Inwestycje 2011 - 2022

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne
1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa, 11 140 880,33 2 000 000,00
2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00
3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40
4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2 86 379,28
5 Modernizacja GOK w Moszczenicy 961 934,05 500 000,00
6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I, Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85
7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i „Budowa ul. Wrzosowej”. Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00
8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97
9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy, ul. Dworcowa, 1 232 315,77 853 802,00
10 Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka, 157 081,75 114 753,00
11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65
12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł
105 640,09
14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00
15 „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”. - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00
16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00
17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce: ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb 1 233 033,64 317 850,00 zł
18 Budowa dróg w Srocku, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00
19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00
20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00
21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł
22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł
23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł
24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła. Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł
25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł
46 603 093,54 26 545 280,74

Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2
27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28
28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00
29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464
30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00
233 651,48 0,00

Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy 8 610,00
32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy 6 949,50
33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00
34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500
35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej 18 450,00
36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie 9 717,00
111 991,50 0,00

Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie 25 550,00
38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach 4 920,00
39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie 8 979,00
40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie 17 450,14
41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00
42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie 3 600,00
43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00
44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00
45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela 3 900,00
46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00
101 398,14 0,00Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
47 Kościół w Srocku


350 000,00 zł
48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)

9 000 000,00 9 000 000,00 zł
49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji
pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy

54 427,00 73 738,50 19 311,50
50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska
129 181,60 258 363,21 129 181,61
51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II
202 305,46 404 610,92 202 305,46
52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
15 000,00 79 950,00 64 950,00
53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716

2 500 000,00 2 500 000,00
54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie

400 000,00 400 000,00RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57
2014 r.
55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89
56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40
57 Budowa oświetlenia ulicznego w Rękoraj Parcela 28 629,96
58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00
59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44
60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62
61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica 509 616,67
62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00
63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16
64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00
65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach 76 418,61
66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00
67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31
68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82
69 Przekazanie wybudowaej sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb 67 650,00
70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98
71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31
2015 r.
72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00
73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00
74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00
75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00
76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00
77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 Autor: pożyczka i umorzenie 945 621,00
78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05
79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy
80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej
5 378,84

81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty
124 983,02 440 000,00 124 983,02
82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice
99 997,40 159 513,12 99 997,40
83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna
25 545,92 60 545,92 25 545,92
84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz
735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72
85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice
90 000,00 159 513,12 90 000,00
86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze
75 000,0