Biuro Obsługi Mieszkańców

04.03.2022

Dostępność - Wnioski

Zapewnienie dostępności cyfrowej1. Zapewnienie dostępności cyfrowej2. Wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowejZapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej1. Zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej2.  Wzór wniosku o zapewnienie dostępności  architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Organizacyjny

Klauzula informacyjna - RODO1. Rejestracja Działalności Gospodarczej 1.0 karta rejestracja działalności gospodarczej1.1 CEIDG-1_v_2.1.1 wniosek1.2 CEIDG-RD_v6.2 (PKD) wykonywana działalności gospodarczej1.3 CEIDG-MW_v6.3 dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej1.4 CEIDG-RB_v6.3 informacja o rachunkach bankowych1.5 CEIDG-SC_v6.3 udział w spółkach cywilnych1.6 CEIDG-PN_v6.3 pełnomocnictwa1.7 CEIDG-POPR_v6.2 korekta wniosku1.8 CEIDG-ZS_v6.2 Zarządca sukcesyjny1.9 Instrukcja-wypelniania-wniosku-CEIDG-1_gru211.10 Pełnomocnictwo 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.0 Karta sprzedaż napojów alkoholowych2.1 Wniosek o wydanie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych poza lub w miejscu sprzedaży2.2 wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych2.3 wniosek  na sprzedaż napojów alkoholowych - organizacja imprez zamkniętych2.4  wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych napojów alkoholowych2.5 oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych2.6 wniosek zmiany stanu faktycznego2.7 zawiadomienie o rezygnacji sprzedaży napojów alkoholowych2.8  wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia   3. Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób 3.1 Karta usługi 3.2 Wniosek o wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym 3.3 Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym3.4 Zrzeczenie się zezwolenia 4. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4.1 Karta usługi 4.2 Wniosek o wpis do rejestru żłobków klubów dziecięcych 4.3 Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4.4 Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 4.5 Oświadczenie o niekaralności 4.6 Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze   5. Udzielenie informacji o przedsiębiorcach z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed przekazaniem do CEIDG 5.1 Karta usługi 5.2 Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Moszczenica 5.3 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Moszczenica   6. Zobowiązanie do leczenia odwykowego 6.1 Karta usługi 6.2 Wniosek 6.3 Procedura   7. Udostępnienie akt z archiwum zakładowego 7.1 Karta usługi 7.2 Wniosek   8. Przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Moszczenica wnioskującym o realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 8.1 Karta usługi 8.2 Wniosek   9. Zeznanie świadków – wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. 9.1 Karta usługi 9.2 Wniosek   10. Rozpatrywanie skarg i wniosków 10.1 Karta usługi 10.2 Protokół przyjęcia skargi   11. Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy 11.1 Karta usługi   12. Petycje, postulaty i  inicjatywy mieszkańców 12.1 Karta usługi   13. Zatwierdzenie podziału nieruchomości 13.1 Karta usługi 13.2 Wniosek   14. Wydanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości 14.1 Karta usługi  14.2 Wniosek   15. Wydanie zaświadczenia o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym 15.1 Karta usługi 15.2 Wniosek   16. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 16.1 Karta usługi 16.2 Wniosek   17. Wydanie aktu własności ziemi 17.1 Karta usługi 17.2 Wniosek   18. Wydanie umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego 18.1 Karta usługi 18.2 Wniosek   19. Sprzedaż nieruchomości 19.1 Karta usługi 19.2 Wniosek   20. Wydanie zaświadczenia o uprawomocnieniu Aktu Własności Ziemi 20.1 Karta usługi 20.2 Wniosek 21. Poświadczenie własnoręczności podpisu21.1 Karta usługi21.2 Wniosek22. Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych22.1 Karta usługi22.2 Wniosek

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna - RODO1.Wydawanie dowodów osobistych 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek 1.3 Instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych   2.Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. 2.1 Karta usługi 2.2 Wniosek   3.Zawarcie związku małżeńskiego w siedzibie USC i jego rejestracja. 3.1 Karta usługi 3.2 Wniosek   4.Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i jego rejestracja 4.1 Karta usługi 4.2 Wniosek   5.Zawarcie związku małżeńskiego poza USC 5.1 Karta usługi 5.2 Wniosek   6.Rejestracja urodzeń 6.1 Karta usługi 6.2 Wniosek   7.Rejestracja zgonów 7.1 Karta usługi   8.Sprostowanie aktu stanu cywilnego 8.1 Karta usługi 8.2 Wniosek 8.3 Pełnomocnictwo   9.Uzupełnienie aktu stanu cywilnego 9.1 Karta usługi 9.2 Wniosek 9.3 Pełnomocnictwo   10.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 10.1 Karta usługi 10.2 Wniosek 10.3 Pełnomocnictwo   11.Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do UE 11.1 Karta usługi 11.2 Wniosek 11.3 Pełnomocnictwo   12.Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE 12.1  Karta usługi 12.2 Wniosek 12.3 Pełnomocnictwo   13.Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego 13.1 Karta usługi 13.2 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia 13.3 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa 13.4 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu 13.5 Oświadczenie 13.6 Pełnomocnictwo   14.Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa 14.1 Karta usługi 14.2 Wniosek   15.Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi 15.1 Karta usługi 15.2 Wniosek o udost. danych w trybie jednostkowym 15.3 Wniosek o udost. dokumentacji związanej z dowodem osobistym   16.Zameldowanie na pobyt stały 16.1 Karta usługi 16.2 Wniosek   17.Zameldowanie na pobyt czasowy 17.1 Karta usługi 17.2 Wniosek   18.Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 18.1 Karta usługi 18.2 Wniosek   19.Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 19.1 Karta usługi 19.2 Wniosek   20.Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego 20.1 Karta usługi 20.2 Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego 20.3 Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego   21.Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP 21.1 Karta usługi 21.2 Wniosek   22.Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy 22.1 Karta usługi 22.2 Wniosek   23.Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 23.1 Karta usługi 23.2 Wniosek   24.Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców 24.1 Karta usługi   25.Nadawanie lub zmiana numeru PESEL 25.1 Karta usługi 25.2 Wniosek   26.Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 26.1 Karta usługi  

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Finansowy

Klauzula informacyjna - RODO1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek 1.3 Oświadczenie dzierżawa   2. Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych 2.1 Karta usługi 2.2 Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę 2.3 Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku2.4 Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku I zaległości podatkowej 2.5 Oświadczenie o sytuacji finansowej i rodzinnej podatnika 2.6 Formularz - rolnik 2.7 Formularz - przedsiębiorcy   3. Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej 3 A Obowiązek podatkowy do dnia 30.06.2019 Karta usługi DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości DR-1 - deklaracja na podatek rolny DL-1 - deklaracja na podatek leśny   3 B Obowiązek podatkowy, który powstał od 01.07.2019 Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 Załącznik ZDN-1 Załącznik ZDN-2  Deklaracja na podatek rolny DR-1  Załącznik 1  Załącznik 2 Deklaracja o lasach DL-1 Załącznik ZDL - 1 Załącznik ZDL - 2      4.0 Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa 4.1 Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatnika 4.2 Wniosek 4.3 Upoważnienie pełnomocnictwo 5.0 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 5.1 Zaświadczenie o niezaleganiu5.2 Wniosek 5.2Upoważnienie pełnomocnictwo   6.0 Zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa 6.1 Zaświadczenie o niefigurowaniu w ewidencji podatnika 6.2 Wniosek 6.3 Upoważnienie pełnomocnictwo 7.0 Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha Karta usługi Wniosek Formularz informacji Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2   8.0 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Karta usługi DT-1 DT-1/A   9.Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii Karta usługi Wniosek   10.Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych   Obowiązek podatkowy do dnia 30.06.2019 Karta usługi Informacja ws. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego   Obowiązek podatkowy, który powstał od 01.0l.2019 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1  Załącznik ZIN-1 Załącznik ZIN-2 Załącznik ZIN-3 Informacja o gruntach IR-1 Załącznik ZIR-1 Załącznik ZIR-2 Załącznik ZIR-3 Informacja o lasach  IL-1 Załącznik ZIL-1 Załącznik ZIL-2 Załącznik ZIL-3   11. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 11.1 Karta usługi 11.2 Wniosek    

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Inwestycji i Rozwoju

Klauzula informacyjna - RODO1.Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek   2.Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki 2.1 Karta usługi 2.2 Wniosek   3.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 3.1  Karta usługi 3.2  Wniosek   4.Wydanie decyzji o warunkach zabudowy 4.1 Karta usługi 4.2 Wniosek   5.Zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy nieruchomości 5.1 Karta usługi 5.2 Wniosek   6.Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości 6.1 Karta usługi 6.2 Wniosek   7.Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu 7.1 Karta usługi 7.2 Wniosek   8.Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy 8.1 Karta usługi 8.2 Wniosek

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Gospodarki Komunalnej

Klauzula informacyjna - RODO1.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek   2.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2.1 Karta usługi 2.2 Wniosek   3.Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 3.1 Karta usługi 3.2 Wniosek   4.Zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym 4.1 Karta usługi 4.2 Wniosek   5.Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami 5.1 Karta usługi 5.2 Wniosek   6.Lokalizacja/przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego 6.1 Karta usługi 6.2 Wniosek   7.Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót 7.1 Karta usługi 7.2 Wniosek   8.Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego 8.1 Karta usługi 8.2 Wniosek   9.Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego 9.1 Karta usługi 9.2 Wniosek   10.Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Karta usługi Wniosek Oświadczenie właściciela   11. Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego (szambo)/przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) 11.1 Karta usługi 11.2 Wniosek   12.Wyroby zawierające azbest Karta usługi Wniosek Oświadczenie   13.  13.1  13.2    14. Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Moszczenica 14.1 Karta usługi 14.2 Wniosek   15.Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania. 15.1 Karta usługi   16.Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 16.1 Karta usługi 16.2 Wniosek   17.Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych 17.1 Karta usługi   18.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 18.1 Karta usługi 18.2 Wniosek   19.   20.Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie 20.1 Karta usługi 20.2 Wniosek   21.Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Karta usługi Wniosek  22.Renta planistyczna22.1 Karta usługi22.2 Wniosek   23.Dokonanie oględzin drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty Karta usługi Wniosek   24.Zgłoszenie usunięcia drzewa lub krzaków 24.1 Karta usługi 24.2 Wniosek   25.   26.Mediacje w sprawie szkód łowieckich 26.1 Karta usługi     27.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 27.1 Karta usługi 27.2 DeklaracjaDGOK-1 27.3 DeklaracjaDGOK-2 27.4 DeklaracjaDGOK-3   28.Umowa dzierżawy 28.1 Karta usługi 28.2 Wniosek   29.Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych 29.1 Karta usługi 29.2 Wniosek   30.Rezerwacja stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym 30.1 Karta usługi 30.2 Wniosek   31.Opłata adiacencka 31.1 Karta usługi 31.2 Wniosek  

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Prawny i Nadzoru

Klauzula informacyjna - RODO 1.Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej. 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek  

Czytaj więcej...

24.01.2022

Referat Edukacji

Klauzula informacyjna - RODO1. Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 1.1 Karta usługi 1.2 Wniosek o wpis 1.3 Zgłoszenie zmiando wpisu   2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Karta usługi Wniosek Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego Oświadczenie o pomocy de minimis Formularz de minimis   3. Awans zawodowy nauczycieli Karta usługi Wniosek   4. Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Karta usługi Wniosek   5. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół Karta usługi Wniosek Wzór rachunku

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka