WYKAZ INWESTYCJI

28.06.2021

INWESTYCJE 2011-2020

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne 1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40   4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2  86 379,28   5 Modernizacja GOK w Moszczenicy  961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85   7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00   8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97   9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  1 232 315,77 853 802,00 10  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 13 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 211 280,18 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00   16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00   19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00   21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł         46 603 093,54 26 545 280,74   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.         26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2   27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28   28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00   29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464   30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00           233 651,48 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  8 610,00   32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  6 949,50   33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00   34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500   35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  18 450,00   36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  9 717,00           111 991,50 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  25 550,00   38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  4 920,00   39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  8 979,00   40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  17 450,14   41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00   42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  3 600,00   43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00   44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00   45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  3 900,00   46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00           101 398,14 0,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku       350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716     2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     400 000,00 400 000,00       RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57       RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57 2014 r. 55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89   56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40   57 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela 28 629,96   58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00   59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44   60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62   61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  509 616,67   62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00   63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16   64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  76 418,61   66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00   67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82   69 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  67 650,00   70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98   71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00         RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31 2015 r. 72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00   73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00   74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00   75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00   77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05   79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00         RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   5 378,84     81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna   25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz   735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice   90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze   75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   40 000,00 190 000,00 40 000,00       RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06       RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06 2016r.    Zadania inwestycyjne w 2016         88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     435 829,61   89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     4 170 057,87 1 991 752,00   RAZEM :     4 605 887,48 1 991 752,00               Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r.         90 opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii,Jarostach     6 027,00   91 opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe     5 000,00   92 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica     13 530,00 6150 93 wykonanie dokumentacji projektowej  w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica     1 600,00   94 opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne     7 380,00   95 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej     20 000,00   96 Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii     11 816,96   97 Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin     11 070,00   98 nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica     34 440,00   99 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna     18 450,00   100 zorganizowanie siłowni zewnętrznej     7 400,00   101 Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach     4 674,54   102 Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP     3 000,00   103 Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju     23 180,00   104 ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy.     24 538,50   105 dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle     950,00   106 dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego     3 500,00   107 wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna     94 095,00   108 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania  „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową”     7 380,00   109 Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica     3 690,00   110 wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów     3 300,00   111 Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich     9 000,00   112 Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku     15 825,45   113 Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach     1 650,00   114 inwentaryzacja drzewostanu, projekt     31 000,00   115 wykonanie zjazdu w Podolinie     29 967,35   116 wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku     35 000,00   117 Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat     4 800,00   118 Budowa placu zabaw w Kosowie     5 547,30   119 budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II     9 262,21   120 Budowa chodnika w Kiełczówce etap V     16 678,80   121 opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami  o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu   sektora MŚP"     13 530,00   122 Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu     22 768,65   123 utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa     15 384,84   124 Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie     615,00   125 przegląd kotłowni w UG     800,98   126 budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym      9 717,00   127 aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI                  14 944,50   128 zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     8 700,00   129 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola     1 626,72   130 roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica     19 607,50   131 remont dachu w Sali OSP Raciborowice     12 512,00   132 remont Domu Ludowego w Białkowicach     6 997,99   133 remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     400,00   134 zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie     1 100,00   135 zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi      19 500,00   136 dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych     4 403,40   137 budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach     9 225,00   138 remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku     1 992,60   139 doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa)     36 715,50   140 dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach     15 754,46   141 raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M     3 690,00   142 opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla  naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.     6 150,00   143 wycena drewna po wycince drzew     500,00   144 dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach     2 829,00   145 zakup spawarki światłowodowej     31 297,35     RAZEM     709 571,10 6 150,00       RAZEM 2016 5 315 458,58 1 997 902,00 2017 146 Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica”     1 074 498,00 774 010,00 147 Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)”     6 507 930,00 4 497 350,00 148 Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów     655 336,47   149 Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica”     239 850,00     RAZEM :     8 477 614,47 5 271 360,00               Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r.         150 zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle     17 630,86   151 Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego  Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.     6 150,00   152 wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     7 995,00   153 meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach     8 000,00   154 Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II     20 590,20   155  wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej.     7 995,00   156 zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     1 845,00   157 remont klatki schodowej w OSP Baby     6 000,00   158 wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy     98 400,00   159 II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław     13 090,00   160 doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej     18 658,60   161 dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara     12 831,78   162 dostawa paneli podłogowych do OSP Srock     8 248,87   163 wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy.     8 900,00   164 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica     2 460,00   165 budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka     12 890,40     RAZEM:     251 685,71     RAZEM 2017 r     8 729 300,18 5 271 360,00 2018 166 Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym     1 028 871,48   167 Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy     3 269 709,00 1 482 791,71 168 Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica"     668 415,52   169 Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze     2 367 133,31   170 Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"     959 848,70   171 Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica     1 016 082,20 708 387,00 172 Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy     546 146,67 201 357,00 173 Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu     70 725,00   174 Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"     1 042 000,00   175 Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"     1 574 205,60   176 Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy     276 750,00   177 Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat     149 068,82   178 Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów     203 480,23   179 Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej     1 453 529,75 46 794,82                           RAZEM :     14 625 966,28 2 439 330,53   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r.         177 Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności"     4 760,00   178 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin     38 130,00   179 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej     6 900,00   180 Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock      16 000,00   181 Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy     7 004,92   182 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy     27 060,00   183 Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka     19 434,00   184 Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej     9 961,87   185 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego     101 222,85   186 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego     42 853,20   187 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na Przebudowie dróg na drogach Gminy Moszczenica     9 840,00   188 Dostawa materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu ludowego w Gazomi Starej     3 316,08   189 Zagospodarowanie placu zabaw w Rakowie Duzym w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków     38 512,96   190 Dostawa traktora do koszenia trawy i odsnieżania dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach     12 490,00   191 Remont pomieszczeń w budynku OSP Gazomia Nowa     20 700,00   192 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze     23 370,00   193 Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie inwestycji: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     1 500,00   194 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     28 633,12   195 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     15 700,30   196 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowści Moszczenica, gm. Moszczenica     12 300,00   197 Remont Sali OSP w Raciborowicach     16 000,00     RAZEM:     455 689,30     RAZEM 2018 r     15 081 655,58 2 439 330,53 2019 198 Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowa ujęcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy i budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I   743 202,72 5 479 122,56 4 735 919,84 199 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy      993 219,12 koszt w 2019 (całość inwestycji 1 702 128,64) 1 425 851,00 200 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego     2 450 209,19 koszt w 2019 (całość inwestycji 3 592 302,71) 1 696 831,82 201 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych     6 299 199,28 4 285 111,02 202 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica (ul. Słoneczna, Karlin; ul. Batorówka, Kosów; ul. Modrzewiowa, Michałów - drogi wewnętrzne; ul. Południowa, Michałów, ul. Miła Jarosty - drogi gminne )     272 307,61   203 Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków       278 981,24   204 Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków     197 070,60   205 Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"     181 220,82   206 Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy     143 677,32   207 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław w zakresie projektu technicznego     42,70   208 Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej     249 314,85 199 451,00 209 Skanalizowanie dwóch odcinków rowu: na działce nr 17 obr. Gajkowice i działce nr 30 obr. Gajkowice, odwadniającego drogę gminną ul. Łódzką w Gajkowicach     31 937,77   210 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski     15481,6 koszt w 2019 (całość 5 591 199,02) 10 727,00 211 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny     12 398,40   212 Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica     38 799,99 26 813,00 213 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Moszczenica     25 853,80   214 Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych na odc. Srock-Podolin i Gościmowice II-Baby     195 839,80   215 Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach     81 254,40   216 Zakup 2 szt. Pomp głębinowych dla ujęcia wody w Moszczenicy     26 585,92     RAZEM:     16 972 516,97     Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2019r.           Budowa altany na placu OSP w Babach -  wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupienie części materiałów.     16 782,99     Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)      4 925,00     Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach  (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)      5 480,00     Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach     3 981,00     Remont podłogi w Domu Ludowym w Białkowicach     4 889,86     Założenie kostki i wyrównanie terenu przy Domu Ludowym w Białkowicach     9 512,70     Budowa świetlicy wiejskiej – etap II      38 926,53     Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej     23 150,00     Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej      17 000,00     Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych      1 330,00     Zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych     350,99     Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego     9 840,00     Zakup części zabawek na plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych     3 665,40     Zakup orynnowania i osprzętu potrzebnego do ich montażu     2 000,00     Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie     14 100,00     Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem     5 999,94     Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III      5 805,11     Budowa placu zabaw  i ogrodzenia etap II     16 353,97     Remont Sali OSP w Jarostach - zakup materiałów     1 750,68     Budowa siłowni zewnętrznej - etap II      11 200,00     Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV      21 079,92     Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce      10 000,00     Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII     14 504,37     Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką     14 974,89     Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)      6 826,50     Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka      6 500,00     Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II      4 674,00     Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie      20 398,64     Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin     4 870,80     Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II      16 690,00     Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę     14 909,69     Zakup zmywarki i stołu ze zlewem      5 067,43     Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki, wykonanie dokumentacji, zakup urządzeń).     14 009,80     Zakup i montaz ogrodzenia działki od strony pólnocnej     8 437,16     Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej     4 130,00     Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej     9 062,00     Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Raków     450,00     Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym      4 284,99     Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju - wykonanie ocieplenia     29 003,40     Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2      23 824,00     Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku      20 000,00     Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku      13 821,50     Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)      32 574,07     Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut     5 790,90     Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectw Moszczenica i Wola Moszczenicka     2 525,00     Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle - wykonanie bezpiecznej nawierzchni     38 925,66     Zagospodarowanie placu „Sigma” tj. działki nr 577/1 – II etap     33 420,00     Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap     3 056,45                                         RAZEM:     580 855,34     RAZEM 2019:     17 553 372,31     OGÓŁEM 2011-2019     122 486 799,79 54 139 296,21 2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem; zapłacono za opracowanie PFU - 11 685,00; 11 685,00 11 685,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław; zapłacono za opracowanie PFU - 7 380,00; 7 380,00 7 380,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową; zapłacono za opracowanie PFU - 30 750,00; 30 750,00   Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 11 000,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1 800,00; za wykonanie robót budowlanych - 85 964,50; 98 764,50   Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach 0,00   Razem 148 579,50 19 065,00 Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 165/16 w ul. Południowej w Michałowie 9 460,00   Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie 19 157,75   Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 173/4 w Gajkowicach 17 924,00   Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 194/1, 194/16 obr. Raków Duży     86 100,00   Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 19/6, 19/12 obr. Raków Duży                                       83 517,00   Razem 216 158,75 0,00 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 364 738,25 19 065,00   Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie przebudowy nawierzchni" 129 720,13     Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2932E na odcinku Podolin - Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni" 203 494,06     Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2932E w miejscowości Srock 30 678,97     Razem 363 893,16 0,00   Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego 0,00     Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie; zapłacono za roboty budowlane - 2 725 897,19; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 40 000,00; za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi woj. nr 716 - 60,00; za wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 982,77; 2 766 939,96 2 363 832,00     Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie - zapłacono za roboty budowlane - 422 386,11; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 15.05.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. -  773 994,15; 1 196 380,26     Budowa drogi gminnej w m. Raciborowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; zapłacono za roboty budowlane - 948 732,42; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 10 000,00; za wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 1 279,20; 960 011,62 768 008,00   Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski;  przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 15.05.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. -  96 143,77; 96 143,77     Razem 5 019 475,61 3 168 981,37     Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; zapłacono za  mapy sytuacyjno-wysokościowe - 113,10; za weryfikację użytków na działce nr 139/4 obr. geod. Michałów - 2 000,00; za wykonanie robót budowlanych - 308 150,41; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 11 471,00; za mapę zasadniczą - 39,50;  321 774,01     Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i ul. Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 331 608,00; za uzyskanie map zasadniczych - 221,30; 331 829,30     Razem 653 603,31             Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Woli Moszczenickiej 10 485,00     Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 37 141,37;  37 141,37 37 141,37   Razem 47 626,37 37 141,37   Drogi  Powiatowe, Gminne, Wewnętrzne oraz Działalność Pozostała 1 000 867,51 37 141,37   Zakup gruntów na cele komunalne; zapłacono m.in. za: akty notarialne – 23 718,86; wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej – 1 710,00; za dokonanie wpisu w księdze wieczystej - 500,00; za odłączenie działki i wpis do innej księgi wieczystej - 400,00; zapłata odszkodowania za działkę - 28 099,00; za podział działki - 2 250,00; za zakup znaków opłaty sądowej - 20,00; 56 697,86     GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RAZEM 56 697,86     Zakup radiowozu dla policji 15 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach 13 943,28     Razem  628 943,28     Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju 30 570,00     Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach   155 200,00 155 200,00   Utwardzenie części działki przed budynkiem SP w Rękoraju za pomocą nakładki asfaltowej 10 332,00     Razem  196 102,00 155 200,00   Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice 22 387,76     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. - 1 609 824,80; 1 609 824,80     Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz szacunkowych kosztów inwestycyjnych, opracowanie oraz aktualizację PFU  - 18 500,00; za wykonanie robót budowlanych - 831 400,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 11 973,00; za dostawę serwera - 19 935,91; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 631,23; 882 440,14           Razem  2 514 652,70 0,00   Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 1 343 000,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 44 248,03; za dostawę serwera - 73 676,17; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 9 963,38; 1 470 887,58 0,00 (w 2020 r.)   1 470 887,58 (będzie wypłacone w 2021 r.)       Razem 1 470 887,58 0   Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 237 000,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 7 808,47; za dostawę serwera - 13 001,68; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 1 758,24; 259 568,39           Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I; zapłacono za czynności wykonane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w PiotrkowieTryb. - dokonanie wizji z zajęciem stanowiska w sprawie oceny zgodności z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jarostach - 145,34; za ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na ujęciu wody w Jarostach - 3 444,00; 3 589,34     Razem 263 157,73 0,00   Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie   22 010,75     Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 887/11, 887/10, 977 w Woli Moszczenickiej 35 262,00     Razem 57 272,75 0,00   Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy: zapłacono za wykonanie nasadzeń zieleni parkowej - 368 813,25; za wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz elementów małej architektury - 238 305,82; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 30 750,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 14 000,00; za wykonanie i montaż 10 szt. tablic edukacyjnych - 1 845,00; za wykonanie kserokopii treści tablic - 179,95; 653 894,02 374 250,67                                             (dotacja),               869 414,70           (pożyczka)   Razem 653 894,02 374 250,67   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 601 882,54; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 128,34; za opłaty przyłączeniowe - 29,80; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 254,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru -10 000,00; za wykonanie tablicy pamiątkowej jednostronnej - 108,24;        614 402,92 416 851,65   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 393 115,95; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej (pamiątkowej) - 474,30; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 8 330,00; refundacja części wynagrodzeń - 14 931,40;  416 851,65   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 500 067,74; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 83,70; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1 470,00; refundacja części wynagrodzeń - 2 634,97; 504 256,41   Razem 1 535 510,98 416 851,65   Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku  0,00     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  RAZEM 6 495 375,76 416 851,65   Dotacja dla GOKiS na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury 80 000,00     Dotacja dla GOKiS na zakupy inwestycyjne 31 653,29     Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III; zapłacono za wykonanie dachu na budynku świetlicy - 59 900,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 1 500,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 326,29; za montaż okien - 23 200,00; za dostawę drzwi z montażem oraz materiały budowlane - 8 544,71;    95 471,00     Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach; zapłacono za budowę kominka - 11 000,00; 11 000,00     Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie; zapłacono za wykonanie ocieplenia - 33 000,00; 33 000,00     Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 19 372,50; 19 372,50      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - RAZEM 270 496,79 0   Budowa altany na działce nr 200/2 w Kiełczówce przy ul. Parkowej; zapłacono za budowę altany - 11 830,10; 11 830,10     Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 25 012,05; 25 012,05     Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"; zapłacono za ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 23 616,00; za ułożenie kostki betonowej (dojście do altany) - 2 446,08; 26 062,08     Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle; zapłacono za wykonanie utwardzenia z kostki wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 18 662,75; za wykonanie nawierzchni pod częścią urządzeń na placu zabaw - 18 210,39; za montaż nakładek gumowych z bezpiecznej nawierzchni na obrzeża chodnikowe - 3 505,50;  40 378,64     Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach; zapłacono za dostawę i montaż urządzeń siłowni - 7 503,00; 7 503,00     RAZEM 122 486 799,79 54 139 296,21   WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM W 2020 14 207 738,26 3 760 098,02   WYDATKI INWESTYCYJNE 2011-2020 136 694 538,05 57899394,23       Fundusz Sołecki   Wykonanie Zwrot części  wydatków z budżetu Państwa 1 Fundusz Sołecki w 2010 r. Fundusz Sołecki w 2010r.  71 737,57 21 521,27 2 Fundusz Sołecki w 2011 r. Fundusz Sołecki w 2011r.  292 347,68 87 704,30 3 Fundusz Sołecki w 2012 r. Fundusz Sołecki w 2012r.  351 487,74 105 446,32 4 Fundusz Sołecki w 2013 r.   366496,47 103563,57 5 Fundusz Sołecki w 2014 r. 368188,56 139300,46 6 Fundusz Sołecki w 2015 r.   400401,59   7 Fundusz Sołecki w 2016 r.   386231,49 137706,98 8 Fundusz Sołecki w 2017 r.   444703,94 155441,82   Fundusz Sołecki w 2018 r.   534313,23 152637,26   Fundusz Sołecki w 2019 r.     Złożony wniosek                    o zwrot z budżetu Państwa.   RAZEM   3 215 908,27 457 535,92       Wydatek Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego   Granty sołeckie 2017         W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo   19715,16 4 721,46   „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu”   5945,44 4 945,44             Granty sołeckie 2018         „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie Sołectwa Moszczenica-Osiedle”   24052,04 3 001,69   „Budowa altany przy OSP Podolin”   22701,64 4 506,28   „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dni Sierosławia”   5997,14 4 918,14             Granty sołeckie 2019         Budowa altany oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Gościmowice Drugie - Powęziny   17875,67 9 980,50   Kuchnia marzeń w Kiełczówce   20988,89 10 000,00   Piknik rodzinny mieszkańców Kosowa   15879,23 9 975,23             Rok budowy - 2019   Wydatek w latach 2015-2019 Dofinansowanie  z Ministerstwa Sportu                    i Turystyki - projekt OSA   Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie  - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podolin.   96856,22 16 690,00

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka