WYKAZ INWESTYCJI

28.03.2024

WYKAZ INWESTYCJI 2011- 2024 (LUTY)

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne 1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40 4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 86 379,28 5 Modernizacja GOK w Moszczenicy 961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85 7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i „Budowa ul. Wrzosowej”. Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00 8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97 9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, 1 232 315,77 853 802,00 10 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15 „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”. - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00 16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb 1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00 19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00 21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła. Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł 46 603 093,54 26 545 280,74 46 603 093,54 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r. 26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2 27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28 28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00 29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464 30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00 233 651,48 0,00 233 651,48 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r. 31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 8 610,00 32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 6 949,50 33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00 34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500 35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 18 450,00 36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 9 717,00 111 991,50 0,00 111 991,50 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r. 37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 25 550,00 38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 4 920,00 39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 8 979,00 40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 17 450,14 41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00 42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie 3 600,00 43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00 44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00 45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela 3 900,00 46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00 101 398,14 0,00 Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku 350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy 54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska 129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II 202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716 2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie 400 000,00 400 000,00 RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57 RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57 12 818 060,77 2014 r. 55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89 56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40 57 Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj Parcela 28 629,96 58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00 59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44 60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62 61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica 509 616,67 62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00 63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16 64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach 76 418,61 66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00 67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82 69 Przekazanie wybudowaej sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb 67 650,00 70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98 71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00 RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31 5 538 550,07 2015 r. 72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00 73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00 74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00 75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00 77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 Autor: pożyczka i umorzenie 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05 79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00 RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00 Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5 378,84 81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty 124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice 99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej nr 1531E w m. Karlin 40 000,00 190 000,00 40 000,00 RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06 RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06 10 501 665,78 2016r. Zadania inwestycyjne w 2016 88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica 435 829,61 89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica 4 170 057,87 1 991 752,00 RAZEM : 4 605 887,48 1 991 752,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r. 90 opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii, Jarostach 6 027,00 91 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 5 000,00 92 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica 13 530,00 6150 93 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica 1 600,00 94 Opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne 7 380,00 95 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej 20 000,00 96 Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii 11 816,96 97 Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin 11 070,00 98 Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica 34 440,00 99 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna 18 450,00 100 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej 7 400,00 101 Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach 4 674,54 102 Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP 3 000,00 103 Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju 23 180,00 104 ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy. 24 538,50 105 dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle 950,00 106 dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 3 500,00 107 wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 94 095,00 108 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową” 7 380,00 109 Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica 3 690,00 110 wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów 3 300,00 111 Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich 9 000,00 112 Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku 15 825,45 113 Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach 1 650,00 114 inwentaryzacja drzewostanu, projekt 31 000,00 115 wykonanie zjazdu w Podolinie 29 967,35 116 wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku 35 000,00 117 Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat 4 800,00 118 Budowa placu zabaw w Kosowie 5 547,30 119 budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II 9 262,21 120 Budowa chodnika w Kiełczówce etap V 16 678,80 121 opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu sektora MŚP" 13 530,00 122 Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu 22 768,65 123 utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa 15 384,84 124 Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie 615,00 125 przegląd kotłowni w UG 800,98 126 budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym 9 717,00 127 aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI 14 944,50 128 zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 8 700,00 129 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola 1 626,72 130 roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica 19 607,50 131 remont dachu w Sali OSP Raciborowice 12 512,00 132 remont Domu Ludowego w Białkowicach 6 997,99 133 remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 400,00 134 zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie 1 100,00 135 zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi 19 500,00 136 dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych 4 403,40 137 budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach 9 225,00 138 remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku 1 992,60 139 doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa) 36 715,50 140 dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach 15 754,46 141 raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M 3 690,00 142 opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. 6 150,00 143 wycena drewna po wycince drzew 500,00 144 dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach 2 829,00 145 zakup spawarki światłowodowej 31 297,35 RAZEM 709 571,10 6 150,00 RAZEM 2016 5 315 458,58 1 997 902,00 5 315 458,58 2017 146 Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica” 1 074 498,00 774 010,00 147 Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)” 6 507 930,00 4 497 350,00 148 Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów 655 336,47 149 Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica” 239 850,00 RAZEM : 8 477 614,47 5 271 360,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r. 150 zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle 17 630,86 151 Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. 6 150,00 152 wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 7 995,00 153 meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach 8 000,00 154 Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II 20 590,20 155 wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej. 7 995,00 156 zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 1 845,00 157 remont klatki schodowej w OSP Baby 6 000,00 158 wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy 98 400,00 159 II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław 13 090,00 160 doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej 18 658,60 161 dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara 12 831,78 162 dostawa paneli podłogowych do OSP Srock 8 248,87 163 wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy. 8 900,00 164 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica 2 460,00 165 budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka 12 890,40 RAZEM: 251 685,71 RAZEM 2017 r 8 729 300,18 5 271 360,00 8 729 300,18 2018 166 Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym 1 028 871,48 167 Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy 3 269 709,00 1 482 791,71 168 Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica" 668 415,52 169 Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze 2 367 133,31 170 Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin" 959 848,70 171 Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica 1 016 082,20 708 387,00 172 Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy 546 146,67 201 357,00 173 Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu 70 725,00 174 Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" 1 042 000,00 175 Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" 1 574 205,60 176 Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 276 750,00 177 Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat 149 068,82 178 Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów 203 480,23 179 Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej 1 453 529,75 46 794,82 RAZEM : 14 625 966,28 2 439 330,53 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r. 177 Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności" 4 760,00 178 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin 38 130,00 179 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej 6 900,00 180 Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock 16 000,00 181 Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy 7 004,92 182 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy 27 060,00 183 Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka 19 434,00 184 Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej 9 961,87 185 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 101 222,85 186 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 42 853,20 187 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na Przebudowie dróg na drogach Gminy Moszczenica 9 840,00 188 Dostawa materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu ludowego w Gazomi Starej 3 316,08 189 Zagospodarowanie placu zabaw w Rakowie Duzym w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków 38 512,96 190 Dostawa traktora do koszenia trawy i odsnieżania dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach 12 490,00 191 Remont pomieszczeń w budynku OSP Gazomia Nowa 20 700,00 192 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze 23 370,00 193 Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie inwestycji: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 1 500,00 194 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 28 633,12 195 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 15 700,30 196 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowści Moszczenica, gm. Moszczenica 12 300,00 197 Remont Sali OSP w Raciborowicach 16 000,00 RAZEM: 455 689,30 RAZEM 2018 r 15 081 655,58 2 439 330,53 15 081 655,58 2019 198 Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowa ujęcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy i budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I 743 202,72 5 479 122,56 4 735 919,84 199 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy 993 219,12 koszt w 2019 (całość inwestycji 1 702 128,64) 1 425 851,00 200 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 2 450 209,19 koszt w 2019 (całość inwestycji 3 592 302,71) 1 696 831,82 201 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych 6 299 199,28 4 285 111,02 202 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica (ul. Słoneczna, Karlin; ul. Batorówka, Kosów; ul. Modrzewiowa, Michałów - drogi wewnętrzne; ul. Południowa, Michałów, ul. Miła Jarosty - drogi gminne ) 272 307,61 203 Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 278 981,24 204 Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków 197 070,60 205 Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców" 181 220,82 206 Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy 143 677,32 207 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław w zakresie projektu technicznego 42,70 208 Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej 249 314,85 199 451,00 209 Skanalizowanie dwóch odcinków rowu: na działce nr 17 obr. Gajkowice i działce nr 30 obr. Gajkowice, odwadniającego drogę gminną ul. Łódzką w Gajkowicach 31 937,77 210 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski 15481,6 koszt w 2019 (całość 5 591 199,02) 10 727,00 211 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny 12 398,40 212 Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica 38 799,99 26 813,00 213 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Moszczenica 25 853,80 214 Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych na odc. Srock-Podolin i Gościmowice II-Baby 195 839,80 215 Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach 81 254,40 216 Zakup 2 szt. Pomp głębinowych dla ujęcia wody w Moszczenicy 26 585,92 RAZEM: 16 972 516,97 236 991,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2019r. Budowa altany na placu OSP w Babach - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupienie części materiałów. 16 782,99 Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw) 4 925,00 Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie) 5 480,00 Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach 3 981,00 Remont podłogi w Domu Ludowym w Białkowicach 4 889,86 Założenie kostki i wyrównanie terenu przy Domu Ludowym w Białkowicach 9 512,70 Budowa świetlicy wiejskiej – etap II 38 926,53 Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej 23 150,00 Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej 17 000,00 Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 1 330,00 Zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 350,99 Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego 9 840,00 Zakup części zabawek na plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 3 665,40 Zakup orynnowania i osprzętu potrzebnego do ich montażu 2 000,00 Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie 14 100,00 Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem 5 999,94 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III 5 805,11 Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II 16 353,97 Remont Sali OSP w Jarostach - zakup materiałów 1 750,68 Budowa siłowni zewnętrznej - etap II 11 200,00 Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV 21 079,92 Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce 10 000,00 Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII 14 504,37 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką 14 974,89 Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica) 6 826,50 Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka 6 500,00 Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II 4 674,00 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie 20 398,64 Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin 4 870,80 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II 16 690,00 Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę 14 909,69 Zakup zmywarki i stołu ze zlewem 5 067,43 Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki, wykonanie dokumentacji, zakup urządzeń). 14 009,80 Zakup i montaz ogrodzenia działki od strony pólnocnej 8 437,16 Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej 4 130,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej 9 062,00 Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Raków 450,00 Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym 4 284,99 Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju - wykonanie ocieplenia 29 003,40 Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2 23 824,00 Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku 20 000,00 Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku 13 821,50 Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA) 32 574,07 Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut 5 790,90 Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectw Moszczenica i Wola Moszczenicka 2 525,00 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle - wykonanie bezpiecznej nawierzchni 38 925,66 Zagospodarowanie placu „Sigma” tj. działki nr 577/1 – II etap 33 420,00 Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap 3 056,45 RAZEM: 580 855,34 RAZEM 2019: 17 553 372,31 17 553 372,31 2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem; opracowanie PFU 11 685,00 11 685,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław; opracowanie PFU 7 380,00 7 380,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową; opracowanie PFU 30 750,00 Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie robót budowlanych 98 764,50 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie; 2 766 939,96 2 363 832,00 Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie 1 196 380,26 Budowa drogi gminnej w m. Raciborowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; 960 011,62 Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; 96 143,77 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; 321 774,01 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i ul. Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa; 331 829,30 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Woli Moszczenickiej 10 485,00 Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom; z 37 141,37 37 141,37 Utwardzenie części działki przed budynkiem OSP w Sierosławiu za pomocą nakładki asfaltowej 24 610,00 Budowa altany na placu OSP w Babach - etap II 19 227,17 Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach 13 943,28 Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju 30 570,00 Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach 155 200,00 Utwardzenie części działki przed budynkiem SP w Rękoraju za pomocą nakładki asfaltowej 10 332,00 Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice 22 387,76 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. - 1 609 824,80; 1 609 824,80 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy: zapłacono za wykonanie nasadzeń zieleni parkowej - 368 813,25; za wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz elementów małej architektury - 238 305,82; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 30 750,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 14 000,00; za wykonanie i montaż 10 szt. tablic edukacyjnych - 1 845,00; za wykonanie kserokopii treści tablic - 179,95; 653 894,02 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1 535 510,98 416 851,65 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III; zapłacono za wykonanie dachu na budynku świetlicy - 59 900,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 1 500,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 326,29; za montaż okien - 23 200,00; za dostawę drzwi z montażem oraz materiały budowlane - 8 544,71; 95 471,00 Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach; zapłacono za budowę kominka - 11 000,00; 11 000,00 Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie; zapłacono za wykonanie ocieplenia - 33 000,00; 33 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 19 372,50; 19 372,50 Budowa altany na działce nr 200/2 w Kiełczówce przy ul. Parkowej; zapłacono za budowę altany - 11 830,10; 11 830,10 Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 25 012,05; 25 012,05 Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"; zapłacono za ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 23 616,00; za ułożenie kostki betonowej (dojście do altany) - 2 446,08; 26 062,08 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle; zapłacono za wykonanie utwardzenia z kostki wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 18 662,75; za wykonanie nawierzchni pod częścią urządzeń na placu zabaw - 18 210,39; za montaż nakładek gumowych z bezpiecznej nawierzchni na obrzeża chodnikowe - 3 505,50; 40 378,64 Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach; zapłacono za dostawę i montaż urządzeń siłowni - 7 503,00; 7 503,00 RAZEM 2020 10 214 414,17 2 836 890,02 10 214 414,17 2021 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem;2) Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa3) Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław4) Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka 1 713 779,84 436 302,62 RFIL Zadanie pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - realizacja w latach: 2020-2023 r. 27 836 146,24 15 786 454,95 dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń w zakresie*:1) dostawy urządzeń dostępowych do Internetu i stacji nadawczych w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” - Część I zamówienia;2) dostawy urządzeń na potrzeby obsługi sieci monitoringu wizyjnego w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica” - Część II zamówienia, 279 671,25 74 995,00 Dostwawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” 66 996,87 66 996,87 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Przebudowy drogi w Rękoraju w kierunku parceli 17 220,00 Remonty dróg: remont drogi wewnętrznej: Rękoraj – Sierosław, remont drogi gminnej: Gościmowice I - Stara Wieś, remont ul. Łąkowej w Kosowie, remont ul. Słonecznej w Kiełczówce, remont drogi w Raciborowicach, remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych 697 081,80 Usunięcie kolizji z linią energetyczną - wjazd na działkę w Babach 22 295,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach 431 160,01 Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku 3 427 209,42 498 858,00 RFIL Roboty dodatkowe w ramach rozbudowy oświetlenia 27 383,32 Bezpieczne przejścia dla pieszych - roboty budowlane (powierzenie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego) 110 354,00 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. dot. wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica 27 060,00 21 648,00 Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 wramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny - projekt techniczny 8 400,00 Zakup tablic ogłoszeniowych na przystanki autobusowe (4 sztuki) w sołectwie Baby 3 886,80 Budowa altany na placu OSP w Babach - etap III 34 669,98 Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Białkowicach 5 450,00 Zakup i montaż wyciągu - okapu kuchennego w Domu Ludowym w Białkowicach 8 794,50 Zakup i montaż drzwi przejściowych w Domu Ludowm w Białkowicach 1 599,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicha - etap IV 43 434,29 Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów 25 981,49 Remont podłogi jadalni Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomii Starej- etap II 19 074,00 Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych - etap I 19 600,00 Przebudowa budynku Strażnicy OSP Gościmowice Drugie - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej , zakup materiałów 14 668,40 Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich -Powęzinach 15 548,80 Wymiana pieca oraz modernizacja c.o. w budynku OSP Jarosty 30 500,00 Zakup szaf na ubrania strażackie 3 659,25 Remont chodnika przy ulicy Brzozowej w Karlinie - etap VI 24 000,00 Zakup klimatyzacji dla SP im. J. Korczaka w Babach wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby-Kiełczówka 3 900,00 Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostki OSP Kiełczówka 9 141,64 Doposażenie placu strażackiego w Kiełczówce ul. Parkowa 16 847,61 Oczyszczenie stawu przy ulicy Głównej w Kosowie 20 000,00 Wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej w Kosowie, wykonanie dokumentacji, zakup materiałów 14 983,65 Wycinka drzew przy stawie w Kosowie 2 105,15 Remont i odnowienie elewacji Domu Ludowego w Michałowie 3 793,44 Zagospodarowanie działki przy Domu Ludowym w Michałowie 6 082,19 Termomodernizacja budynku OSP w Podolinie - etap I 26 100,00 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Pomykowie 21 402,00 Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowosci Raciborowice - etap II 21 443,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie - etap II 33 210,00 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju - etap II 65 251,50 Remont Sali OSP w Sierosławiu 26 827,06 Wymiana rynien i wykonanie obróbek blacharskich na budynku Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Srocku 20 000,00 Remont Pomieszczenia w remizie OSP w Srocku 18 940,80 Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Moszczenicy ul. Cmentarna 9 963,00 Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola 9 158,00 Zakup belki Led do samochodu pożarniczego SCANIA 5 499,99 Zakup szafki narzedziowej dla załogi tylnego przedziału do samochodu gaśniczego-przedsiwezięcia współne z sołectwem Moszczenica Wola 3 700,00 Zakup ładowarki/prostownika 12/24v Agm ŻEL VRLA 380,00 Doposażenia placu zabaw i siłowni 3 332,00 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle 33 405,96 Zakup i montaż wiaty przystankowej (przystanek ul. Spacerowa) 10 643,87 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na przystanku obok supermarketu DINO 971,70 Zakup i zamontowanie dwóch luster (skrzyżowania ulic Leśna - Gazomska i Cicha - Polna) oraz progu zwalniającego na ulicy Akacjowej przy placu Włókniarzy 4 365,93 Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola 7 598,00 Bezpieczne podłoże - nakładka ochronna przy urządzeniach i ławkach na placu Włókniarzy 17 025,48 Oświetlenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw na placu Włókniarzy 9 769,00 Razem 2021: 34 951 439,98 16 995 609,44 34 951 439,98 2022 Zadanie pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - realizacja w latach: 2020-2023 r. 27 836 146,24 15 786 454,95 (w 2022 roku - 8 355 776,96) 582 525,00 zł - WFOŚiGW 1 121 797,00 zł WFOŚiGW RPO sigw wfo Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie 5 890 226,86 4 750 000,00 (w 2022r. - 2 375 000) Polski Ład Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku 6 474 980,00 4 250 000,00(w 2022r. - 2 124 993,15) Polski Ład remonty dróg: ul. Dębowej w Rakowie, ul. Cichej w Kiełczówce, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w miejscowości Sierosław, drogi Sierosław-Pieńki, oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach: ul. Miłej w Jarostach, ul. Brzozowej w Karlinie 900 729,00 Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych+ 876 813,99 339 930,19270 000,00 PFRONPowiat Piotrkowski Modernizacja drogi na dz. nr ewid. 109 w miejscowości Rękoraj, obręb geodezyjny Rękoraj Dobra, stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. 239 992,00 80 290,00 budżet Województwa Łódzkiego Kompleksowa organizacja dwóch edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi przewidziane są w ramach projektu prowadzonego przez Gminę Moszczenica 245 500,00 Dostawa urządzeń firewall pracujących w trybie Active-Active (w ramach programu „Cyfrowa Gmina”). Dostawa serwera (w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców") 826 967,86 387 510,00 program "Cyfrowa Gmina" Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń w zakresie dostawy laptopów (w ramach programu Cyfrowa Polska „Granty PPGR”) 119 792,16 Stacja uzdatniania wody w Babach: wykonania modernizacji układu Stacji Uzdatniania Wody w Babach. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Babach 158 670,00 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami dot. zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej 36 900,00 Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu 38 991,00 Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych 71 340,00 64 206,00 WFOŚ i GW w Łodzi Budowa altany na placu OSP w Babach 15 500,00 Zakup plastikowych krzesełek (siedzisk) na boisko w Babach 22 386,00 Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie – etap II 10 999,77 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap V 85 880,00 Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap II 26 474,20 Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 20 910,00 Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich – etap II 16 200,01 Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich-Powęzinach 18 819,00 Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach 19 500,00 Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce ul. Parkowej – etap IX 17 296,04 Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Kosowie 13 530,00 Wykonanie przyłacza i objęcie monitoringiem placu zabaw i siłowni 3 813,00 Wykonanie tynku silikonowego na budynku OSP w Podolinie – etap II 28 167,00 Zagospodarowanie działki gminnej nr 152 położnej w miejscowości Raciborowice – etap III 21 958,15 Budowa przyłącza gazowego w Domu Ludowym w Rakowie Dużym wraz z wymianą pieca 42 800,44 Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw. „Doliska” 32 471,70 Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Piotrkowskiej naprzeciw strażnicy OSP 10 885,50 Zagospodarowanie terenu placu zbaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle 14 323,10 Wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku osiedlowym 12 025,46 Zakup i montaż wiaty przystankowej (ul. Spacerowa naprzeciw bloku „Batory”) 10 885,50 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Rolnej 13 530,00 Oswietlenie terenów sportowych na placu T. Endera 10 394,71 Razem 2022: 3 984 445,59 532 006,00 OGÓŁEM 2011-2022 171 637 099,53 74 208 786,67 2023 Zadanie pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - realizacja w latach: 2020-2023r. 27 836 146,24 (ostateczna wartość całego zadania - 29 414 443,48 zł) 15 786 454,95 (w 2023 roku - 2 075 977,85 RPO; 286 478,00 zł - WFOŚiGW dotacja; 1 232 898,00 zł WFOŚiGW pożyczka RPO sigw wfo Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie 6 721 544,06 (ostateczna wartość całego zadania) 4 750 000,00 Polski Ład 4 750 000,00 (w 2023r. - 2 374 999,99) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku 8 114 664,53 (ostateczna wartość całego zadania) 4 250 000,00 Polski Ład 4 250 000,00(w 2023r. - 2 125 006,85) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju 205 916,29 134 290,00 Urząd Wojewódzki Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) 3 447 810,00 1 353 615,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1 353 615,00 (w 2023r. - 92 250,00 zł) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach 7 684 191,92 5 700 000,00 Polski Ład 5 700 000,00 (dofinans. przeszło na 2024r.) Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 2 885 000,01 2 418 250,00 Polski Ład 2 418 250,00 ( w 2023r. - 1 209 124,98 zł) Przebudowa przyłącza energetycznego dla SUW Jarosty 14 670,49 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem;2) Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa3) Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław4) Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka 1 713 779,84 180 255,86 RFIL Wykonanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Moszczenica" 9 348,00 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Przebudowy drogi w Rękoraju w kierunku parceli 17 220,00 Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa (dokumentacja projektowa) 33 825,00 Budowa linii światłowodowej na terenie gminy Moszczenica 29 058,97 Wykonanie rowu odwodnieniowego w Rękoraju 60 000,00 0,00 Remont chodnika w Rękoraju 205 916,29 Równanie terenu na placu OSP Baby 3 690,00 Wyłożenie części terenu kostką brukową na placu OSP Baby 15 800,00 Remont budynku Domu Ludowego w Białkowicach 15 453,07 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap VI 50 000,00 Przebudowa dachu na budynku OSP Gazomi Nowej - etap 3 31 260,00 Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi Starej 1 990,82 Ocieplenie szczytowej ściany (czwartej) w Domu Ludowym w Gościmowicach Pierwszych i wykonanie elewacji zewnętrznej 20 910,00 Przebudowa budynku Strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich - etap III 18 500,00 Wykonanie podłączenia kanalizacji do budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich w ramach modernizacji i doposażenia budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich – Powęzinach. 3 567,00 Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Gościmowicach Drugich w ramach doposażenia placu zabaw w Gościmowicach Drugich - Powęzinach. 3 567,00 Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach - etap II 34 164,05 Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej wraz z wymianą oświetlenia. 4 385,21 Zakup i montaż wiaty przystankowej na ulicy Słonecznej i ulicy Leśnej w Karlinie 21 226,11 Remont przystanku w Karlinie przy ulicy Piotrkowskiej 7 000,00 Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce ul. Parkowa etap X 14 917,19 Remont drogi na ulicy Łąkowej w Kosowie 23 596,32 Wykonanie podbitki w garażu OSP w Kosowie 5 658,00 Wykonanie pogłębienia stawu w Kosowie 6 000,00 Wykonanie nakładki na ul. Radosnej w Michałowie 159 776,11 Utwardzenie działki wokół budynku OSP w Podolinie 24 969,00 Wykonanie odwodnienia liniowego przed wejściem i wjazdem na teren OSP 4 740,00 Zakup i montaż huśtawki wagowej na plac zabaw 1 750,00 Wykonanie sufitu podwieszanego w Domu Ludowym w Pomykowie 19 838,74 Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowości Raciborowice - etap IV 24 496,61 Zakup i montaż piłkochwytów od strony północnej i zachodniej boisk 32 595,46 Remont strażnicy OSP w Rękoraju 39 600,00 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku OSP w Sierosławiu – etap I 32 075,20 Remont drogi wewnętrznej łączącej ulicę Krótką z ulicą Południową w Srocku 39 619,75 Modernizacja chodnika ul. Dworcowa (od skrzyżowania ulic: Dworcowa i Spacerowa do końca bloku) 4 090,00 Zakup i montaż progów zwalniających - 2 szt. wraz z oznakowaniem (ul. Spacerowa wzdłuż bloku ,,Batory'') 9 450,90 Remont chodnika przy ul. Modrzewiowej 26 237,19 Razem 2023: 15 276 660,70 9 786 410,86 OGÓŁEM 2011-2023 186 913 760,23 83 995 197,53 2024 (styczeń, luty) "Rozbudowa ul. Cmentarnej i ul. Pogodnej w Moszczenicy po budowie sieci kanalziacji sanitarnej" nieogłoszony przetarg 6 000 000,00 Polski Ład 6 000 000,00 (w 2024r. - 3 000 000,00; w 2025r. - 3 000 000,00) Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach 1 915 055,00 2 000 000,00 Polski Ład 2 000 000,00 (w 2024r. - 1 000 000,00; w 2025r. - 1 000 000,00) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej oraz modernizacja ujęcia i SUW w Babach 7 684 191,92 5 700 000,00 Polski Ład Budowa sieci ciepłowniczej w gminie Moszczenica - opracowanie PFU 36 900,00 1 915 055,00 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Przebudowy drogi w Rękoraju w kierunku parceli 17 220,00 Budowa chodnika w Michałowie ul. Południowa (dokumentacja projektowa) 33 825,00 Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Gminy Moszczenica polegająca na remoncie chodnika w Rękoraju 205 916,29 134 290,00 Urząd Wojewódzki Przebudowa odcinka drogi gminnej w Gajkowicach, gm. Moszczenica, pow. Piotrkowski, woj. Łódzkie (w trybie zaprojektuj i wybuduj) 3 447 810,00 1 353 615,00 (w 2024r. - 1 261 365,00) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom (dokum. Proj.-koszt.) 14 500,00 14 500,00 RFIL Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną oraz wyposażenie sali i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 2 885 000,01 2 418 250,00 (w 2024r. - 1 209 125,02) Polski Ład Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT Gminy Moszczenica w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd nieogłoszony przetarg 850 000,00 850 000,00 (714 000,00 - dofinans. Z UE z EFRR; 136 000,00 - wkład budżetu państwa) Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w dawnej plebanii kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy 210 945,00 206 726,10 Prace remontowe przy elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku 714 260,31 699 975,10 Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Moszczenica GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Moszczenica 19 827 600,00 19 827 600,00 Prace remontowe przy attyce elewacji ściany wschodniej kościoła parafialnego pw. Św. Benedykta i Św. Anny w Srocku 300 000,00 294 000,00 Piknik rodzinny - kreatywnie, sportowo, po prostu czadowo (Gościmowice Drugie Powęziny) 15 000,00 15 000,00 Smak czyli Spotkanie Miłośników Atrakcji Kulinarnych (Gościmowice Pierwsze) 16 200,00 15 000,00 Wspólnie możemy więcej (Jarosty) 13 630,00 13 330,00 Zakup traktorka – kosiarki w celu dbania o nasze wspólne miejsce wraz z organizacją pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kosów (Kosów) 18 000,00 15 000,00 Integracja mieszkańców Sołectwa Michałów od najmłodszych po seniorów (Michałów) 15 000,00 15 000,00 Budowa doświetlenia obiektów: boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (Moszczenica) 15 000,00 15 000,00 Funkcjonalna altana (Podolin) 15 000,00 15 000,00 Kreatywnie i sportowo (Raciborowice) 15 000,00 15 000,00 Remont sali OSP etap 1 (Sierosałw) 20 000,00 15 000,00 Razem 2024 (2 miesiące): 23 195 915,31 30 026 131,20 OGÓŁEM 2011-2023 +2 m-ce 2024 210 109 675,54 114 021 328,73 Fundusz Sołecki Wykonanie Zwrot części wydatków z budżetu Państwa 1 Fundusz Sołecki w 2010 r. Fundusz Sołecki w 2010r. 71 737,57 21 521,27 2 Fundusz Sołecki w 2011 r. Fundusz Sołecki w 2011r. 292 347,68 87 704,30 3 Fundusz Sołecki w 2012 r. Fundusz Sołecki w 2012r. 351 487,74 105 446,32 4 Fundusz Sołecki w 2013 r. 366 496,47 103 563,57 5 Fundusz Sołecki w 2014 r. 368 188,56 139 300,46 6 Fundusz Sołecki w 2015 r. 400 401,59 7 Fundusz Sołecki w 2016 r. 386 231,49 137 706,98 8 Fundusz Sołecki w 2017 r. 444 703,94 155 441,82 9 Fundusz Sołecki w 2018 r. 534 313,23 152 637,26 10 Fundusz Sołecki w 2019 r. 594 041,04 155 662,51 11 Fundusz Sołeckie w 2020 r. 618 617,31 156 825,67 12 Fundusz Sołecki w 2021 r. 649 214,82 157 681,30 13 Fundusz Sołecki w 2022 r. 732 692,66 172 417,24 14 Fundusz Sołecki w 2023 r. 824 016,42 RAZEM 6 634 490,52 1 545 908,70 Wydatek Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego Granty sołeckie 2017 W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo 19715,16 4 721,46 „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu” 5945,44 4 945,44 Granty sołeckie 2018 „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie Sołectwa Moszczenica-Osiedle” 24052,04 3 001,69 „Budowa altany przy OSP Podolin” 22701,64 4 506,28 „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dni Sierosławia” 5997,14 4 918,14 Granty sołeckie 2019 Budowa altany oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Gościmowice Drugie - Powęziny 17875,67 9 980,50 Kuchnia marzeń w Kiełczówce 20988,89 10 000,00 Piknik rodzinny mieszkańców Kosowa 15879,23 9 975,23 Rok budowy - 2019 Wydatek w latach 2015-2019 Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt OSA Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podolin. 96856,22 16 690,00 Granty soeckie 2020 Nasz Dom Ludowy - Nasza Radość 16 984,29 9 990,16 Sołectwo na Plus 2021 „Aktywne sołectwo Michałów” 19 875,62 9 999,42 Festyn rodzinny mieszkańców Sołectwa Wsi Moszczenica 9 999,69 9 999,69 „Kuchenna Rewolucja” w Podolinie 9 999,67 9 999,67 Pomoc finansowa z budżetu Województwa Łodzkiego Środki własne Sołectwo na Plus 2022 „Kuchnia łączy pokolenia" 13 000,00 Kolorowy plaqc zabaw w sołectwie Michałów 12 000,00 Odnowienie krzyża przydrożnego w Raciborowicach 12 000,00 Sołectwo na Plus 2023 „Nasza altana – nasze miejsce integracji” 12 976,00 Zakup podłoża poliuretanowego do budowy boiska wielofunkcyjnego do piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego 12 000,00 Klimatyczna sala 12 000,00 „Infrastruktura sołecka na plus” - 2023 Pozytywna Energia 100 000,00

Czytaj więcej...

28.02.2023

Inwestycje 2011 - 2022

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne 1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40 4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 86 379,28 5 Modernizacja GOK w Moszczenicy 961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85 7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i „Budowa ul. Wrzosowej”. Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00 8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97 9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, 1 232 315,77 853 802,00 10 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15 „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”. - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00 16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb 1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00 19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00 21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła. Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł 46 603 093,54 26 545 280,74 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r. 26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2 27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28 28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00 29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464 30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00 233 651,48 0,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r. 31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 8 610,00 32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 6 949,50 33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00 34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500 35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 18 450,00 36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 9 717,00 111 991,50 0,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r. 37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 25 550,00 38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 4 920,00 39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 8 979,00 40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 17 450,14 41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00 42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie 3 600,00 43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00 44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00 45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela 3 900,00 46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00 101 398,14 0,00 Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku 350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy 54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska 129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II 202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716 2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie 400 000,00 400 000,00 RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57 RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57 2014 r. 55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89 56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40 57 Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj Parcela 28 629,96 58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00 59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44 60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62 61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica 509 616,67 62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00 63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16 64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach 76 418,61 66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00 67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82 69 Przekazanie wybudowaej sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb 67 650,00 70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98 71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00 RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31 2015 r. 72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00 73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00 74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00 75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00 77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 Autor: pożyczka i umorzenie 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05 79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00 RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00 Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5 378,84 81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty 124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice 99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej nr 1531E w m. Karlin 40 000,00 190 000,00 40 000,00 RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06 RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06 2016r. Zadania inwestycyjne w 2016 88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica 435 829,61 89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica 4 170 057,87 1 991 752,00 RAZEM : 4 605 887,48 1 991 752,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r. 90 opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii, Jarostach 6 027,00 91 Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 5 000,00 92 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica 13 530,00 6150 93 Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica 1 600,00 94 Opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne 7 380,00 95 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej 20 000,00 96 Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii 11 816,96 97 Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin 11 070,00 98 Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica 34 440,00 99 Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna 18 450,00 100 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej 7 400,00 101 Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach 4 674,54 102 Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP 3 000,00 103 Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju 23 180,00 104 ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy. 24 538,50 105 dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle 950,00 106 dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego 3 500,00 107 wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 94 095,00 108 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową” 7 380,00 109 Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica 3 690,00 110 wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów 3 300,00 111 Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich 9 000,00 112 Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku 15 825,45 113 Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach 1 650,00 114 inwentaryzacja drzewostanu, projekt 31 000,00 115 wykonanie zjazdu w Podolinie 29 967,35 116 wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku 35 000,00 117 Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat 4 800,00 118 Budowa placu zabaw w Kosowie 5 547,30 119 budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II 9 262,21 120 Budowa chodnika w Kiełczówce etap V 16 678,80 121 opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu sektora MŚP" 13 530,00 122 Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu 22 768,65 123 utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa 15 384,84 124 Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie 615,00 125 przegląd kotłowni w UG 800,98 126 budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym 9 717,00 127 aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI 14 944,50 128 zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 8 700,00 129 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola 1 626,72 130 roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica 19 607,50 131 remont dachu w Sali OSP Raciborowice 12 512,00 132 remont Domu Ludowego w Białkowicach 6 997,99 133 remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 400,00 134 zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie 1 100,00 135 zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi 19 500,00 136 dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych 4 403,40 137 budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach 9 225,00 138 remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku 1 992,60 139 doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa) 36 715,50 140 dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach 15 754,46 141 raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M 3 690,00 142 opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. 6 150,00 143 wycena drewna po wycince drzew 500,00 144 dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach 2 829,00 145 zakup spawarki światłowodowej 31 297,35 RAZEM 709 571,10 6 150,00 RAZEM 2016 5 315 458,58 1 997 902,00 2017 146 Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica” 1 074 498,00 774 010,00 147 Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)” 6 507 930,00 4 497 350,00 148 Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów 655 336,47 149 Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica” 239 850,00 RAZEM : 8 477 614,47 5 271 360,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r. 150 zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle 17 630,86 151 Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica. 6 150,00 152 wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 7 995,00 153 meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach 8 000,00 154 Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II 20 590,20 155 wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej. 7 995,00 156 zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie 1 845,00 157 remont klatki schodowej w OSP Baby 6 000,00 158 wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy 98 400,00 159 II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław 13 090,00 160 doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej 18 658,60 161 dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara 12 831,78 162 dostawa paneli podłogowych do OSP Srock 8 248,87 163 wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy. 8 900,00 164 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica 2 460,00 165 budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka 12 890,40 RAZEM: 251 685,71 RAZEM 2017 r 8 729 300,18 5 271 360,00 2018 166 Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym 1 028 871,48 167 Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy 3 269 709,00 1 482 791,71 168 Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica" 668 415,52 169 Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze 2 367 133,31 170 Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin" 959 848,70 171 Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica 1 016 082,20 708 387,00 172 Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy 546 146,67 201 357,00 173 Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu 70 725,00 174 Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" 1 042 000,00 175 Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)" 1 574 205,60 176 Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 276 750,00 177 Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat 149 068,82 178 Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów 203 480,23 179 Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej 1 453 529,75 46 794,82 RAZEM : 14 625 966,28 2 439 330,53 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r. 177 Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności" 4 760,00 178 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin 38 130,00 179 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej 6 900,00 180 Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock 16 000,00 181 Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy 7 004,92 182 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy 27 060,00 183 Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka 19 434,00 184 Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej 9 961,87 185 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 101 222,85 186 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego 42 853,20 187 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na Przebudowie dróg na drogach Gminy Moszczenica 9 840,00 188 Dostawa materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu ludowego w Gazomi Starej 3 316,08 189 Zagospodarowanie placu zabaw w Rakowie Duzym w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków 38 512,96 190 Dostawa traktora do koszenia trawy i odsnieżania dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach 12 490,00 191 Remont pomieszczeń w budynku OSP Gazomia Nowa 20 700,00 192 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze 23 370,00 193 Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie inwestycji: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 1 500,00 194 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 28 633,12 195 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I" 15 700,30 196 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowści Moszczenica, gm. Moszczenica 12 300,00 197 Remont Sali OSP w Raciborowicach 16 000,00 RAZEM: 455 689,30 RAZEM 2018 r 15 081 655,58 2 439 330,53 2019 198 Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowa ujęcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy i budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I 743 202,72 5 479 122,56 4 735 919,84 199 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy 993 219,12 koszt w 2019 (całość inwestycji 1 702 128,64) 1 425 851,00 200 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 2 450 209,19 koszt w 2019 (całość inwestycji 3 592 302,71) 1 696 831,82 201 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych 6 299 199,28 4 285 111,02 202 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica (ul. Słoneczna, Karlin; ul. Batorówka, Kosów; ul. Modrzewiowa, Michałów - drogi wewnętrzne; ul. Południowa, Michałów, ul. Miła Jarosty - drogi gminne ) 272 307,61 203 Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 278 981,24 204 Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków 197 070,60 205 Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców" 181 220,82 206 Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy 143 677,32 207 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław w zakresie projektu technicznego 42,70 208 Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej 249 314,85 199 451,00 209 Skanalizowanie dwóch odcinków rowu: na działce nr 17 obr. Gajkowice i działce nr 30 obr. Gajkowice, odwadniającego drogę gminną ul. Łódzką w Gajkowicach 31 937,77 210 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski 15481,6 koszt w 2019 (całość 5 591 199,02) 10 727,00 211 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny 12 398,40 212 Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica 38 799,99 26 813,00 213 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Moszczenica 25 853,80 214 Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych na odc. Srock-Podolin i Gościmowice II-Baby 195 839,80 215 Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach 81 254,40 216 Zakup 2 szt. Pomp głębinowych dla ujęcia wody w Moszczenicy 26 585,92 RAZEM: 16 972 516,97 236 991,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2019r. Budowa altany na placu OSP w Babach - wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupienie części materiałów. 16 782,99 Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw) 4 925,00 Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie) 5 480,00 Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach 3 981,00 Remont podłogi w Domu Ludowym w Białkowicach 4 889,86 Założenie kostki i wyrównanie terenu przy Domu Ludowym w Białkowicach 9 512,70 Budowa świetlicy wiejskiej – etap II 38 926,53 Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej 23 150,00 Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej 17 000,00 Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 1 330,00 Zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 350,99 Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego 9 840,00 Zakup części zabawek na plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 3 665,40 Zakup orynnowania i osprzętu potrzebnego do ich montażu 2 000,00 Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie 14 100,00 Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem 5 999,94 Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III 5 805,11 Budowa placu zabaw i ogrodzenia etap II 16 353,97 Remont Sali OSP w Jarostach - zakup materiałów 1 750,68 Budowa siłowni zewnętrznej - etap II 11 200,00 Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV 21 079,92 Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce 10 000,00 Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII 14 504,37 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką 14 974,89 Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica) 6 826,50 Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka 6 500,00 Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II 4 674,00 Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie 20 398,64 Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin 4 870,80 Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II 16 690,00 Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę 14 909,69 Zakup zmywarki i stołu ze zlewem 5 067,43 Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki, wykonanie dokumentacji, zakup urządzeń). 14 009,80 Zakup i montaz ogrodzenia działki od strony pólnocnej 8 437,16 Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej 4 130,00 Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej 9 062,00 Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Raków 450,00 Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym 4 284,99 Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju - wykonanie ocieplenia 29 003,40 Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2 23 824,00 Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku 20 000,00 Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku 13 821,50 Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA) 32 574,07 Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut 5 790,90 Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectw Moszczenica i Wola Moszczenicka 2 525,00 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle - wykonanie bezpiecznej nawierzchni 38 925,66 Zagospodarowanie placu „Sigma” tj. działki nr 577/1 – II etap 33 420,00 Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap 3 056,45 RAZEM: 580 855,34 RAZEM 2019: 17 553 372,31 2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem; opracowanie PFU 11 685,00 11 685,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław; opracowanie PFU 7 380,00 7 380,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową; opracowanie PFU 30 750,00 Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, wykonanie robót budowlanych 98 764,50 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie; 2 766 939,96 2 363 832,00 Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie 1 196 380,26 Budowa drogi gminnej w m. Raciborowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; 960 011,62 Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; 96 143,77 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; 321 774,01 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i ul. Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa; 331 829,30 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Woli Moszczenickiej 10 485,00 Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom; z 37 141,37 37 141,37 Utwardzenie części działki przed budynkiem OSP w Sierosławiu za pomocą nakładki asfaltowej 24 610,00 Budowa altany na placu OSP w Babach - etap II 19 227,17 Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach 13 943,28 Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju 30 570,00 Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach 155 200,00 Utwardzenie części działki przed budynkiem SP w Rękoraju za pomocą nakładki asfaltowej 10 332,00 Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice 22 387,76 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. - 1 609 824,80; 1 609 824,80 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy: zapłacono za wykonanie nasadzeń zieleni parkowej - 368 813,25; za wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz elementów małej architektury - 238 305,82; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 30 750,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 14 000,00; za wykonanie i montaż 10 szt. tablic edukacyjnych - 1 845,00; za wykonanie kserokopii treści tablic - 179,95; 653 894,02 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego 1 535 510,98 416 851,65 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III; zapłacono za wykonanie dachu na budynku świetlicy - 59 900,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 1 500,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 326,29; za montaż okien - 23 200,00; za dostawę drzwi z montażem oraz materiały budowlane - 8 544,71; 95 471,00 Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach; zapłacono za budowę kominka - 11 000,00; 11 000,00 Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie; zapłacono za wykonanie ocieplenia - 33 000,00; 33 000,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 19 372,50; 19 372,50 Budowa altany na działce nr 200/2 w Kiełczówce przy ul. Parkowej; zapłacono za budowę altany - 11 830,10; 11 830,10 Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 25 012,05; 25 012,05 Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"; zapłacono za ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 23 616,00; za ułożenie kostki betonowej (dojście do altany) - 2 446,08; 26 062,08 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle; zapłacono za wykonanie utwardzenia z kostki wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 18 662,75; za wykonanie nawierzchni pod częścią urządzeń na placu zabaw - 18 210,39; za montaż nakładek gumowych z bezpiecznej nawierzchni na obrzeża chodnikowe - 3 505,50; 40 378,64 Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach; zapłacono za dostawę i montaż urządzeń siłowni - 7 503,00; 7 503,00 RAZEM 2020 10 214 414,17 2 836 890,02 2021 1) Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem;2) Budowa sieci wodociągowej Wola Moszczenicka - Gazomia Nowa3) Modernizacja odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław4) Stacja podnoszenia ciśnienia wody dla miejscowości Daszówka 1 713 779,84 436 302,62 Zadanie pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - realizacja w latach: 2020-2023 r. 27 836 146,24 15 786 454,95 dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń w zakresie*:1) dostawy urządzeń dostępowych do Internetu i stacji nadawczych w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła Plus” - Część I zamówienia;2) dostawy urządzeń na potrzeby obsługi sieci monitoringu wizyjnego w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie monitoringu wizyjnego w Gminie Moszczenica” - Część II zamówienia, 279 671,25 74 995,00 Dostwawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” 66 996,87 66 996,87 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Przebudowy drogi w Rękoraju w kierunku parceli 17 220,00 Remonty dróg: remont drogi wewnętrznej: Rękoraj – Sierosław, remont drogi gminnej: Gościmowice I - Stara Wieś, remont ul. Łąkowej w Kosowie, remont ul. Słonecznej w Kiełczówce, remont drogi w Raciborowicach, remonty cząstkowe na drogach wewnętrznych 697 081,80 Usunięcie kolizji z linią energetyczną - wjazd na działkę w Babach 22 295,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Jarostach 431 160,01 Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku 3 427 209,42 498 858,00 Roboty dodatkowe w ramach rozbudowy oświetlenia 27 383,32 Bezpieczne przejścia dla pieszych - roboty budowlane (powierzenie dla Przedsiębiorstwa Komunalnego) 110 354,00 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. dot. wykonania bezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych na terenie Gminy Moszczenica 27 060,00 21 648,00 Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych 185/1 i 185/2 wramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw Kiełczówka, Baby, Raciborowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny - projekt techniczny 8 400,00 Zakup tablic ogłoszeniowych na przystanki autobusowe (4 sztuki) w sołectwie Baby 3 886,80 Budowa altany na placu OSP w Babach - etap III 34 669,98 Zakup i montaż klimatyzatorów w Domu Ludowym w Białkowicach 5 450,00 Zakup i montaż wyciągu - okapu kuchennego w Domu Ludowym w Białkowicach 8 794,50 Zakup i montaż drzwi przejściowych w Domu Ludowm w Białkowicach 1 599,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicha - etap IV 43 434,29 Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów 25 981,49 Remont podłogi jadalni Małego Wiejskiego Domu Ludowego mieszczącego się w remizie OSP w Gazomii Starej- etap II 19 074,00 Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych - etap I 19 600,00 Przebudowa budynku Strażnicy OSP Gościmowice Drugie - etap I - wykonanie dokumentacji projektowej , zakup materiałów 14 668,40 Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich -Powęzinach 15 548,80 Wymiana pieca oraz modernizacja c.o. w budynku OSP Jarosty 30 500,00 Zakup szaf na ubrania strażackie 3 659,25 Remont chodnika przy ulicy Brzozowej w Karlinie - etap VI 24 000,00 Zakup klimatyzacji dla SP im. J. Korczaka w Babach wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby-Kiełczówka 3 900,00 Zakup sprzętu do działań ratowniczych dla jednostki OSP Kiełczówka 9 141,64 Doposażenie placu strażackiego w Kiełczówce ul. Parkowa 16 847,61 Oczyszczenie stawu przy ulicy Głównej w Kosowie 20 000,00 Wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej w Kosowie, wykonanie dokumentacji, zakup materiałów 14 983,65 Wycinka drzew przy stawie w Kosowie 2 105,15 Remont i odnowienie elewacji Domu Ludowego w Michałowie 3 793,44 Zagospodarowanie działki przy Domu Ludowym w Michałowie 6 082,19 Termomodernizacja budynku OSP w Podolinie - etap I 26 100,00 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Pomykowie 21 402,00 Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w miejscowosci Raciborowice - etap II 21 443,00 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie - etap II 33 210,00 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju - etap II 65 251,50 Remont Sali OSP w Sierosławiu 26 827,06 Wymiana rynien i wykonanie obróbek blacharskich na budynku Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Srocku 20 000,00 Remont Pomieszczenia w remizie OSP w Srocku 18 940,80 Zakup i zamontowanie wiat przystankowych w Moszczenicy ul. Cmentarna 9 963,00 Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola 9 158,00 Zakup belki Led do samochodu pożarniczego SCANIA 5 499,99 Zakup szafki narzedziowej dla załogi tylnego przedziału do samochodu gaśniczego-przedsiwezięcia współne z sołectwem Moszczenica Wola 3 700,00 Zakup ładowarki/prostownika 12/24v Agm ŻEL VRLA 380,00 Doposażenia placu zabaw i siłowni 3 332,00 Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica - Osiedle 33 405,96 Zakup i montaż wiaty przystankowej (przystanek ul. Spacerowa) 10 643,87 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na przystanku obok supermarketu DINO 971,70 Zakup i zamontowanie dwóch luster (skrzyżowania ulic Leśna - Gazomska i Cicha - Polna) oraz progu zwalniającego na ulicy Akacjowej przy placu Włókniarzy 4 365,93 Zakup wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy - wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Moszczenica Wola 7 598,00 Bezpieczne podłoże - nakładka ochronna przy urządzeniach i ławkach na placu Włókniarzy 17 025,48 Oświetlenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw na placu Włókniarzy 9 769,00 34 951 439,98 16 995 609,44 2022 Zadanie pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica" - realizacja w latach: 2020-2023 r. 27 836 146,24 15 786 454,95 (w 2022 roku - 8 355 776,96) 582 525,00 zł - WFOŚiGW 1 121 797,00 zł WFOŚiGW Rozbudowa drogi gminnej w Gazomi Starej, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie 5 890 226,86 4 750 000,00 (w 2022r. - 2 375 000) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Srocku poprzez budowę skrzydła oraz przebudowę istniejącego budynku 6 474 980,00 4 250 000,00(w 2022r. - 2 124 993,15) remonty dróg: ul. Dębowej w Rakowie, ul. Cichej w Kiełczówce, ul. Słonecznej w Kiełczówce, drogi w miejscowości Sierosław, drogi Sierosław-Pieńki, oraz wykonanie remontów cząstkowych na drogach: ul. Miłej w Jarostach, ul. Brzozowej w Karlinie 900 729,00 Dostosowanie części budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych+ 876 813,99 339 930,19270 000,00 Modernizacja drogi na dz. nr ewid. 109 w miejscowości Rękoraj, obręb geodezyjny Rękoraj Dobra, stanowiącej drogę dojazdową do gruntów rolnych. 239 992,00 80 290,00 Kompleksowa organizacja dwóch edycji międzynarodowej konferencji wraz z towarzyszącymi jej targami branżowymi przewidziane są w ramach projektu prowadzonego przez Gminę Moszczenica 245 500,00 Dostawa urządzeń firewall pracujących w trybie Active-Active (w ramach programu „Cyfrowa Gmina”). Dostawa serwera (w ramach zadania pn.: Zakup sprzętu IT na potrzeby konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców") 826 967,86 387 510,00 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń w zakresie dostawy laptopów (w ramach programu Cyfrowa Polska „Granty PPGR”) 119 792,16 Stacja uzdatniania wody w Babach: wykonania modernizacji układu Stacji Uzdatniania Wody w Babach. opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Babach 158 670,00 Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami, opiniami dot. zadania: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy poprzez modernizację reaktorów biologicznych i drogi dojazdowej 36 900,00 Odbudowa linii oświetlenia ulicznego po klęsce żywiołowej (wichura) w Sierosławiu 38 991,00 Przygotowanie dokumentacji projektowo-aplikacyjnej na wykonanie odwiertu badawczo-rozpoznawczego w gminie Moszczenica w celu udokumentowania zasobu wód geotermalnych 71 340,00 64 206,00 Budowa altany na placu OSP w Babach 15 500,00 Zakup plastikowych krzesełek (siedzisk) na boisko w Babach 22 386,00 Budowa parkingu w miejscowości Kiełczówka na działkach gminnych w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectw: Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie – etap II 10 999,77 Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap V 85 880,00 Przebudowa dachu na budynku OSP w Gazomi Nowej - etap II 26 474,20 Ocieplenie i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych 20 910,00 Przebudowa budynku strażnicy OSP w Gościmowicach Drugich – etap II 16 200,01 Doposażenie placu zabaw w Gościmowicach Drugich-Powęzinach 18 819,00 Budowa placu zabaw przy OSP w Jarostach 19 500,00 Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce ul. Parkowej – etap IX 17 296,04 Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej w Kosowie 13 530,00 Wykonanie przyłacza i objęcie monitoringiem placu zabaw i siłowni 3 813,00 Wykonanie tynku silikonowego na budynku OSP w Podolinie – etap II 28 167,00 Zagospodarowanie działki gminnej nr 152 położnej w miejscowości Raciborowice – etap III 21 958,15 Budowa przyłącza gazowego w Domu Ludowym w Rakowie Dużym wraz z wymianą pieca 42 800,44 Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw. „Doliska” 32 471,70 Zakup i montaż wiaty przystankowej na ul. Piotrkowskiej naprzeciw strażnicy OSP 10 885,50 Zagospodarowanie terenu placu zbaw i boiska osiedlowego, leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle 14 323,10 Wykonanie monitoringu na placu zabaw i boisku osiedlowym 12 025,46 Zakup i montaż wiaty przystankowej (ul. Spacerowa naprzeciw bloku „Batory”) 10 885,50 Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej u zbiegu ulic Piotrkowskiej i Rolnej 13 530,00 Oswietlenie terenów sportowych na placu T. Endera 10 394,71 3 984 445,59 532 006,00 OGÓŁEM 2011-2022 171 637 099,53 74 208 786,67 Fundusz Sołecki Wykonanie Zwrot części wydatków z budżetu Państwa 1 Fundusz Sołecki w 2010 r. Fundusz Sołecki w 2010r. 71 737,57 21 521,27 2 Fundusz Sołecki w 2011 r. Fundusz Sołecki w 2011r. 292 347,68 87 704,30 3 Fundusz Sołecki w 2012 r. Fundusz Sołecki w 2012r. 351 487,74 105 446,32 4 Fundusz Sołecki w 2013 r. 366 496,47 103 563,57 5 Fundusz Sołecki w 2014 r. 368 188,56 139 300,46 6 Fundusz Sołecki w 2015 r. 400 401,59 7 Fundusz Sołecki w 2016 r. 386 231,49 137 706,98 8 Fundusz Sołecki w 2017 r. 444 703,94 155 441,82 9 Fundusz Sołecki w 2018 r. 534 313,23 152 637,26 10 Fundusz Sołecki w 2019 r. 594 041,04 155 662,51 11 Fundusz Sołeckie w 2020 r. 618 617,31 156 825,67 12 Fundusz Sołecki w 2021 r. 649 214,82 157 681,30 13 Fundusz Sołecki w 2022 r. 732 692,66 RAZEM 5 810 474,10 1 373 491,46 Wydatek Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego Granty sołeckie 2017 W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo 19715,16 4 721,46 „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu” 5945,44 4 945,44 Granty sołeckie 2018 „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie Sołectwa Moszczenica-Osiedle” 24052,04 3 001,69 „Budowa altany przy OSP Podolin” 22701,64 4 506,28 „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dni Sierosławia” 5997,14 4 918,14 Granty sołeckie 2019 Budowa altany oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Gościmowice Drugie - Powęziny 17875,67 9 980,50 Kuchnia marzeń w Kiełczówce 20988,89 10 000,00 Piknik rodzinny mieszkańców Kosowa 15879,23 9 975,23 Rok budowy - 2019 Wydatek w latach 2015-2019 Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - projekt OSA Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podolin. 96856,22 16 690,00 Granty soeckie 2020 Nasz Dom Ludowy - Nasza Radość 16 984,29 9 990,16 Sołectwo na Plus 2021 „Aktywne sołectwo Michałów” 19 875,62 9 999,42 Festyn rodzinny mieszkańców Sołectwa Wsi Moszczenica 9 999,69 9 999,69 „Kuchenna Rewolucja” w Podolinie 9 999,67 9 999,67

Czytaj więcej...

28.06.2021

INWESTYCJE 2011-2020

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne 1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40   4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2  86 379,28   5 Modernizacja GOK w Moszczenicy  961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85   7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00   8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97   9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  1 232 315,77 853 802,00 10  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 13 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 211 280,18 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00   16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00   19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00   21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł         46 603 093,54 26 545 280,74   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.         26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2   27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28   28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00   29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464   30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00           233 651,48 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  8 610,00   32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  6 949,50   33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00   34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500   35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  18 450,00   36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  9 717,00           111 991,50 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  25 550,00   38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  4 920,00   39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  8 979,00   40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  17 450,14   41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00   42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  3 600,00   43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00   44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00   45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  3 900,00   46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00           101 398,14 0,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku       350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716     2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     400 000,00 400 000,00       RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57       RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57 2014 r. 55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89   56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40   57 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela 28 629,96   58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00   59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44   60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62   61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  509 616,67   62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00   63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16   64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  76 418,61   66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00   67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82   69 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  67 650,00   70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98   71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00         RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31 2015 r. 72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00   73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00   74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00   75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00   77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05   79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00         RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   5 378,84     81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna   25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz   735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice   90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze   75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   40 000,00 190 000,00 40 000,00       RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06       RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06 2016r.    Zadania inwestycyjne w 2016         88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     435 829,61   89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     4 170 057,87 1 991 752,00   RAZEM :     4 605 887,48 1 991 752,00               Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r.         90 opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii,Jarostach     6 027,00   91 opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe     5 000,00   92 Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica     13 530,00 6150 93 wykonanie dokumentacji projektowej  w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica     1 600,00   94 opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne     7 380,00   95 Zorganizowanie siłowni zewnętrznej     20 000,00   96 Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii     11 816,96   97 Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin     11 070,00   98 nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica     34 440,00   99 wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna     18 450,00   100 zorganizowanie siłowni zewnętrznej     7 400,00   101 Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach     4 674,54   102 Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP     3 000,00   103 Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju     23 180,00   104 ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy.     24 538,50   105 dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle     950,00   106 dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego     3 500,00   107 wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna     94 095,00   108 wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania  „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową”     7 380,00   109 Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica     3 690,00   110 wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów     3 300,00   111 Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich     9 000,00   112 Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku     15 825,45   113 Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach     1 650,00   114 inwentaryzacja drzewostanu, projekt     31 000,00   115 wykonanie zjazdu w Podolinie     29 967,35   116 wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku     35 000,00   117 Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat     4 800,00   118 Budowa placu zabaw w Kosowie     5 547,30   119 budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II     9 262,21   120 Budowa chodnika w Kiełczówce etap V     16 678,80   121 opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami  o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu   sektora MŚP"     13 530,00   122 Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu     22 768,65   123 utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa     15 384,84   124 Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie     615,00   125 przegląd kotłowni w UG     800,98   126 budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym      9 717,00   127 aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI                  14 944,50   128 zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     8 700,00   129 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola     1 626,72   130 roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica     19 607,50   131 remont dachu w Sali OSP Raciborowice     12 512,00   132 remont Domu Ludowego w Białkowicach     6 997,99   133 remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     400,00   134 zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie     1 100,00   135 zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi      19 500,00   136 dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych     4 403,40   137 budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach     9 225,00   138 remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku     1 992,60   139 doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa)     36 715,50   140 dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach     15 754,46   141 raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M     3 690,00   142 opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla  naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.     6 150,00   143 wycena drewna po wycince drzew     500,00   144 dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach     2 829,00   145 zakup spawarki światłowodowej     31 297,35     RAZEM     709 571,10 6 150,00       RAZEM 2016 5 315 458,58 1 997 902,00 2017 146 Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica”     1 074 498,00 774 010,00 147 Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)”     6 507 930,00 4 497 350,00 148 Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów     655 336,47   149 Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica”     239 850,00     RAZEM :     8 477 614,47 5 271 360,00               Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r.         150 zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle     17 630,86   151 Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego  Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.     6 150,00   152 wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     7 995,00   153 meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach     8 000,00   154 Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II     20 590,20   155  wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej.     7 995,00   156 zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie     1 845,00   157 remont klatki schodowej w OSP Baby     6 000,00   158 wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy     98 400,00   159 II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław     13 090,00   160 doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej     18 658,60   161 dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara     12 831,78   162 dostawa paneli podłogowych do OSP Srock     8 248,87   163 wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy.     8 900,00   164 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica     2 460,00   165 budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka     12 890,40     RAZEM:     251 685,71     RAZEM 2017 r     8 729 300,18 5 271 360,00 2018 166 Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym     1 028 871,48   167 Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy     3 269 709,00 1 482 791,71 168 Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica"     668 415,52   169 Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze     2 367 133,31   170 Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"     959 848,70   171 Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica     1 016 082,20 708 387,00 172 Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy     546 146,67 201 357,00 173 Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu     70 725,00   174 Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"     1 042 000,00   175 Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"     1 574 205,60   176 Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy     276 750,00   177 Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat     149 068,82   178 Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów     203 480,23   179 Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej     1 453 529,75 46 794,82                           RAZEM :     14 625 966,28 2 439 330,53   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r.         177 Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności"     4 760,00   178 Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin     38 130,00   179 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej     6 900,00   180 Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock      16 000,00   181 Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy     7 004,92   182 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy     27 060,00   183 Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka     19 434,00   184 Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej     9 961,87   185 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego     101 222,85   186 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego     42 853,20   187 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na Przebudowie dróg na drogach Gminy Moszczenica     9 840,00   188 Dostawa materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu ludowego w Gazomi Starej     3 316,08   189 Zagospodarowanie placu zabaw w Rakowie Duzym w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków     38 512,96   190 Dostawa traktora do koszenia trawy i odsnieżania dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach     12 490,00   191 Remont pomieszczeń w budynku OSP Gazomia Nowa     20 700,00   192 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze     23 370,00   193 Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie inwestycji: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     1 500,00   194 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     28 633,12   195 Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"     15 700,30   196 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowści Moszczenica, gm. Moszczenica     12 300,00   197 Remont Sali OSP w Raciborowicach     16 000,00     RAZEM:     455 689,30     RAZEM 2018 r     15 081 655,58 2 439 330,53 2019 198 Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowa ujęcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy i budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I   743 202,72 5 479 122,56 4 735 919,84 199 Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy      993 219,12 koszt w 2019 (całość inwestycji 1 702 128,64) 1 425 851,00 200 Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego     2 450 209,19 koszt w 2019 (całość inwestycji 3 592 302,71) 1 696 831,82 201 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych     6 299 199,28 4 285 111,02 202 Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica (ul. Słoneczna, Karlin; ul. Batorówka, Kosów; ul. Modrzewiowa, Michałów - drogi wewnętrzne; ul. Południowa, Michałów, ul. Miła Jarosty - drogi gminne )     272 307,61   203 Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków       278 981,24   204 Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków     197 070,60   205 Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"     181 220,82   206 Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy     143 677,32   207 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław w zakresie projektu technicznego     42,70   208 Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej     249 314,85 199 451,00 209 Skanalizowanie dwóch odcinków rowu: na działce nr 17 obr. Gajkowice i działce nr 30 obr. Gajkowice, odwadniającego drogę gminną ul. Łódzką w Gajkowicach     31 937,77   210 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski     15481,6 koszt w 2019 (całość 5 591 199,02) 10 727,00 211 Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny     12 398,40   212 Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica     38 799,99 26 813,00 213 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Moszczenica     25 853,80   214 Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych na odc. Srock-Podolin i Gościmowice II-Baby     195 839,80   215 Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach     81 254,40   216 Zakup 2 szt. Pomp głębinowych dla ujęcia wody w Moszczenicy     26 585,92     RAZEM:     16 972 516,97     Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2019r.           Budowa altany na placu OSP w Babach -  wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupienie części materiałów.     16 782,99     Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)      4 925,00     Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach  (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)      5 480,00     Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach     3 981,00     Remont podłogi w Domu Ludowym w Białkowicach     4 889,86     Założenie kostki i wyrównanie terenu przy Domu Ludowym w Białkowicach     9 512,70     Budowa świetlicy wiejskiej – etap II      38 926,53     Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej     23 150,00     Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej      17 000,00     Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych      1 330,00     Zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych     350,99     Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego     9 840,00     Zakup części zabawek na plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych     3 665,40     Zakup orynnowania i osprzętu potrzebnego do ich montażu     2 000,00     Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie     14 100,00     Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem     5 999,94     Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III      5 805,11     Budowa placu zabaw  i ogrodzenia etap II     16 353,97     Remont Sali OSP w Jarostach - zakup materiałów     1 750,68     Budowa siłowni zewnętrznej - etap II      11 200,00     Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV      21 079,92     Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce      10 000,00     Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII     14 504,37     Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką     14 974,89     Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)      6 826,50     Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka      6 500,00     Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II      4 674,00     Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie      20 398,64     Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin     4 870,80     Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II      16 690,00     Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę     14 909,69     Zakup zmywarki i stołu ze zlewem      5 067,43     Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki, wykonanie dokumentacji, zakup urządzeń).     14 009,80     Zakup i montaz ogrodzenia działki od strony pólnocnej     8 437,16     Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej     4 130,00     Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej     9 062,00     Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Raków     450,00     Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym      4 284,99     Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju - wykonanie ocieplenia     29 003,40     Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2      23 824,00     Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku      20 000,00     Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku      13 821,50     Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)      32 574,07     Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut     5 790,90     Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectw Moszczenica i Wola Moszczenicka     2 525,00     Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle - wykonanie bezpiecznej nawierzchni     38 925,66     Zagospodarowanie placu „Sigma” tj. działki nr 577/1 – II etap     33 420,00     Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap     3 056,45                                         RAZEM:     580 855,34     RAZEM 2019:     17 553 372,31     OGÓŁEM 2011-2019     122 486 799,79 54 139 296,21 2020 Budowa odcinka sieci wodociągowej łączącej Gajkowice z Rękorajem; zapłacono za opracowanie PFU - 11 685,00; 11 685,00 11 685,00 Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław; zapłacono za opracowanie PFU - 7 380,00; 7 380,00 7 380,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej Gazomię Nową; zapłacono za opracowanie PFU - 30 750,00; 30 750,00   Rozbudowa sieci wodociągowej i łącznika w miejscowości Sierosław; zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 11 000,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1 800,00; za wykonanie robót budowlanych - 85 964,50; 98 764,50   Rozbudowa sieci wodociągowej w Raciborowicach 0,00   Razem 148 579,50 19 065,00 Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 165/16 w ul. Południowej w Michałowie 9 460,00   Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie 19 157,75   Zakup sieci wodociągowej na działce nr ewid. 173/4 w Gajkowicach 17 924,00   Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 194/1, 194/16 obr. Raków Duży     86 100,00   Zakup sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 1/16, 19/6, 19/12 obr. Raków Duży                                       83 517,00   Razem 216 158,75 0,00 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 364 738,25 19 065,00   Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1533E w m. Gazomia Nowa w zakresie przebudowy nawierzchni" 129 720,13     Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2932E na odcinku Podolin - Biskupia Wola w zakresie przebudowy nawierzchni" 203 494,06     Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2932E w miejscowości Srock 30 678,97     Razem 363 893,16 0,00   Przebudowa drogi w Rękoraju w kierunku parceli w zakresie projektu technicznego 0,00     Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.łódzkie; zapłacono za roboty budowlane - 2 725 897,19; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 40 000,00; za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi woj. nr 716 - 60,00; za wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 982,77; 2 766 939,96 2 363 832,00     Przebudowa drogi gminnej nr 110251E obejmującej remont ul. Głównej w Rakowie Dużym oraz przebudowę ul. Wietrznej w Michałowie - zapłacono za roboty budowlane - 422 386,11; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 15.05.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. -  773 994,15; 1 196 380,26     Budowa drogi gminnej w m. Raciborowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski; zapłacono za roboty budowlane - 948 732,42; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 10 000,00; za wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 1 279,20; 960 011,62 768 008,00   Budowa łącznika drogi gminnej w Babach ul. Wąska z drogą wojewódzką 716, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski;  przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 15.05.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. -  96 143,77; 96 143,77     Razem 5 019 475,61 3 168 981,37     Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica; zapłacono za  mapy sytuacyjno-wysokościowe - 113,10; za weryfikację użytków na działce nr 139/4 obr. geod. Michałów - 2 000,00; za wykonanie robót budowlanych - 308 150,41; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 11 471,00; za mapę zasadniczą - 39,50;  321 774,01     Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica - Kosów ul. Strażacka i ul. Północna, Michałów ul. Słoneczna, Jarosty ul. Łąkowa; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 331 608,00; za uzyskanie map zasadniczych - 221,30; 331 829,30     Razem 653 603,31             Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej w Woli Moszczenickiej 10 485,00     Przebudowa i udrożnienie odcinków istniejącej sieci kanalizacji deszczowej celem zwiększenia ich przepustowości zapobiegającej lokalnym podtopieniom; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 37 141,37;  37 141,37 37 141,37   Razem 47 626,37 37 141,37   Drogi  Powiatowe, Gminne, Wewnętrzne oraz Działalność Pozostała 1 000 867,51 37 141,37   Zakup gruntów na cele komunalne; zapłacono m.in. za: akty notarialne – 23 718,86; wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej – 1 710,00; za dokonanie wpisu w księdze wieczystej - 500,00; za odłączenie działki i wpis do innej księgi wieczystej - 400,00; zapłata odszkodowania za działkę - 28 099,00; za podział działki - 2 250,00; za zakup znaków opłaty sądowej - 20,00; 56 697,86     GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI RAZEM 56 697,86     Zakup radiowozu dla policji 15 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jarosty 150 000,00     Zakup plastikowych siedzisk na plac przy OSP w Babach 13 943,28     Razem  628 943,28     Budowa oczyszczalni ścieków przy SP w Rękoraju z możliwością podłączenia strażnicy OSP w Rękoraju 30 570,00     Zwiększenie efektywności energetycznej na budynkach JST poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach   155 200,00 155 200,00   Utwardzenie części działki przed budynkiem SP w Rękoraju za pomocą nakładki asfaltowej 10 332,00     Razem  196 102,00 155 200,00   Zastępcze wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 9 posesji w miejscowości Białkowice 22 387,76     Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy; przeniesiono środki na wyodrębnione subkonto wydatków niewygasających z terminem realizacji do dnia 30.06.2021r. wg uchwały Nr XXXV/312/2020 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 grudnia 2020r. - 1 609 824,80; 1 609 824,80     Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz szacunkowych kosztów inwestycyjnych, opracowanie oraz aktualizację PFU  - 18 500,00; za wykonanie robót budowlanych - 831 400,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 11 973,00; za dostawę serwera - 19 935,91; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 631,23; 882 440,14           Razem  2 514 652,70 0,00   Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 1 343 000,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 44 248,03; za dostawę serwera - 73 676,17; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 9 963,38; 1 470 887,58 0,00 (w 2020 r.)   1 470 887,58 (będzie wypłacone w 2021 r.)       Razem 1 470 887,58 0   Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica - racjonalizacja gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz racjonalizacja zaopatrzenia w wodę; zapłacono za wykonanie robót budowlanych - 237 000,00; za dostawę przełącznika z wyposażeniem - 7 808,47; za dostawę serwera - 13 001,68; dodatki specjalne w związku z powierzeniem wykonywania dodatkowej pracy w ramach projektu - 1 758,24; 259 568,39           Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Moszczenica poprzez rozbudowę i przebudowę ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowę ujęcia wody w Jarostach oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w miejscowości Moszczenica i budowę sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I; zapłacono za czynności wykonane przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w PiotrkowieTryb. - dokonanie wizji z zajęciem stanowiska w sprawie oceny zgodności z projektem budowlanym w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych rozbudowy stacji uzdatniania wody w Jarostach - 145,34; za ułożenie kabla światłowodowego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej na ujęciu wody w Jarostach - 3 444,00; 3 589,34     Razem 263 157,73 0,00   Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 323/8 w Kosowie   22 010,75     Zakup sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 887/11, 887/10, 977 w Woli Moszczenickiej 35 262,00     Razem 57 272,75 0,00   Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy: zapłacono za wykonanie nasadzeń zieleni parkowej - 368 813,25; za wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz elementów małej architektury - 238 305,82; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 30 750,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 14 000,00; za wykonanie i montaż 10 szt. tablic edukacyjnych - 1 845,00; za wykonanie kserokopii treści tablic - 179,95; 653 894,02 374 250,67                                             (dotacja),               869 414,70           (pożyczka)   Razem 653 894,02 374 250,67   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 601 882,54; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 128,34; za opłaty przyłączeniowe - 29,80; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 254,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru -10 000,00; za wykonanie tablicy pamiątkowej jednostronnej - 108,24;        614 402,92 416 851,65   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 393 115,95; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej (pamiątkowej) - 474,30; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 8 330,00; refundacja części wynagrodzeń - 14 931,40;  416 851,65   Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego; zapłacono za wykonanie robót elektrycznych - 500 067,74; za wykonanie wraz z montażem 1 szt. tablicy informacyjnej - 83,70; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 1 470,00; refundacja części wynagrodzeń - 2 634,97; 504 256,41   Razem 1 535 510,98 416 851,65   Zagospodarowanie budynku po byłym gimnazjum w Moszczenicy - zmiana przeznaczenia budynku  0,00     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  RAZEM 6 495 375,76 416 851,65   Dotacja dla GOKiS na modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury 80 000,00     Dotacja dla GOKiS na zakupy inwestycyjne 31 653,29     Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap III; zapłacono za wykonanie dachu na budynku świetlicy - 59 900,00; za pełnienie funkcji kierownika budowy - 1 500,00; za pełnienie funkcji inspektora nadzoru - 2 326,29; za montaż okien - 23 200,00; za dostawę drzwi z montażem oraz materiały budowlane - 8 544,71;    95 471,00     Budowa kominka z rozprowadzeniem ciepła na pomieszczenia w Domu Ludowym w Białkowicach; zapłacono za budowę kominka - 11 000,00; 11 000,00     Ocieplenie Domu Ludowego w Pomykowie; zapłacono za wykonanie ocieplenia - 33 000,00; 33 000,00     Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Rakowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 19 372,50; 19 372,50      KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - RAZEM 270 496,79 0   Budowa altany na działce nr 200/2 w Kiełczówce przy ul. Parkowej; zapłacono za budowę altany - 11 830,10; 11 830,10     Budowa ogrodzenia przy placu zabaw i OSP w Kosowie; zapłacono za dostawę i montaż ogrodzenia - 25 012,05; 25 012,05     Zagospodarowanie placu zabaw i siłowni na działce 308/2 tzw."Doliska"; zapłacono za ułożenie kostki brukowej wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 23 616,00; za ułożenie kostki betonowej (dojście do altany) - 2 446,08; 26 062,08     Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica-Osiedle; zapłacono za wykonanie utwardzenia z kostki wokół urządzeń siłowni zewnętrznej - 18 662,75; za wykonanie nawierzchni pod częścią urządzeń na placu zabaw - 18 210,39; za montaż nakładek gumowych z bezpiecznej nawierzchni na obrzeża chodnikowe - 3 505,50;  40 378,64     Zagospodarowanie działki nr 152 położonej w Raciborowicach; zapłacono za dostawę i montaż urządzeń siłowni - 7 503,00; 7 503,00     RAZEM 122 486 799,79 54 139 296,21   WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM W 2020 14 207 738,26 3 760 098,02   WYDATKI INWESTYCYJNE 2011-2020 136 694 538,05 57899394,23       Fundusz Sołecki   Wykonanie Zwrot części  wydatków z budżetu Państwa 1 Fundusz Sołecki w 2010 r. Fundusz Sołecki w 2010r.  71 737,57 21 521,27 2 Fundusz Sołecki w 2011 r. Fundusz Sołecki w 2011r.  292 347,68 87 704,30 3 Fundusz Sołecki w 2012 r. Fundusz Sołecki w 2012r.  351 487,74 105 446,32 4 Fundusz Sołecki w 2013 r.   366496,47 103563,57 5 Fundusz Sołecki w 2014 r. 368188,56 139300,46 6 Fundusz Sołecki w 2015 r.   400401,59   7 Fundusz Sołecki w 2016 r.   386231,49 137706,98 8 Fundusz Sołecki w 2017 r.   444703,94 155441,82   Fundusz Sołecki w 2018 r.   534313,23 152637,26   Fundusz Sołecki w 2019 r.     Złożony wniosek                    o zwrot z budżetu Państwa.   RAZEM   3 215 908,27 457 535,92       Wydatek Dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego   Granty sołeckie 2017         W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo   19715,16 4 721,46   „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu”   5945,44 4 945,44             Granty sołeckie 2018         „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie Sołectwa Moszczenica-Osiedle”   24052,04 3 001,69   „Budowa altany przy OSP Podolin”   22701,64 4 506,28   „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dni Sierosławia”   5997,14 4 918,14             Granty sołeckie 2019         Budowa altany oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Gościmowice Drugie - Powęziny   17875,67 9 980,50   Kuchnia marzeń w Kiełczówce   20988,89 10 000,00   Piknik rodzinny mieszkańców Kosowa   15879,23 9 975,23             Rok budowy - 2019   Wydatek w latach 2015-2019 Dofinansowanie  z Ministerstwa Sportu                    i Turystyki - projekt OSA   Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie  - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podolin.   96856,22 16 690,00

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka