BOM - WNIOSKI DO POBRANIA

Referat Organizacyjny

 

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Karta usługi

Wniosek CEIDG 1

Wniosek CEIDG 2

Wniosek CEIDG 3
Wniosek CEIDG 4

Wniosek CEIDG 5
Wniosek CEIDG 6

Wniosek CEIDG 7
Wniosek CEIDG 8

inne dokumenty do pobrania

www.ceidg.gov.pl

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Karta usługi

Od 01 stycznia 2016 nowe naliczanie opłat 

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożyciapoza miejscem sprzedaży lub na miejscu sprzedaży

Wniosek owydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Zawiadomienie o rezygnacji

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego

 

Zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu osób.

Karta usługi

Wniosek o wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Karta usługi

Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Oświadczenie o niekaralności

Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze

 

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach z Ewidencji Działalności Gospodarczej przed przekazaniem do CEIDG .

Karta usługi

Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Moszczenica

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Wójta Gminy Moszczenica

 

Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Karta usługi

Wniosek

Procedura

 

Udostępnienie akt z archiwum zakładowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Przekazywanie środków finansowych jednostkom organizacyjnym Gminy Moszczenica wnioskującym o realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Karta usługi

Wniosek

 

Zeznanie świadków – wliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Karta usługi

Wniosek


Rozpatrywanie skarg i wniosków.

Karta usługi

Protokół przyjęcia skargi

 

Oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy.

Karta usługi

 

Petycje, postulaty i  inicjatywy mieszkańców.

Karta usługi

 

Zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie decyzji o rozgraniczaniu nieruchomości.

Karta usługi 

Wniosek

 

Wydanie zaświadczenia o nietoczącym się postępowaniu uwłaszczeniowym.

Karta usługi

Wniosek

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie aktu własności ziemi.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie umowy przekazania własności gospodarstwa rolnego.

Karta usługi

Wniosek

 

Sprzedaż nieruchomości.

Karta usługi

Wniosek

 

 

Wydanie zaświadczenia o uprawomocnieniu Aktu Własności Ziemi.

Karta usługi

WniosekReferat Prawny i Nadzoru

 

 

Wydawanie dowodów osobistych.

Karta usługi

Wniosek

Instrukcja wykonywania zdjęć do dokumentów paszportowych oraz dowodów osobistych

 

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zawarcie związku małżeńskiego w siedzibie USC i jego rejestracja.

Karta usługi

Wniosek

 

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej i jego rejestracja.

Karta usługi

Wniosek

 

Zawarcie związku małżeńskiego poza USC.

Karta usługi

Wniosek

 

Rejestracja urodzeń.

Karta usługi

Wniosek

 

Rejestracja zgonów.

Karta usługi

 

Sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Karta usługi

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Karta usługi

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.

Karta usługi

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie należącym do UE.

Karta usługi

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji, unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do UE.

Karta usługi

Wniosek

Pełnomocnictwo

 

Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Karta usługi

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Oświadczenie

Pełnomocnictwo

 

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Karta usługi

Wniosek

 

Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Karta usługi

Wniosek o udost. danych w trybie jednostkowym

Wniosek o udost. dokumentacji związanej z dowodem osobistym

 

Zameldowanie na pobyt stały.

Karta usługi

Wniosek

 

Zameldowanie na pobyt czasowy.

Karta usługi

Wniosek


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.

Karta usługi

Wniosek

 

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.

Karta usługi

Wniosek

 

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego.

Karta usługi

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego

Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP.

Karta usługi

Wniosek

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Karta usługi

Wniosek

 

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców.

Karta usługi

 

Nadawanie lub zmiana numeru PESEL

Karta usługi

Wniosek

 

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.

Karta usługi

 Wniosek na pobyt czasowy

 Wniosek na pobyt stały

 

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.

Karta usługi

Wniosek

 

Referat Finansowy

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

Karta usługi

Wniosek

 

Umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie odsetek za zwłokę, odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę - z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych.

Karta usługi

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku

Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wniosek o rozłożeniena raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami

 

Określenie wysokości wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej.

Obowiązek podatkowy do dnia 30.06.2019

Karta usługi

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

DR-1 - deklaracja na podatek rolny

DL-1 - deklaracja na podatek leśny

Obowiązek podatkowy, który powstał od 01.07.2019

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik ZDN-1

Załącznik ZDN-2

 Deklaracja na podatek rolny DR-1

 Załącznik 1

 Załącznik 2

Deklaracja o lasach DL-1

Załącznik ZDL - 1

Załącznik ZDL - 2 

   

Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa.

Wniosek

 

Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha.

Karta usługi

Wniosek

Formularz informacji

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

Karta usługi

DT-1

DT-1/A

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynków inwentarskich oraz zakupu i zainstalowania deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń służących do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Karta usługi

Wniosek

 

Zmiana wysokości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych.

Obowiązek podatkowy do dnia 30.06.2019

Karta usługi

Informacja ws. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Obowiązek podatkowy, który powstał od 01.0l.2019

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

 Załącznik ZIN-1

Załącznik ZIN-2

Załącznik ZIN-3

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik ZIR-1

Załącznik ZIR-2
Załącznik ZIR-3

Informacja o lasach  IL-1

Załącznik ZIL-1

Załącznik ZIL-2

Załącznik ZIL-3

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Karta usługi

Wniosek

 

Referat Inwestycji i Rozwoju

 

 

Wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaświadczenie potwierdzające numer porządkowy nieruchomości.

Karta usługi

Wniosek

 

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

Karta usługi

Wniosek

 

Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy.

Karta usługi

Wniosek

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na lokalizacje reklamy w pasie drogowym.

Karta usługi

Wniosek

 

Uzgodnienie projektu budowlanego urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami.

Karta usługi

Wniosek

 

Lokalizacja/przebudowa zjazdu indywidualnego/publicznego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia stałego od strony pasa drogowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie właściciela

 

Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Karta usługi

Wniosek

 

Wyroby zawierające azbest.

Karta usługi

Wniosek

Oświadczenie

 

Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego.

Karta usługi

Wniosek

 

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Moszczenica.

Karta usługi

Wniosek

 

Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.

Karta usługi

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Karta usługi

Wniosek

 

Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych.

Karta usługi

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

Karta usługi

Wniosek

 

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

Karta usługi

Wniosek

 

Zezwolenie na uprawę maku

Karta usługi

Wniosek


Dokonanie oględzin drzew i krzewów stanowiących złomy i wywroty

Karta usługi

WniosekZgłoszenie usunięcia drzewa lub krzaków

Karta usługi

Wniosek


Wydanie wyciągu z uproszczonego planu lasu

Karta usługi

Wniosek


Mediacje w sprawie szkód łowieckich

Karta usługi

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Karta usługi

DeklaracjaDGOK-1

DeklaracjaDGOK-2

DeklaracjaDGOK-3

 

Umowa dzierżawy.

Karta usługi

Wniosek

 

Zawarcie umowy najmu lokali użytkowych.

Karta usługi

Wniosek

 

Rezerwacja stanowiska handlowego na Targowisku Gminnym.

Karta usługi

Wniosek

 

Opłata adiacencka.

Karta usługi

Wniosek

 

Renta planistyczna.

Karta usługi

Wniosek

 


Referat Edukacji

 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Karta usługi

Wniosek o wpis

Zgłoszeniezmian do wpisu

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Karta usługi

Wniosek

Zawiadomienie o zatrudnieniu młodocianego

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz de minimis

 

Awans zawodowy nauczycieli.

Karta usługi

Wniosek

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Karta usługi

Wniosek

 

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Karta usługi

Wniosek

Wzór rachunku

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka