania ze środków Ministra Edukacji i Nauki to 79 724,00 zł. Wkład własny na realizację zadania zapewniony został przez wpłaty rodziców.

Czytaj więcej...

03.09.2021

Program „Sołectwo na Plus”

                  W dniu 25 sierpnia br. podczas pikniku rodzinnego w Gminie Rozprza zorganizowanego w ramach spotkania z cyklu „Porozmawiajmy w Łódzkiem” sołtysi sołectw: Wieś Moszczenica, Michałów oraz Podolin otrzymali z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego - Zbigniewa Ziemby – przyznane przez Sejmik Województwa Łódzkiego granty w ramach programu „Sołectwo na Plus” na realizację małych projektów lokalnych. Projekty, które w ramach naboru otrzymały dotację w kwocie po 10.000,00 zł z budżetu Województwa Łódzkiego: „Festyn rodzinny mieszkańców Sołectwa Wsi Moszczenica” – projekt zgłoszony przez sołectwo Moszczenica,„Aktywne Sołectwo Michałów” – projekt zgłoszony przez Sołectwo Michałów„Kuchenna rewolucja” – projekt zgłoszony przez sołectwo Podolin

Czytaj więcej...

Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi

30.04.2021

Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi

Udział w konkursie ,,Nasze Ekologiczne Pracownie" pn. " Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi " skutkował podpisaniem przez Gminę Moszczenica umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowity koszt zadania to 55.745,00 zł (udział własny - 5.745,00 zł, pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 50.000,00zł.) Prace przewidziane do wykonania, związane z remontem (wymiana podłogi, oświetlenia, malowanie ścian w sali) oraz wyposażeniem pracowni (pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video, komputery, nowe meble, rolety, fototapety, kwiaty) zostały przeprowadzone prawidłowo, ku radości uczniów i nauczycieli zakończone, a klasopracownia została oddana do użytkowania z końcem kwietnia 2021 r..

Czytaj więcej...

05.05.2021

PUBLICZNY INTERNET W GMINIE MOSZCZENICA

Gmina Moszczenica realizuje projekt grantowy pn. „ Publiczny Internet w Gminie Moszczenica” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa nr 1 ”Powszechny dostęp do szybkiego internetu”; Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest zmodernizowanie posiadanej infrastruktury IT i świadczenie usługi typu hot spot wszystkim mieszkańcom gminy na znacząco wyższym poziomie niż obecnie. Uruchomionych zostanie 10 zewnętrznych publicznych punktów dostępu do Internetu, które swoim zasięgiem obejmować będą następujące miejsca na terenie gminy: • zabytkowy park w Moszczenicy, • obszar Urzędu Gminy oraz Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, • stadion GLKS Włókniarz Moszczenica, Orlik, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wraz z amfiteatrem i Gminną Biblioteką Publiczną, • obszar Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Kosowie, • budynek Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy wraz z pobliskimi boiskami dla dzieci i młodzieży. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi: 64 368,00 zł, w tym: - z budżetu środków europejskich w kwocie: 54 712,80 zł, - z budżetu państwa w kwocie: 9 655,20 zł.

Czytaj więcej...

05.03.2021

Edukacja ekologiczna pod hasłem WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

W II półroczu roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach rozpoczyna się realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem "Woda źródłem życia". Projekt będzie obejmował zadania, dotyczące zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Cele projektu to: kształtowanie postaw proekologicznych, wzbogacanie słownictwa związanego z tematem projektu, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i przeprowadzenia obserwacji organizmów żyjących w ekosystemie wodnym, dzielenie się spostrzeżeniami. Cele te zrealizujemy poprzez wycieczki ekologiczne i warsztaty terenowe, które odbędą od marca do maja, warsztaty stacjonarne, które poprowadzą specjaliści ds. ekologii od stycznia do kwietnia, akcje ekologiczne. Ponadto uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w różnego rodzaju konkursach, które planujemy zorganizować od marca do maja. Zostaną zakupione także pomoce dydaktyczne. Za realizację działań związanych z projektem odpowiedzialne są nauczycielki: Ilona Iskrzyńska i Elżbieta Fortak-Florczyk. Projekt został współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi. www.wfosigw.lodz.pl. Całkowity koszt zadania pod nazwą „Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach” to kwota 33 378 zł, natomiast kwota dofinansowania przez Fundusz wynosi 29 948 zł.

Czytaj więcej...

25.01.2021

Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica

„Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica” W 2020 roku Gmina Moszczenica pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych w ramach dotacji z dziedziny „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.Na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i unieszkodliwienie azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Moszczenica” została przyznana dotacja w kwocie 33 668,00 zł. Dzięki dofinansowaniu odebrano i poddano utylizacji azbest w ilości 136,614 Mg. Wyroby azbestowe zostały odebrane przez przedsiębiorstwo GREENLAND TECHNOLOGY z siedzibą w Warszawie z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych a następnie przekazane do „Zakładu Instalacji Sanitarnych Utylizacja Odpadów w Warszawie”, skąd trafiły na Składowisko Odpadów Niebezpiecznych w Byczu.Całkowita wartość zadania wyniosła 43 525,22 zł. Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji w wysokości 33 668,00 zł. WFOŚiGW w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/  

Czytaj więcej...

11.01.2021

PROGRAM „ZDALNA SZKOŁA PLUS”

PROGRAM „ZDALNA SZKOŁA PLUS”         Gmina Moszczenica realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.     Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu na odległość, poprzez wyposażenie nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) w sprzęt komputerowy niezbędny do zdalnej nauki.     Przyznany grant, w wysokości 74 995,00 zł, przeznaczony zostanie na zakup sprzętu komputerowego: 5 laptopów wraz z oprogramowaniem, 30 anten zapewniających uczniom z terenu naszej Gminy dostęp  do Internetu, 6 stacji nadawczych oraz kontroler WiFi.       Działanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu  o wysokich przepustowościach”.

Czytaj więcej...

10.12.2020

Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej – Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Zadanie pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej – Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dotacja WFOŚiGW w Łodzi – 124.160,00 złWkład własny – 31. 040,00 złKoszt całkowity -  155.200,00 złW marcu 2020 r. Gmina Moszczenica złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą:Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach.W lipcu 2020 r. Zarząd WFOŚiGW w Łodzi podjął decyzję o przyznaniu Gminie Moszczenica dotacji na realizację zadania z dziedziny Ochrona Powietrza w wysokości 124.160,00 złInstalacja odnawialnych źródeł energii o mocy 27,84 kWp zostanie zamontowana na dachu budynku szkoły. Zostanie ona podłączona do sieci elektroenergetycznej. Dostarczona energia będzie wykorzystana na potrzeby własne. Nadwyżki energii oddane zostaną do sieci energetycznej i odebrane w formie opustu. Prace obejmują montaż konstrukcji, modułów fotowoltaicznych, inwertera, zabezpieczeń wraz z rozdzielnią, okablowania i monitoringu produkcji energii. Zadaniem inwestycji jest kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych oraz zwiększenie wiedzy i świadomości na temat odnawialnych źródeł energii. 

Czytaj więcej...

19.05.2020

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Informujemy, że Gmina Moszczenica otrzymała dofinansowanie w wysokości 68 792,30 zł w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. W ramach dofinansowania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w ilości 16 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 40 anten zapewniających uczniom z terenu naszej Gminy dostęp do Internetu. Doposażenie nauczycieli i uczniów w sprzęt usprawni proces zdalnego nauczania.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka