WYKAZ INWESTYCJI

15.06.2020

INWESTYCJE 2011 - 2019

L.p.Nazwa zadania (zakres)Wartość zadania (zł brutto)Dofinansowanie/ środki zewnętrzne1Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 11 140 880,332 000 000,002Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb)884 124,00292 000,003Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m429 099,40 4Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 86 379,28 5Modernizacja GOK w Moszczenicy 961 934,05500 000,006Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm)23 336,85 7„Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb.1 404 461,00 8Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m.369 932,97 9Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa, 1 232 315,77853 802,0010 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 157 081,75114 753,0011Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka183 491,65183 491,6512E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym:12 696 317,5010 324 500,00 zł13Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża211 280,18105 640,0914Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb4 443 003,441 902 485,0015  „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej60 270,00 16Budowa Domu Ludowego w Rakowie705 308,56500 000,0017Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb  1 233 033,64317 850,00 zł18Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb.749 546,00 19Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach220 519,25187 240,0020Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m17 835,00 21Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy83 754,6661 560,00 zł22Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich63 920,0041 574,00 zł23Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock229 987,26149 585,00 zł24Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym)9 000 000,009 000 000,00 zł25Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy15 281,0010 800,00 zł    46 603 093,5426 545 280,74 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.    26Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody114193,2 27Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska16667,28 28Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice2 300,00 29Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków94464 30Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych6 027,00     233 651,480,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.    31Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 8 610,00 32Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 6 949,50 33Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy6 765,00 34Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu61500 35Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 18 450,00 36Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 9 717,00     111 991,500,00 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.    37Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 25 550,00 38Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 4 920,00 39Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 8 979,00 40Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 17 450,14 41Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie8 979,00 42Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie 3 600,00 43Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju800,00 44Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami19 225,00 45Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela 3 900,00 46Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS7 995,00     101 398,140,00   Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy47Kościół w Srocku   350 000,00 zł48Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)  9 000 000,009 000 000,00 zł49Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy  54 427,0073 738,5019 311,5050Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska 129 181,60258 363,21129 181,6151Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II 202 305,46404 610,92202 305,4652Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 15 000,0079 950,0064 950,0053Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716  2 500 000,002 500 000,0054Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie  400 000,00400 000,00   RAZEM:12 716 662,6312 665 748,57   RAZEM 201312 818 060,7712 665 748,572014 r.55Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy688 424,89 56Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie”111 788,40 57Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela28 629,96 58Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku39 027,00 59Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne2 932 262,44 60Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica18 528,62 61Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica 509 616,67 62Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie78 474,00 63Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce27 901,16 64Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich72 598,8241 574,0065Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach 76 418,61 66Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska33 210,00 67Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej517 571,70305 085,3168Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej232 082,82 69Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb 67 650,00 70Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie97 599,98 71Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki6 765,00    RAZEM:5 538 550,07346 659,312015 r.72Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy29 520,00 73Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy3 075,00 74Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową6 396,00 75Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica3 370 759,00530 530,0076Wykonanie koncepcji tel. CCTV6 150,00 77Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach1 275 402,15945 621,0078Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie130 072,05 79Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce11 316,00    RAZEM:4 832 690,201 476 151,00   Koszty poniesione przez Gminę MoszczenicaCałkowity kosztŚrodki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy80Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5 378,84  81Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty 124 983,02440 000,00124 983,0282Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice 99 997,40159 513,1299 997,4083Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 25 545,9260 545,9225 545,9284Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 735 334,564 529 462,842 941 337,7285Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 90 000,00159 513,1290 000,0086Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 75 000,00129 940,5875 000,0087Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin 40 000,00190 000,0040 000,00   RAZEM5 668 975,583 396 864,06   RAZEM 2015:10 501 665,784 873 015,062016r.  Zadania inwestycyjne w 2016    88Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica  435 829,61 89Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica  4 170 057,871 991 752,00 RAZEM :  4 605 887,481 991 752,00       Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2016r.    90opracowanie wniosku o dofinansowanie - doposazenia szkół w Srocku, Gazomii,Jarostach  6 027,00 91opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe  5 000,00 92Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Moszczenica  13 530,00615093wykonanie dokumentacji projektowej  w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Gmina Moszczenica  1 600,00 94opracowanie analizy finansowej na potrzeby Studium Wykonalności - technologie informacyjno-komunikacyjne  7 380,00 95Zorganizowanie siłowni zewnętrznej  20 000,00 96Zakup i montaż urządzeń do klimatyzacji i wentylacji poieszczeń Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomii  11 816,96 97Budowa ogrodzenia przed budynkiem OSP Podolin  11 070,00 98nadzór inwestorski nad rozbudową drogi Rękoraj Moszczenica  34 440,00 99wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Rakowie, ul. Główna  18 450,00 100zorganizowanie siłowni zewnętrznej  7 400,00 101Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowe w Babach  4 674,54 102Modernizacja pomieszczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w remizie OSP  3 000,00 103Utwardzenie placu przed remizą OSP w Rękoraju  23 180,00 104ogrodzenia boiska sportowego w Babach przy ul. Sportowej nr 42/44 w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Baby oraz budżetu Gminy.  24 538,50 105dokumentacja projektowa doposażenia placu zabaw oraz nawierzchni ekologicznej w ramach przedsęwziecia z FS Moszczenica Osiedle  950,00 106dokumentacja projektowa FS Raków - zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego  3 500,00 107wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą finansową oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia a także przygotowanie, złożenie i monitoring wniosku o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna  94 095,00 108wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej w Jarostach w ramach zadania  „Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z droga dojazdową”  7 380,00 109Opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami, o dofinansowanie wykonania programu rewitalizacji Gminy Moszczenica  3 690,00 110wykonanie dokumentacji projektowej dla placu zabaw w Kosowie w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Kosów  3 300,00 111Remont pomieszczenia w budynku OSP w Gościmowicach Drugich  9 000,00 112Wykonanie nagłośnienia w Sali gimnastycznej ZS w Srocku  15 825,45 113Wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej plenerowej w Jarostach  1 650,00 114inwentaryzacja drzewostanu, projekt  31 000,00 115wykonanie zjazdu w Podolinie  29 967,35 116wykonanie dok. Techn, rozbudowy SUW w srocku  35 000,00 117Doposażenie placu zabaw Osiedle Nowy Świat  4 800,00 118Budowa placu zabaw w Kosowie  5 547,30 119budowa szamba wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji przy Domu Ludowym w Pomykowie w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pomyków pn. „Remont Domu Ludowego w Pomykowie – etap II  9 262,21 120Budowa chodnika w Kiełczówce etap V  16 678,80 121opracowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami  o dofinansowanie projektu "Zwiększanie poziomu zagranicznego handlu   sektora MŚP"  13 530,00 122Wykonanie utwardzenia części działki przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierosławiu  22 768,65 123utwardzenie placu przed OSP Gazomia Nowa  15 384,84 124Przeglą bud. UG i Domu Lud. W Rakowie  615,00 125przegląd kotłowni w UG  800,98 126budowa oczyszczalni ścieków do 7.5m3 w Rakowie Duzym   9 717,00 127aktualizacja PFU i SW do wnioku na MTI               14 944,50 128zakup i montaż altany wolnostojącej o konstrukcji samoistnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie  8 700,00 129Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Moszczenica Wola  1 626,72 130roboty uzupełniające - nakładki na drogach gminy Moszczenica  19 607,50 131remont dachu w Sali OSP Raciborowice  12 512,00 132remont Domu Ludowego w Białkowicach  6 997,99 133remont schodów przy Świetlicy Wiejskiej w Michałowie  400,00 134zakup i montaż drzwi do kotłowni w Domu Ludowym w Pomykowie  1 100,00 135zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Gazomi   19 500,00 136dokończenie ogrodzenia działki przed Domem Ludowym w Gościmowicach Pierwszych  4 403,40 137budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Jarostach  9 225,00 138remont ogrodzenia frontowego Ośrodka Zdrowia w Srocku  1 992,60 139doposażenie placu zabaw w Moszczenicy Osiedle (Kosowska/Spacerowa)  36 715,50 140dostawa elementów, zestawów do ćwiczeń przeznaczonych do siłowni zewnętrznej oraz sprzętu na plac zabaw dla dzieci, który to sprzęt będzie zainstalowany na działce strażackiej tzw. Doliskach  15 754,46 141raport w sprawie osiagnietego wskaźnika rezultatu - droga R-M  3 690,00 142opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie Projektu dla  naboru nr RPLD.07.04.03-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dot. zadania inwestycyjnego pn: Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.  6 150,00 143wycena drewna po wycince drzew  500,00 144dostawa huśtawek na plac zabaw na Doliskach  2 829,00 145zakup spawarki światłowodowej  31 297,35  RAZEM  709 571,106 150,00   RAZEM 20165 315 458,581 997 902,002017146Projekt „Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica”  1 074 498,00774 010,00147Projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich terenów Inwestycyjnych (MTI)”  6 507 930,004 497 350,00148Przebudowie pasa drogowego ul. Głównej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i remontu istniejących zjazdów  655 336,47 149Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno - ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby - Moszczenica”  239 850,00  RAZEM :  8 477 614,475 271 360,00       Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2017r.     150zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Kosowska/Spacerowa - FS Moszczenica-Osiedle  17 630,86 151Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dot. Modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Gazomi z salagimnastyczną na potrzeby zadania inwestycyjnego  Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych Gminy Moszczenica.  6 150,00 152wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych do Świetlicy Wiejskiej w Michałowie  7 995,00 153meble kuchenne, stoły i krzesła do Wiejskiego Domu Kultury w Babach  8 000,00 154Utwardzenie i wyłożenie kostką placu przed OSP Rękoraj etap II  20 590,20 155 wykonanie PFU dot. sieci wodociągowej w ul. Hodowlanej i podziału kosztorysów dla zadania budowa sieci wod. W ul. Hodowlanej do Leśnej.  7 995,00 156zakup i montaż okapu kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w Michałowie  1 845,00 157remont klatki schodowej w OSP Baby  6 000,00 158wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi ul. Gazomskiej i Gazomi Starej do granic gminy  98 400,00 159II etap utwardzenia części działki przy OSP Sierosław  13 090,00 160doposażenie placu zabaw w Kosowie przy ul. Strażackiej  18 658,60 161dostawa materiałów do remontu podłogi w Małym Wiejskim Domu Ludowym z/s w OSP Gazomia Stara  12 831,78 162dostawa paneli podłogowych do OSP Srock  8 248,87 163wykonanie wizualizacji koncepcji architektoniczno-przestrzennej, proj.koncepcyjnego oraz kosztorysu inwestorskiego rewaloryzacji parku w Moszczenicy.  8 900,00 164pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej budowie łącznika sieci wodociągowej Baby – Moszczenica  2 460,00 165budowa ogrodzenia boiska OSP Kiełczówka  12 890,40  RAZEM:  251 685,71  RAZEM 2017 r  8 729 300,185 271 360,002018166Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicka w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej oraz wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej od węzła W19.2 do węzła W20 (przejście pod droga wojewódzka nr 716) oraz od węzła W13 w kierunku południowym  1 028 871,48 167Rozbudowa ul. Kosowskiej w Moszczenicy  3 269 709,001 482 791,71168Wykonanie nakładek bitumicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica"  668 415,52 169Budowa dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze  2 367 133,31 170Usługa zapewnienia stałego dostepu do Internetu dla sieci wybudowanej w ramach realziacji projektu "E-Leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"  959 848,70 171Rozbudowa targowiska i parkingu wraz z zniezbędną infrastruktura techniczna w miejscowości Moszczenica, gm. Moszczenica  1 016 082,20708 387,00172Wykonanie kompleksowej modernizacji budynku szatniowo sanitarnego GLKS w Moszczenicy  546 146,67201 357,00173Dostwa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego w zakresie dostawy kamer IP oraz urządzeń do monitoringu  70 725,00 174Budowa chodników ze jazdami i wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"  1 042 000,00 175Budowa nawierzchni drogi gminnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa drogi gminnej Nr 1532E/1 Rękoraj - Moszczenica (etap III)"  1 574 205,60 176Rozbiórka budynków przemysłowych po byłych zakładach bawełnianych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy  276 750,00 177Budowa chodników na osiedlu Nowy Świat w Moszczenicy: ul. Fabryczna i ul. Nowy Świat  149 068,82 178Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentów  203 480,23 179Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Pólnocnej i ul. Rękorajskiej  1 453 529,7546 794,82             RAZEM :  14 625 966,282 439 330,53 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2018r.     177Wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa Otwartych Stref Aktywności"  4 760,00 178Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowej w miejscowości Podolin  38 130,00 179Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej  6 900,00 180Remont przystanku autobusowego w miejscowości Srock   16 000,00 181Dostawa kuchni gazowej dla Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kosowie i chłodni dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy  7 004,92 182Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Kosowskiej w Moszczenicy  27 060,00 183Dostawa urządzeń w ramach przedsięwzięca z Funduszu Sołeckiego sołectwa Wola Moszczenicka  19 434,00 184Dostawa szafy chłodniczej do Małego Wiejskiego Domu Ludowego w Gazomi Starej  9 961,87 185Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego  101 222,85 186Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego  42 853,20 187Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na Przebudowie dróg na drogach Gminy Moszczenica  9 840,00 188Dostawa materiałów na dokończenie ogrodzenia placu wokół Małego Wiejskiego Domu ludowego w Gazomi Starej  3 316,08 189Zagospodarowanie placu zabaw w Rakowie Duzym w ramach przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego sołectwa Raków  38 512,96 190Dostawa traktora do koszenia trawy i odsnieżania dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Babach  12 490,00 191Remont pomieszczeń w budynku OSP Gazomia Nowa  20 700,00 192Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na budowie dróg w Woli Moszczenickiej ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Dworska, ul. Brzozowa; w Kosowie ul. Polna, ul. Południowa; Michałów, ul. Zacisze  23 370,00 193Pełnienie funkcji kierownika budowy na budowie inwestycji: "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"  1 500,00 194Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"  28 633,12 195Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Gajkowicach - etap I"  15 700,30 196Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie inwestycji polegającej na rozbudowie targowiska i parkingu wraz z niezbędną infrastruktura techniczną w miejscowści Moszczenica, gm. Moszczenica  12 300,00 197Remont Sali OSP w Raciborowicach  16 000,00  RAZEM:  455 689,30  RAZEM 2018 r  15 081 655,582 439 330,532019 198Rozbudowa i przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Srocku, rozbudowa ujęcia wody w Jarostach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Moszczenicy i budowa sieci wodociągowej zasilającej miejscowości Gościmowice i Baby - etap I 743 202,725 479 122,564 735 919,84 199Rewaloryzacja zabytkowego parku w Moszczenicy   993 219,12 koszt w 2019 (całość inwestycji 1 702 128,64)1 425 851,00 200Modernizacja dróg w gminie Moszczenica: Etap I - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego  2 450 209,19 koszt w 2019 (całość inwestycji 3 592 302,71)1 696 831,82 201Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych  6 299 199,284 285 111,02 202Przebudowa dróg na drogach Gminy Moszczenica (ul. Słoneczna, Karlin; ul. Batorówka, Kosów; ul. Modrzewiowa, Michałów - drogi wewnętrzne; ul. Południowa, Michałów, ul. Miła Jarosty - drogi gminne )  272 307,61  203Zakup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych w trybie art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków    278 981,24  204Zakup licencji Firewall dla konsorcjum gmin: Moszczenica, Ujazd, Czarnocin, Będków  197 070,60  205Zakup systemu baz danych SQL serwer w ramach konsorcjum "Gmina bliżej mieszkańców"  181 220,82  206Odwodnienie terenu przyległego do ul. Lipowej i ul. Cmentarnej w Moszczenicy  143 677,32  207Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sierosław w zakresie projektu technicznego  42,70  208Remont drogi gminnej nr 110256E w Gazomi Nowej  249 314,85199 451,00 209Skanalizowanie dwóch odcinków rowu: na działce nr 17 obr. Gajkowice i działce nr 30 obr. Gajkowice, odwadniającego drogę gminną ul. Łódzką w Gajkowicach  31 937,77  210Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski  15481,6 koszt w 2019 (całość 5 591 199,02)10 727,00 211Rozbudowa drogi gminnej w Woli Moszczenickiej, ul. Gazomska i Gazomi Starej do granic gminy - projekt techniczny  12 398,40  212Wzrost eksportu sektora MŚP w Łódzkiem w wyniku zastosowania nowoczesnych metod regionalnego marketingu gospodarczego przez Gminę Moszczenica  38 799,9926 813,00 213Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji Moszczenica  25 853,80  214Dotacja dla powiatu piotrkowskiego na przebudowę dróg powiatowych na odc. Srock-Podolin i Gościmowice II-Baby  195 839,80  215Obniżenie kosztów energii elektrycznej w Szkole Podstawowej w Jarostach  81 254,40  216Zakup 2 szt. Pomp głębinowych dla ujęcia wody w Moszczenicy  26 585,92   RAZEM:  16 972 516,97   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2019r.      Budowa altany na placu OSP w Babach -  wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakupienie części materiałów.  16 782,99   Rozbudowa placu zabaw na terenie SP im. J. Korczaka w Babach -dla małych dzieci (wykonanie dokumentacji, zakup elementów placu zabaw)   4 925,00   Zakup kserokopiarki dla SP im. J. Korczaka w Babach  (wspólne przedsięwzięcie sołectw Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice Drugie Powęziny, Gościmowice Drugie)   5 480,00   Zakup namiotu wraz z wyposażeniem (stoły + ławki) dla KGW w Babach  3 981,00   Remont podłogi w Domu Ludowym w Białkowicach  4 889,86   Założenie kostki i wyrównanie terenu przy Domu Ludowym w Białkowicach  9 512,70   Budowa świetlicy wiejskiej – etap II   38 926,53   Remont kuchni w sali OSP w Gazomi Nowej  23 150,00   Dokończenie ocieplenia Małego Wiejskiego Domu Ludowego z siedzibą OSP w Gazomi Starej   17 000,00   Zakup kosy spalinowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych   1 330,00   Zakup nagrzewnicy gazowej i butli gazowej do Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych  350,99   Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego  9 840,00   Zakup części zabawek na plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Gościmowicach Pierwszych  3 665,40   Zakup orynnowania i osprzętu potrzebnego do ich montażu  2 000,00   Remont kuchni w strażnicy OSP Gościmowice Drugie  14 100,00   Dwa klimatyzatory dwufunkcyjne 3,5 kV z zakresem - zima lato, wraz z montażem  5 999,94   Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych etap III   5 805,11   Budowa placu zabaw  i ogrodzenia etap II  16 353,97   Remont Sali OSP w Jarostach - zakup materiałów  1 750,68   Budowa siłowni zewnętrznej - etap II   11 200,00   Remont chodników przy ulicy Brzozowej w Karlinie – etap IV   21 079,92   Zakup kuchni gazowej wraz z piekarnikiem i zmywarki gastronomicznej do Domu Ludowego w Kiełczówce   10 000,00   Budowa chodnika na drodze gminnej w Kiełczówce na ulicy Parkowej etap VIII  14 504,37   Wykonanie ogrodzenia placu zabaw-ogrodzenie panelowe z podmurówką  14 974,89   Budowa placu zabaw etap IV (montaż bujaka, urządzenie biegacz-twister-surfer, piaskownica)   6 826,50   Zakup montaż wiaty przystankowej w Kosowie ul. Batorówka   6 500,00   Wykonanie odwodnienia części ulicy Północnej i ulicy Strażackiej poprzez odtworzenie istniejących rowów i wymianę przepustów- etap II   4 674,00   Wyprofilowanie i utwardzenie poboczy przy ulicy Południowej w Michałowie   20 398,64   Remont schodów wejściowych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem w OSP Podolin  4 870,80   Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej – etap II   16 690,00   Remont Domu Ludowego w Pomykowie wg pozwolenia na budowę  14 909,69   Zakup zmywarki i stołu ze zlewem   5 067,43   Zagospodarowanie terenu działki nr 152 położonej w Raciborowicach (m.in. wytyczenie działki, wykonanie dokumentacji, zakup urządzeń).  14 009,80   Zakup i montaz ogrodzenia działki od strony pólnocnej  8 437,16   Doposażenie placu zabaw i boiska do piłki nożnej  4 130,00   Zakup i montaż wiaty przystankowej przy DW 716 na istniejącym przystanku w kierunku Piotrkowa Trynunalskiego przy ulicy Piotrkowskiej  9 062,00   Zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Raków  450,00   Doposażenie Domu Ludowego w Rakowie Dużym   4 284,99   Modernizacja budynku OSP (remiza) w Rękoraju - wykonanie ocieplenia  29 003,40   Ocieplenie części budynku OSP w Sierosławiu część 2   23 824,00   Wykonanie klimatyzacji w sali remizy OSP w Srocku   20 000,00   Zakup komputerów, oprogramowania i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Srocku   13 821,50   Zagospodarowanie działki nr 308/2 położonej w Moszczenicy przy ul. Wolborskiej zgodnie z projektem (tzw. DOLISKA)   32 574,07   Zakup i remont instrumentów oraz akcesoriów i nut  5 790,90   Zakup fantoma medycznego przedsięwzięcie wspólne z sołectw Moszczenica i Wola Moszczenicka  2 525,00   Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego leżącego na terenie sołectwa Moszczenica – Osiedle - wykonanie bezpiecznej nawierzchni  38 925,66   Zagospodarowanie placu „Sigma” tj. działki nr 577/1 – II etap  33 420,00   Zagospodarowanie działki nr 516 obręb Wola Moszczenicka III etap  3 056,45                        RAZEM:  580 855,34   RAZEM 2019:  17 553 372,31   OGÓŁEM 2011-2019  122 486 799,7954 139 296,21  Fundusz Sołecki WykonanieZwrot części  wydatków z budżetu Państwa1Fundusz Sołecki w 2010 r.Fundusz Sołecki w 2010r. 71 737,5721 521,272Fundusz Sołecki w 2011 r.Fundusz Sołecki w 2011r. 292 347,6887 704,303Fundusz Sołecki w 2012 r.Fundusz Sołecki w 2012r. 351 487,74105 446,324Fundusz Sołecki w 2013 r. 366496,47103563,575Fundusz Sołecki w 2014 r.368188,56139300,466Fundusz Sołecki w 2015 r. 400401,59 7Fundusz Sołecki w 2016 r. 386231,49137706,988Fundusz Sołecki w 2017 r. 444703,94155441,82 Fundusz Sołecki w 2018 r. 534313,23152637,26 Fundusz Sołecki w 2019 r.  Złożony wniosek                    o zwrot z budżetu Państwa. RAZEM3 215 908,27457 535,92   WydatekDotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego Granty sołeckie 2017 W Podolinie – żyj sprawnie, zdrowo i kolorowo19715,16  4 721,46 „Zagospodarowanie i dostosowanie sali – pomieszczenia przy OSP w Sierosławiu”5945,44  4 945,44  Granty sołeckie 2018 „Zagospodarowanie terenu placu zabaw i boiska osiedlowego na terenie Sołectwa Moszczenica-Osiedle”24052,04  3 001,69 „Budowa altany przy OSP Podolin”22701,64  4 506,28 „Organizacja imprezy integracyjnej pn. „Dni Sierosławia”5997,14  4 918,14  Granty sołeckie 2019 Budowa altany oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Gościmowice Drugie - Powęziny 17875,67   9 980,50 Kuchnia marzeń w Kiełczówce 20988,89  10 000,00 Piknik rodzinny mieszkańców Kosowa 15879,23  9 975,23  Rok budowy - 2019Wydatek w latach 2015-2019Dofinansowanie  z Ministerstwa Sportu                    i Turystyki - projekt OSA Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Podolinie  - etap II w ramach dofinansowania ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej oraz przedsięwzięcia z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podolin.96856,22    16 690,00 

Czytaj więcej...

08.10.2018

INWESTYCJE 2018

L.p.Nr umowyOpis sprawyWykonawcaTermin zakończeniaKwota umowy1INW.272.9.2017 z dn. 05.04.2017r.Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i budowy zjazdów Usługi Budowlane "KAL-BRUK" Skrzatek Zbigniew, Gałkówek Parcela 38, 95-041 Warszawa30.10.2018r.655 336,47 zł2INW.272.20.2017 z dn. 09.05.2017r.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica"Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD”, Łukasz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.691-369-51120.07.2018r.237 390,00 zł3INW.272.5.2018 z dn. 22.02.2018r.Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką- w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej (Etap II cz.1 i cz. 2) i wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowa i budowa - Sieć wodociągowa od węzła W19.2 do węzła W.20 (przejście pod drogą wojewódzką nr 716) oraz od węzła W.13 w kierunku południowymEWA CŁAPA Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych, Gazomia Nowa 18A, 97-310 Moszczenica10.09.2018r.1 028 871,48 zł4INW.272.6.2018 z dn. 26.02.2018r.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości PodolinMariusz Ortel, Usługi koparko-ładowarką "ORTON" Mariusz ortel, Baby, ul. Piotrkowska 10a, 97-310 Moszczenica30.11.201838 130,00 zł5INW.272.9.2018     z dn. 08.03.2018r.Rozbudowa ul. Kosowskiej w MoszczenicyPEUK S.A.31.10.20183 269 709,00 zł6INW.272.14.2018 z dn. 22.03.2018r.Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica 2018: Pomyków (850 mb), Srock ul. Południowa (300 mb), Sierosław Pieńki (1850 mb), Imielnia (1000 mb), Gajkowice (300 mb) DUKT Sp. z o.o.31.10.2018668 415,52 zł7INW.272.20.2018  z dn. 10.04.2018r.Budowa dróg: ul. Dworska, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa w Woli Moszczenickiej; ul. Polna ul. Południowa w Kosowie; ul. Zacisze w Michałowie PEUK S.A.31.10.2018r.2 367 133,31 zł8INW.272.26.2018 z dn. 19.04.2018r.Rozbudowa targowiska gminnego w MoszczenicyZakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.20181 016 082,20 zł9INW.271.31.2018 z dn. 27.04.2018r.Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w MoszczenicyZakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.2018546 146,67 zł10INW.272.34.2018 z dn. 29.05.2018r.Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica III etap (cz. II kanalizacja; cz. III chodnik)Zakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.20181 042 000,00 zł11INW.272.35.2018  zdn. 06.06.2018r.Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica III etap (cz. I jednia)Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.31.10.20181 574 205,60 zł12-Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.31.10.2018?13 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych, w tym:Całkowita wartośc projektu MTI:6 507 930,00 złZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci energetycznej,  oświetlenia ulicznego oraz sieci światłowodowej „Elkon” s. c., E. Wójcik, P. Przygoda,  ul. Piotrkowska 21B, 97-310 Moszczenica31.12.2018430 000,01 zł14-Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentówOgłoszony przetarg / postepowanie na etapie wybiru Wykonawcy30.09.2018?15-Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Północnej i ul. RękorajskiejOgłoszony przetarg31.10.2018?16-Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku; 3.Budowa odcinka kanalizacji samitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociagu Gościmowice i Baby - etap I-31.12.2018 (I etap); 31.12.2019r. (II etap)?

Czytaj więcej...

18.08.2018

INWESTYCJE 20011- 2017

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne zł  1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40   4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2  86 379,28   5 Modernizacja GOK w Moszczenicy  961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85   7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00   8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97   9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  1 232 315,77 853 802,00 10  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 13 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 211 280,18 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00   16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00   19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00   21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł         46 603 093,54 26 545 280,74   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.     26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2   27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28   28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00   29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464   30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00           233 651,48 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  8 610,00   32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  6 949,50   33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00   34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500   35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  18 450,00   36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  9 717,00           111 991,50 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  25 550,00   38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  4 920,00   39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  8 979,00   40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  17 450,14   41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00   42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  3 600,00   43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00   44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00   45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  3 900,00   46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00           101 398,14 0,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku     350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716     2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     400 000,00 400 000,00       RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57       RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57       2014 r.     55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89   56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40   57 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela 28 629,96   58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00   59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44   60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62   61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  509 616,67   62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00   63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16   64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  76 418,61   66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00   67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82   69 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  67 650,00   70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98   71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00         RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31       2015 r.     72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00   73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00   74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00   75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00   77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05   79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00         RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   5 378,84     81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   40 000,00 190 000,00 40 000,00       RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06 RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06       2016r.        Zadania inwestycyjne w 2016         88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     435 829,61   89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     4 170 057,87 1 991 752,00   RAZEM :     4 605 887,48 1 991 752,00 L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne zł  92 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  1 248 987,32 153 343,03 92 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 1 205 174,19 77 743,32 93 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 1 161 361,05 2 143,60 94 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m3 1 117 547,92 -73 456,11 95 Modernizacja GOK w Moszczenicy  1 073 734,78 -149 055,82 1 029 921,65 -224 655,53 97 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 986 108,51 -300 255,25 97 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 942 295,37 -375 854,96 98 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 898 482,24 -451454,6698 -527 054,38 100 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  810 855,97 -602 654,09 101  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  767 042,83 -678 253,81 101 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 723 229,70 -753 853,52 102 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 679 416,56 10 324 501,00 zł 103 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 635 603,43   869 366,39 105 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 547 977,16 881 863,15 105   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 504 164,02 894 359,91 106 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 460 350,89 906 856,67 107 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   416 537,75 317 851,00 zł 108 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 372 724,62   109 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 328 911,48 187 240,00 110 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 285 098,35   Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 241 285,21 4 509 775,60 zł 111 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 197 472,07 5 395 466,20 zł 112 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 153 658,94 6 281 156,80 zł 113 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 109 845,80 7 166 847,40 zł Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 66 032,67 8 052 538,00 zł 114       18 410 279,87 41 884 503,93 115 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.     116 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 5169,592   117 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska -8683,976   118 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice -22 537,54   Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków -36391,112   119 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych -50 244,68   120       -112 687,72 0,00 121 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         122 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  28 142,40   123 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  30 850,16   123 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 33 557,91   124 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 36265,67143   Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  38 973,43   126 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  41 681,19   127       209 470,76 0,00 127 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  4 498,67   129 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  3 473,00   130 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  2 447,34   131 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  1 421,68   131 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 396,01   132 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  -629,65   Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju -1 655,31   134 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami -2 680,98   135 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  -3 706,64   136 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS -4 732,30   136       -1 168,18 0,00 137     Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 138 Kościół w Srocku     17 650 000,00 zł 139 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     -1 201 318,23 26 300 000,00 zł Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   88 939,23 -1 955 814,30 -2 044 753,53 140 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   84 423,52 -2 710 310,38 -2 794 733,90 141 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   79 907,80 -3 464 806,46 -3 544 714,26 142 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   75 392,09 -4 219 302,54 -4 294 694,63 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 717     -4 973 798,62 -1 700 000,00 144 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     -5 728 294,70 -3 800 000,00 144     RAZEM: -24 253 645,24 25 771 103,67 145     RAZEM 2014 -24 254 813,41 25 771 103,67 146     2015 r.     147 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy -1 560,04   Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” -37 933,06   149 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela -74 306,07   149 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku -110 679,08   150 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne -147 052,09   151 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica -183 425,10   152 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  -219 798,12   153 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie -256 171,13   153 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce -292 544,14   Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich -328 917,15 568 596,62 155 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  -365 290,16   156 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska -401 663,17   157 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej -438 036,19 832 107,93 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej -474 409,20   158 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  -510 782,21   159 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie -547 155,22   160 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki -583 528,23   161     RAZEM: -4 973 250,36 1 400 704,55 162     2016 r.     Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 654 977,35   163 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 666 286,48   164 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 677 595,60   165 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 688 904,73 1 360 712,00 166 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 700 213,86   166 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 711 522,99 1 775 803,00 167 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 722 832,11   168 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 734 141,24       RAZEM: 5 556 474,35 3 136 515,00 170     Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 170 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   185 542,26     171 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   193 544,99 708 399,67 450 910,61 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   201 547,72 683 036,18 442 321,69 173 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 209 550,46 657 672,68 433 732,77 174 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 217 553,19 632 309,18 425 143,85 175 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 225 555,92 606 945,69 416 554,93 175 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 233 558,65 581 582,19 407 966,01 176 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   241 561,38 556 218,70 399 377,09     RAZEM 4 426 164,29 2 976 006,95 178 RAZEM 2015: 9 982 638,64 6 112 521,95 179     2016r.      179 Zadania inwestycyjne w 2017         180 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     7 904 286,13   181 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     11 638 514,39 1 991 752,00 182 RAZEM :     19 542 800,52 1 991 752,00

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka