HISTORIA


Najstarszym śladem osadnictwa na terenach należących do Gminy Moszczenica jest grodzisko w miejscowości Rękoraj datowane na IX w. Gród położony był wśród podmokłych łąk nad Moszczanką. Wchodził w skład organizmu państwowego Łęczycan. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów gród był silnie ufortyfikowany. Z trzech stron dostępu do niego broniły bagniste łąki, a od strony wysoczyzny obramowanie grodu stanowił wał w kształcie podkowy oraz dwie głębokie fosy. gród został spalony tuż po powstaniu. miało to związek z walkami związanymi z ekspansją na te tereny Polan. Stanowił jednak ważny element sieci osadniczej na ziemiach polskich i szybko został odbudowany. Prawdopodobnie zamieszkiwał w nim lokalny przywódca, kierujący opolem. Ponadto gród stanowił również miejsce, w którym w momencie zagrożenia chroniła się okoliczna ludności. W połowie XII w. gród w Rękoraju przestał pełnić swoje funkcje. Natomiast tereny Gminy Moszczenica w poł. X w. zostały włączone w skład państwa Polan w ramach kasztelani wolborskiej, a następnie, wyniku reorganizacji podziału terytorialnego w 2 poł. XIII w. Moszczenica weszła w skład księstwa sieradzkiego. 


Pierwsza wzmianka o Moszczenicy pochodzi z 1392. Nazwa miejscowości została użyta w księdze ziemskiej sieradzkiej we wpisie mówiącym o wezwaniu biskupa włocławskiego Jana do złożenia przysięgi w sprawie granicznej między Moszczenicą a Gościmowicami. 


W XV wieku Moszczenica należała do wywodzącego się ze szlachty pomorskiej rodu Kossowskich herbu Jelita. W 1497 roku miał miejsce podział Moszczenicy pomiędzy dwu braci Jakuba i Mikołaja z Kosowa. W dniu 12 kwietnia 1499 roku w Krakowie król Jan Olbracht wydał dokument zezwalający na lokację, tj. przeniesienie już istniejących osad z prawa polskiego na prawa niemieckie, dla trzech dziedzicznych wsi Mikołaja Kossowskiego (Moszczenicy, Woli Moszczenicy i Kosowa). Zezwolenie króla nie zostało jednak zrealizowane. Już w 1518 roku (wg rejestru podatkowego) część Moszczenicy przechodzi w ręce rodu Lubiatowskich. W latach 1552-1553 wspomniany dział osady należy do Bartłomieja Lubiatowskiego, a Kosów i część Moszczenicy dzierży Baltazar Bykowski herbu Gryf z Byków pod Piotrkowem. Według „Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej” (księgi opisującej majątki kościelne w obrębie archidiecezji) Moszczenica to wieś szlachecka z pierwotnie drewnianym kościołem parafialnym p.w. Św. Krzyża istniejącym w początkach XV wieku. Prawdopodobnie w I poł. XVI wieku Moszczenica, Rękoraj, Białkowice, Baby, Kosów, Sierosław i Srocko przechodzą pod władanie rodu Małachowskich – wniesiona w posagu przez pierwszą żonę Mikołaja Małachowskiego – Elżbietę z Lubiatowskich. W 1621 roku powstaje, ufundowany przez wojewodę kaliskiego Ludwika Małachowskiego, nowy drewniany kościół pod dotychczasowym wezwaniem. W XVII wieku tereny położone w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego pustoszy najazd szwedzki, liczne pożary i epidemia „czarnej śmierci” (przypuszczalnie dżumy). W 1687 roku większość okolicznych dóbr powraca w ręce Małachowskich na rzecz Stanisława Małachowskiego, po którym dziedziczy twórca potęgi rodu Jan Małachowski (1696-1762). W I poł. XVIII wieku już po śmierci Jana Machałowskiego, przedmiotowe tereny są miejscem konfliktów i kolejnych spustoszeń – głównie podczas wojny północnej, rekwizycji wojsk saskich, ruskich i polskich, wojny siedmioletniej i konfederacji barskiej. W 1769 roku w Moszczenicy spłonął drewniany kościół, a w jego miejsce, dzięki fundatorowi Stanisławowi Małachowskiemu herbu Nałęcz (1736-1809), wzniesiono nowy murowany, pod tym samym wezwaniem. Po II rozbiorze Polski Moszczenica znalazła się w zaborze pruskim, a po utworzeniu, w 1815 roku Królestwa Polskiego, będąc ciągle własnością Małachowskich, weszła w skład województwa kaliskiego, obwodu i powiatu piotrkowskiego. Taida Rzewuska po śmierci ojca Ludwika Małachowskiego w 1856 roku, sprzedała dobra moszczenickie hrabiemu Janowi Adamowi Ostroróg Sadowskiemu herbu Nałęcz. W tym okresie funkcjonowały tu, obok podstawowej dziedziny działalności jakim było rolnictwo, różne zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe oraz szczególnie duża liczba fabryk przerabiających płody rolne takich jak: gorzelnia, browar piwny, smolarnia, młyny wodne i wiatraki. Dobrze rozwijały się różne rodzaje rzemiosła, postaci: bednarze, cieśle, kołodzieje, kowale, krawcy, młynarze, stelmachowie, stolarze, strycharze, szewcy, tkacze. Pierwsza prywatna szkoła (tylko dla dziewczynek) powstała około 1855 roku w dworze majątku moszczenickiego i funkcjonowała do czasów powstania styczniowego. Wraz z końcem powstania styczniowego, Rosjanie odbierają ziemie podarowane moszczenickiej parafii przez hrabiego i obdarowują nią żołnierzy rosyjskich, którzy wkrótce sprzedają ziemię miejscowej ludności. Nowo utworzona wioska otrzymuje nazwę: Moszczenica Poduchowna. W latach 60-tych XIX wieku w Moszczenicy Poduchownej Jakub Czajka otworzył prywatną szkołę dla chłopców i dziewcząt. Niestety brak jest informacji o zaangażowaniu mieszkańców Moszczenicy w dziewiętnastowieczne zrywy niepodległościowe. 


W 1869 r. Moszczenica została włączona w skład nowej gminy Bogusławice. Natomiast w 1868 r. zmarł dotychczasowy właściciel dóbr moszczenickich Jan Adam Ostroróg-Sadowski. Po jego śmierci nastąpił krótki okres, w którym tereny moszczenickie wielokrotnie zmieniały właściciela. Kolejnym właścicielem został Piotr Ostroróg-Sadowski, który w 1880 r. szybko sprzedał Moszczenicę hrabiemu Leopoldowi Wilskiemu – dobra moszczenickie zostały oddzielone od rękorajskich, pozostający nadal w ręku rodu Ostroróg-Sadowskich. Hrabia Wilski wziął pod zastaw nowo nabytego majątku kredyt, którego nie był w stanie spłacić. W związku z tym dobra moszczenickie zostały w 1894 r. wystawione na licytację, która się nie powiodła. 


Dalszy przemysłowy rozwoju Moszczenicy i okolic był możliwy dzięki odkupieniu w 1898 r. majątku Wilskich składającego się z folwarków: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Pomyków i Kosów przez pabianickiego przemysłowca Teodora Endera. W krótkim czasie Ender ożywił gospodarczo Moszczenicę przekształcając w osadę robotniczą. nowy właściciel Moszczenicy zamieszkał w pałacu otoczonym parkiem. Pałac najprawdopodobniej pochodzi z czasów kiedy Moszczenica była własnością rodu Małachowskich, a projektantem parku najprawdopodobniej był, choć potwierdzenia tego faktu niestety nie ma, Karol Sparman, który pracował dla łódzkich przemysłowców – późniejszy kierownik Ogrodu Botanicznego w Warszawie. Teodor Ender w krótkim czasie rozbudował folwark i domy mieszkalne dla pracowników folwarku. Wybudował również cegielnię parową. Jednak największym jego przedsięwzięciem był zakład włókienniczy – Moszczenicka Manufaktura. Zakład był stale rozbudowywany i unowocześniany. Świadczy o tym wzrost zatrudnienia, które w 1914 r. wynosiło 1450 osób, a liczba krosien – 620. Od 1870 roku w Moszczenicy działa szkoła rządowa. Natomiast w 1908 r. wybudowano nową szkołę na „Górce”, w której naukę rozpoczęło 140 dzieci. W latach 1900-1908, dzięki staraniom ks. Józefa Wędrychowskiego przebudowano kościół. Odnowienie kościoła dokończył w 1916 r. ks. Wincenty Matuszewski, który w 1999 r. został zaliczony w poczet błogosławionych. 


Pierwszy rok – 1914 – I wojny światowej przebiegł pod znakiem ciężkich walki w rejonie Łodzi, także na terenie powiatu piotrkowskiego, a tym samym ternie obecnej Gminy Moszczenica toczyły się walki. Świadectwem tych wydarzeń jest cmentarz wojenny w miejscowości Kiełczówka. W czasie Wielkiej Wojny fabryka w Moszczenicy została unieruchomiona, a austriackiej wojska okupacyjne zarekwirowały cały zapas bawełny oraz niektóre maszyny i elementy wyposażenia. 


Już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Moszczenica nadal stanowiła część składową Gminy Bogusławice (powiat piotrkowski, województwo łódzkie) i wraz z okolicznymi miejscowościami, za sprawą lokalizacji fabryki włókienniczej firmy „Krusche i Ender”, nie przypomina typowej wsi, a tylko robotnicze osiedle. W tym czasie istniała silna inicjatywa mieszkańców Moszczenicy i okolic mieszająca do utworzenia nowej gminy. W latach 30-tych w Moszczenicy działa już Agencja Pocztowa, oddział Ubezpieczalni Społecznej, a także posterunek Policji Państwowej. Powstanie zakładu włókienniczego w Moszczenicy determinowało szybki rozwój demograficzny miejscowości. W 1881 r. Moszczenica liczyła 665 mieszkańców, w 1900 r. – 1410, w 1916 r. – 1553, w 1931 r. – 2382, by w 1938 r. osiągnąć liczbę 2433 mieszkańców. 


Lata międzywojenne to znów szybki okres rozwoju Moszczenicy, zachwiany jedynie wielkim kryzysem gospodarczym. W 1921 r. po śmierci Teodora Endera dokonano podziału majątku. Jego synowie Karol i Teodor oraz córka Irena przejęli kierowanie fabryką, natomiast synowi Stefanowi Edmundowi przypadła reszta majątku. W wyniku tego podziały zmieniła się nazwa fabryki na „Moszczenicka Manufaktura Teodor Ender i Spadkobiercy”. W 1930 r. nastąpiło wymuszone kryzysem połączenie „Towarzystwa Akcyjnego Pabianickich Fabryk Wyrobów bawełnianych Kruche i Ender” z Manufakturą „Teodor Ender i Spadkobiercy”. W cztery lat później zakład przezwyciężył okres stagnacji, ale nie osiągnął wyników sprzed kryzysu. Na koniec lata 30-tych przypada dobra koniunktura związana z planami inwestycji publicznych i zbrojeniowych. 


Oprócz zakładu włókienniczego w dwudziestoleciu międzywojennym na terenie Moszczenicy działały inne zakłady produkcyjne. Jednym z istotniejszych była cegielnia parowa, która średnio w ciągu roku produkowała ok. 2 000 000 sztuk cegły. Ponadto działały dwa młyny wodne oraz zakłady rzemieślnicze: 3 szewskie, 2 kowalskie, 2 ciesielskie, ślusarski, kołodziejski, blacharski i koszykowy. Znacznie bardziej rozbudowana była branża spożywcza. W 1937 r. notowano 18 zakładów z tej branży. Wśród nich m.in. działały liczne sklepy spożywcze, rzeźnie, wyszynk trunków, piwiarnia oraz jadłodajnia. Miejscowi przedsiębiorcy stanowili zorganizowaną grupę. W 1930 r. utworzyli moszczenicki oddział Stowarzyszenia Drobnych Kupców i Przedsiębiorców Polskich. Działało również Stowarzyszenie Spożywców, które w 1938 r. liczyło ok. 300 członków. W Moszczenicy działa również Kasa Stefczyka, którą utworzono w 1927 r. W okresie najprężniejszej działalności liczyła 896 członków, a jej wkład w 1938 r. wynosił 27 000 zł. 


Moszczenica od końca XIX w. przestała być wsią rolniczą, które zaczęło odgrywać drugorzędną rolę jeśli chodzi o utrzymanie mieszkańców. W związku z tym dominowały małe gospodarstwa, dostarczające plony główne ma własny użytek. Od 1913 r. działało w Moszczenicy Kółko Rolnicze, które powadziło kursy doszkalające dla rolników, podnoszące ich poziom wiedzy i kulturę rolniczą. Sprowadzano również wiele maszyn rolniczych. Natomiast majątek rodziny Enderów posiadał jedyny traktor w gminie i uzyskiwało najlepsze zbiory. 


Edukacja w Moszczenicy po I wojnie światowej również się rozwijała. W 1918 r. naukę w szkole rozpoczęło 273 dzieci. Początkowo była to szkoła 2-klasowa, ale już od 1921 r. rozszerzono ją do 7-klasowej. W 1922 r. budynek szkoły spłonął, a jego remont przeprowadzony również przy pomocy mieszkańców zakończył się w 1925 r. W 1937 r. na mocy reformy jędrzejewiczowskiej moszczenicka placówka została przemianowana na publiczną szkołę powszechną III-go stopnia i była największą, jedną z dwóch tego typu placówek w Gminie Bogusławice. W Moszczenicy od 1929 r. działała również ochronka – przedszkole. W związku, że szkoła w Moszczenicy działa w czterech miejscach tj. w budynku szkoły na „Górce” w dwóch salach wynajmowanych od osób prywatnych oraz w trzech salach fabrycznych. Podjęto decyzję o budowie nowej szkoły w Moszczenicy, jednakże te plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej. Główną rolę w rozwoju szkolnictwa w Moszczenicy odegrał Szczepan Jaworowski, który od 1921 r. pełnił funkcję kierownika szkoły powszechnej. Oprócz pełnia tej funkcji zajmował się on również działalnością społeczną. Był m.in. prezesem Kasy Stefczyka, komendantem OSP, radnym – przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Współorganizował Gminny Komitet Zimowej Pomocy Bezrobotnym i Najbiedniejszym. Był sekretarzem Zarządu Okręgowego Związku Kółek Rolniczych.

 

Jedną z pierwszych organizacji społeczno-kulturalnych działających w Moszczenicy była Ochotnicza Straż Ogniowa, która została założona w 1918 r. Obszar działa straży obejmował miejscowości: Gajkowice, Gościmowice, Baby, Białkowice, Gazomia, Kosów, Moszczenica i Wola Moszczenicka. Działalność straży rozwijała się dzięki ofiarności lokalnej społeczności. W 1938 r. straż w Moszczenicy liczyła 79 członków. W tym samym roku powstała jednostka straży w Kosowie. Natomiast w 1923 r. działalność rozpoczął Moszczenicki Klub Sportowy w Moszczenicy. W główniej mierze zawdzięcza on swoją działalność zakładowi włókienniczemu, który wspierał klub finansowo, a także przeznaczył teren na boisko. Oprócz sekcji piłkarskiej w ramach klubu funkcjonowały sekcje lekkoatletyczna, kolarska i tenisa stołowego. Ponadto w okresie międzywojennym działało w Moszczenicy wiele organizacji społecznych i kulturalnych: Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów, Moszczenickie Stowarzyszenie Śpiewacze Męskie, Moszczenickie Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej i Drużyna Harcerska Żeńska im. Emilii Plater. Poprzez swoją działalność organizacje te wpływały na fizyczny i intelektualny rozwój mieszkańców, a przede wszystkim tworzyły życie kulturalne wsi. 


Wrzesień 1939 r. potraktował Moszczenicę łagodnie. Główne walki toczyły się na południe od Piotrkowa Trybunalskiego toteż Moszczenica nie ucierpiała w ich wyniku. Nie mniej w okolicy Moszczenicy wojska niemieckie pojawiły się 5 września i doszło do potyczki w miejscowości Kosów, gdzie plut. Stefan Karaszewski żołnierz II batalionu żołnierz 85 Pułku Piechoty w samotnej walce z kolumną czołgów 1 Dywizji Pancernej poległ, niszcząc, bądź uszkadzając wcześniej wg relacji świadków 6 czołgów i zabijając 11 żołnierzy wroga. W czasie okupacji Moszczenica znalazła się w Generalnym Gubernatorstwie. Ciężkie warunki życia, na które składały się częste konfiskaty, przeszukania, rabunkowa gospodarka okupanta, wzmógł w latach 1940-1942 przestój fabryki, spowodowany brakiem surowców. Ponadto fabryka jak również majątek Enderów był miejscem częstych konfiskat przeprowadzanych przez oddziały partyzanckie, zwłaszcza, że ruch oporu na terenach powiatu piotrkowskiego był silnie rozbudowany. Działa tu głównie Armia Krajowa, choć obecne były również oddziały Batalionów Chłopskich i Armii Ludowej. Każda akcja AK spotykała się niemieckim odwetem. W 1942 r. za przynależność do ruchu oporu i działalność wymierzoną w Niemców rozstrzelano siedmiu mieszkańców Moszczenicy, liczne były aresztowania (ok. 50 osób) oraz wywozy na roboty przymusowe do II Rzeczy, które objęły 159 osób. Mimo czasu wojny w Moszczenicy nadal działała szkoła, która wspierał Oskar Poltzoch, będący inspektorem oświaty na powiat piotrkowski. Był on mieszkańcem Moszczenicy i nauczycielem niemieckich dzieci w szkole przyfabrycznej. Szefem moszczenickiej palcówki w latach II wojny światowej pozostawał Szczepan Jaworowski. Pod koniec 1944 r. rodzina Enderów opuściła Moszczenicę udając się do Austrii, od tej pory majątek pozostawał bez gospodarzy. Natomiast 18 stycznia 1945 r. Moszczenica została zajęta przez Armię Czerwoną. Wcześniej w dniach 15-17 stycznia doszło do walk Wehrmachtu z Armią Czerwoną w okolicach Moszczenicy m.in. w centrum miejscowości została rozbita niemiecka kolumna. 


Po przejściu frontu życie w Moszczenicy zaczęto organizować od nowa. Już w 1945 r. rozparcelowano majątek ziemski Endera. Rozdysponowano również majątki mieszkańców pochodzenia niemieckiego, którzy opuścili w ostatnich miesiącach wojny swoje domu udając się do Niemiec. Dość szybko bo już w miesiąc po przejściu frontu, w lutym 1945 r., ruszyła fabryka. Trudne warunki pracy i niskie wynagrodzenie sprzyjały ruchowi strajkowemu. W wiosną 1945 r. doszło do poważnego strajku, którego próba spacyfikowania przez UB, poprzez aresztowanie najaktywniejszych jego uczestniczek, nie powiódł się, i załoga wróciła do pracy dopiero po spełnieniu postulatów. Drugi strajk wybuchł latem i zakończył się podobnym skutkiem, czyli uwzględnieniem postulatów pracowników. Natomiast sam zakład pozostał filią zakładów pabianickich. 


Struktura podziału administracyjnego utrzymała się po II wojnie światowej do 1954 r., kiedy to w miejsce gmin powołano gromady. Na terenie obecnej gminy powstały gromady: Moszczenica, Baby, Gazomia Stara, Rękoraj, Raków i Srocko. Mimo wielu trudności lat powojennych Moszczenica rozwijała się. Rozbudowano w latach 70-tych „Moszczenickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego”, które stały się miejscem pracy nie tylko Mieszkańców najbliższych miejscowości, ale także osób dojeżdżających nawet kilkadziesiąt kilometrów. W Moszczenicy wybudowano Dom Kultury (lata 60-te), oraz dużą szkołę (1962 r.), która powstała w ramach programu „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Do nowego budynku przeniesiono szkołę, która w okresie powojennym mieściła się w pałacu. Rozbudowano również kościół parafialny (lata 70-te). Systematycznie postępowało również budownictwo mieszkaniowe, tak jednorodzinne, jak i wielorodzinne – pobudowano bloki przyzakładowe przy ulicy Dworcowej oraz blok mieszkalny przy ulicy Spacerowej. 


Rozwojowi infrastrukturalnemu Moszczenicy towarzyszył również postęp na polu życia kulturalnego. Wielkie zasługi w tej dziedzinie miał Jan Justyna, powojenny kierownik szkoły podstawowej, krzewiciel amatorskiego ruchu muzycznego i kultywującego tradycje folkloru ludowego. Zespoły przez niego kierowane odnosiły liczne sukcesu na festiwalach ludowych. Jego imieniem nazwano w 2001 r. Gminny Ośrodek Kultury. 


Reforma administracyjna kraju z 1973 r. ponownie przywróciła w Polsce gminy. Jedną z nich była gmina Moszczenica, która objęła miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Srock, Rękoraj, Sierosław, Jarosty, Raków, Michałów, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Pomyków, Białkowice, Baby, Kiełczówka, Raciborowice, Gościmowice, Podolin. Kolejne zmiany zaszły w 1989 r., kiedy to oprócz zmian na szczeblu centralnym, nastąpiły również zmiany w gminach, gdzie wprowadzono samorząd. W wyniku ostatniej reformy samorządu terytorialnego 1999 r. Gmina Moszczenica znalazła się w powiecie piotrkowskim i województwie łódzkim. Rok 1999 to również 500. rocznica lokowania Moszczenicy na prawie niemieckim przez króla Jana Olbrachta. Była to doskonała okazja do nadania gminie herbu oraz flagi. Herb gminy powstał z połączenia herbów dwóch zasłużonych dla Moszczenicy rodów: Kossowskich i Małachowskich. W herbie na czerwonym polu widnieją dwa przeplatające się godła herbów Jelita i Nałęcz. Natomiast flaga gminy to płat o proporcjach szerokości do długości w stosunku 5:8 oraz szerokości pasów barwnych 1:3:1, z których dwa węższe mają kolor zielony, a szerszy środkowy – żółty. Na żółtym polu umieszczony jest herb gminy. Najsławniejszy przedstawiciel rodu Małachowskich został dodatkowo wyróżniony przez lokalną społeczność – w 2004 r. moszczenickiemu gimnazjum nadano imię Stanisława Małachowskiego. 


Zmiany 1989 r. dotknęły nie tylko sferę polityczna życia gminy, ale również gospodarczą. Na początku lat 90-tych upadły Moszczenickie Zakłady Przemysłu Bawełnianego, co nie było w Polsce odosobnionym przypadkiem. Natomiast w 2001 r. szwedzki koncern IKEA pobudował, a w 2003 r. powiększył swoje Centrum Dystrybucji na Europę Środkową i Wschodnią w Jarostach. Moszczenica straciła przemysłowy charakter. Dziś jest lokalnym ośrodkiem usługowym zapewniającym obsługę mieszkańców całej gminy. 


Powierzchnia Gminy Moszczenica wynosi 111,49 km2. W 2009 r. liczyła ona 12 923 mieszkańców, z czego w Moszczenicy i w Woli Moszczenickiej, dwóch zrośniętych ze sobą miejscowościach, łącznie zamieszkiwało 4 606 osób.

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka