XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

05.04.2019

XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze ” Pamiętajmy o Ogrodach „, które odbędą się 14 kwietnia 2019 roku w Piotrkowie Trybunalskim.

Czytaj więcej...

I miejsce w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

05.04.2019

I miejsce w Gminnym Konkursie Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach będą reprezentowali gminę Moszczenica w eliminacjach powiatowych konkursu "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Reprezentacja szkoły w składzie: Emilia Wojtas, Stanisław Hejduk, Marcel Derendarz oraz rezerwowy Jakub Sójka zajęła I miejsce w eliminacjach gminnych. - Uczniowie rozwiązywali test z zakresu przepisów drogowych, znajomości znaków drogowych, pierwszej pomocy oraz kolejności pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach. W teorii nasi uczniowie okazali się najlepsi. W części praktycznej również poszło im bardzo dobrze, co po podsumowaniu punktów dało nam zwycięstwo – cieszy się opiekunka drużyny Joanna Nowak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Zostań honorowym dawcą krwi

03.04.2019

Zostań honorowym dawcą krwi

Zachęcamy do udziału w kolejnej akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się 7 kwietnia w godz. 10 – 13.30 w Gimnazjum im. St. Małachowskiego w Moszczenicy. 15 minut z Twojego czasu może uratować komuś życie!

Czytaj więcej...

Harmonogram godzin pracy aptek na terenie powiatu piotrkowskiego

03.04.2019

Harmonogram godzin pracy aptek na terenie powiatu piotrkowskiego

Publikujemy uchwałę Nr VII/43/19 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz punktów aptecznych funkcjonujących na terenie powiatu piotrkowskiego. Pełny wykaz placówek w pliku poniżej.

Czytaj więcej...

Spotkanie z historią

05.04.2019

Spotkanie z historią

Tym razem o dziejach i walorach ziemi moszczenickiej opowiadać będą Andrzej Nitek i Jarosław Śmiechowicz. Szczegóły spotkania na plakacie.

Czytaj więcej...

Uczniowie zapraszają na kiermasz

02.04.2019

Uczniowie zapraszają na kiermasz

Już w najbliższą niedzielę w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbędzie się kiermasz wielkanocny „Pisanki, kraszanki...”, na który już od godz. 11.00 zaprasza Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Stanisława Kostki.  Poza tym, że będzie można kupić wielkanocne ozdoby i wypieki, organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. - O godz. 16 zapraszamy na inscenizację "Kto jeśli nie ja, pomagać innym ma?!", Pół godziny później rozpoczną się licytacje i występy wokalne dzieci, Będzie też poczęstunek – zaprasza dyrektor szkoły Jolanta Kujawska-Wężyk. Dochód z akcji przeznaczony zostanie na na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów pracujących na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz doposażenie szkoły w niezbędne pomoce naukowe.

Czytaj więcej...

Będą kontrole przyłączy

29.03.2019

Będą kontrole przyłączy

Przedsiębiorstwo Komunalne zapowiada kontrole indywidualnych przyłączy do wodociągu gminnego poszczególnych posesji w rejonie Bab - etap I.

Czytaj więcej...

Zasadzili drzewka na 100-lecie wojewóztwa łódzkiego

03.04.2019

Zasadzili drzewka na 100-lecie wojewóztwa łódzkiego

Szkoła Podstawowa w Moszczenicy wzięła udział w akcji "100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego". Województwo łódzkie posiada najmniejsza lesistość w kraju i istnieje realna potrzeba zakładania nowych zadrzewień w formie: parków, szpalerów, alei, remiz czy nawet sadzenia pojedynczych drzew i krzewów. Program skierowany jest nie tylko do instytucji ale również do mieszkańców naszego regionu, wszystkich, którzy chcą posadzić drzewa w przestrzeniu publicznej bądź prywatnej. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego wspiera program m.in. przez nieodpłatne przekazywanie materiału sadzeniowego zainteresowanym tworzeniem nowych zadrzewień.

Czytaj więcej...

Noc z kulturą

01.04.2019

Noc z kulturą

W szkole w Jarostach odbyła się impreza pod hasłem „Noc z kulturą” dla uczniów klasy IV. -  Celem akcji była promocja czytania i zwiększenie uczestnictwa w kulturze. Do północy czytaliśmy bajki po angielsku, odkrywaliśmy świat antycznej Grecji w micie o „Demeter i Korze”, oglądaliśmy film edukacyjny dla młodzieży pt. „Koszmarny Karolek” oraz przeprowadzaliśmy zabawy kształtujące logiczne myślenie. Oddział miał możliwość wspólnej integracji niezakłóconej telefonami komórkowymi i tabletami. „Biwakowej” atmosfery dopełniły śpiwory i karimaty - relacjonują  organizatorki wydarzenia, Magdalena Sigorska i Beata Dudek.

Czytaj więcej...

Bieg po zdrowie

03.04.2019

Bieg po zdrowie

20 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im św. Stanisława Kostki w Moszczenicy odbyło się podsumowanie programu „Bieg po zdrowie”. Cel realizowanej edukacji prozdrowotnej to zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi. Podczas lekcji uczniowie zachęcani byli do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji i pomysłów. Jednym z pomysłów było zorganizowanie imprezy na podsumowanie zajęć. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie wszystkich klas czwartych rywalizowały w następujących konkurencjach :  prezentacja autorskiego wiersza pt . „Bieg po zdrowie”, wykonanie piosenki „Tylko nie pal” (własny tekst do wybranej melodii), wykonanie układu tanecznego, tor przeszkód, przeciąganie liny i rzuty do kosza. Wszyscy uczestnicy wykazali się kreatywnością i dużymi zdolnościami. Panowała wyjątkowa atmosfera. Zwycięzcą zostali uczniowie klasy IV A. Gratulujemy.

Czytaj więcej...

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Gminy Moszczenica

29.03.2019

Informacja dla użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Gminy Moszczenica

Z dniem 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.), prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jedno- i wielorodzinnymi przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości. Najważniejsze informacje dla użytkowników wieczystych OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste przekształca się w roczną opłatę przekształceniową. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Opłatę za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r.Opłata za przekształcenie może podlegać waloryzacji zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji. ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZEKSZTAŁCENIE Potwierdzeniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest zaświadczenie, wydawane przez Wójta Gminy Moszczenia w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia. Za wydanie zaświadczeń nie jest pobierana opłata.Gdy właściciel, czyli dotychczasowy użytkownik wieczysty wystąpi z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zanim otrzyma je z Urzędu, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł. Urząd zobowiązany jest wydać zaświadczenie w terminie do 4 miesięcy. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia właściciela lokalu uzasadniony jest potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony jest potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu zaświadczenie zostanie wydane w terminie 30 dni po dokonaniu ww. opłaty skarbowej 50,00 zł.Zaświadczenie będzie zawierać informację potwierdzającą przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz informację o obowiązku wnoszenia opłat przekształceniowych.Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę, w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości. W przypadku przekształcenia udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu związanego z odrębną własnością lokalu wpisu roszczenia o opłatę, dokonuje się w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej. WYKREŚLENIE ROZSZCZENIA Z KSIĘGI WIECZYSTEJ Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej Urząd, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej wydaje zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu, w dziale II księgi wieczystej, pobiera się opłatę stałą w wysokości: 250 zł - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej; 75 zł - w pozostałych przypadkach. JEDNORAZOWA OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA Opłata jednorazowa – kwota pozostająca do spłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić tutejszemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej. W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia do dnia 30 września 2019 r. BONIFIKATY Urząd Gminy w Moszczenicy na podstawie uchwały Rady Gminy Moszczenica Nr IV/32/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. (Dz. Łódzk. z 2019 r. poz. 424; zm.: Łódzk. z 2019 r. poz. 810) w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności ustalił bonifikatę w wysokości 25 % - w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej do dnia 30 września 2019 roku. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest brak zaległości wobec Gminy Moszczenica z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste.   W przypadku pytań, informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej – nr tel.: 44 616 96 25 wew. 121.

Czytaj więcej...

Woda z wodociągu w Srocku tylko warunkowo przydatna do spożycia !

28.03.2019

Woda z wodociągu w Srocku tylko warunkowo przydatna do spożycia !

Uwaga! W związku z komunikatem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.03.2019 r., Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż w badaniach jakości wody z wodociągu Srock, zaopatrującego miejscowości Srock, Podolin, Dąbrówka, Gościmowice Pierwsze, Gościmowice Drugie, Baby i Kiełczówka (na zachód od linii kolejowej) oraz Moszczenica ul. Kolejowa stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody, spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Czytaj więcej...

VII sesja Rady Gminy Moszczenica

26.03.2019

VIII sesja Rady Gminy Moszczenica

Kolejne obrady radnych odbędą się w najbliższy czwartek, 28 marca w sali USC w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kosowskiej. 1. Początek sesji zaplanowano na godzinę 10.00. W proponowanym porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania komisji działających w ramach rady oraz sprawozdania GOPSU i ocena funkcjonowania GOKiS  w Moszczenicy. Rada zajmie się również projektami uchwał dotyczącymi gospodarki finansowej. Przypominamy, że obrady transmitowane są na żywo na naszym kanale na YOUTUBE. Cały proponowany porządek obrad TUTAJ.

Czytaj więcej...

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

26.03.2019

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” - dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy 29 marca br. w godzinach 11.00 - 13.00. Program szkolenia: 1. Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin. 2. Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

II Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej

26.03.2019

II Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej

Zapraszamy do hali sportowej w Moszczenicy na II Turniej im. Krzysztofa Sławskiego w halowej piłce nożnej. Turniej odbędzie się 6 kwietnia. Rozgrywki, w których zapowiedziało udział osiem drużyn rozpoczną się o godzinie 8.00. Krzysztof Sławski, m.in. wieloletni działacz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim oraz GLKS Włókniarz Moszczenica. Od 1989 roku był społecznie pracującym działaczem Włókniarza Moszczenica. W klubie pełnił rolę kierownika drużyn młodzieżowych, później był członkiem zarządu, sekretarzem klubu oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Czynnie udzielał się w pracach na rzecz Okręgu piotrkowskiego. Wiele lat pracował w Wydziale Gier OZPN Piotrków. Za zaangażowanie oraz działalność w piłce nożnej był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. W 2016 roku za swoją społeczną pracę został uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień piłkarskich – Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kierownictwo Łódzkiego Związku Piłki Nożnej doceniając jego fachowość i obiektywizm przyjęło go w skład, jakże prestiżowej i ważnej Komisji Odwoławczej ŁZPN. Niemal do ostatnich chwil swojego życia brał udział w posiedzeniach komisji i wydziałów godnie reprezentując zwłaszcza piłkę nożną dzieci i młodzieży. Krzysztof Sławski, odszedł od nas 14 kwietnia 2017r. w wieku zaledwie 46 lat.

Czytaj więcej...

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

25.03.2019

Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Przedstawiciele gminy Moszczenica razem z samorządowcami partnerskiej Abdy wzięli udział w Gali Przyjaźni, która była głównym punktem tegorocznych obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Kielcach. Gośćmi honorowymi tego wydarzenia, które tym razem zorganizowane było w Kielcach, byli prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką oraz prezydent Republiki Węgier János Àder wraz z małżonką. Gmina Moszczenica jest jednym z polskich samorządów, który nawiązał współpracę partnerską ze stroną węgierską. – Nasze porozumienie podpisaliśmy w 2016 roku. Przez ten okres udało nam się współpracować m.in. w dziedzinie kultury, wymiany młodzieży i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem samorządów – wylicza wójt Marceli Piekarek, który obok Agaty Biesagi – z-cy wójta i Anny Kaźmierczak – skarbnika gminy, reprezentował gminę podczas polsko-węgierskiego święta. Galę Przyjaźni uświetnił spektakl, który jest efektem polsko-węgierskiej współpracy artystycznej. Kielecki Teatr Tańca, założony oraz prowadzony przez Elżbietę i Grzegorza Pańtaków, zaprezentował przed tak wyjątkową publicznością jedno z dzieł Bèli Bartóka - balet współczesny Drewniany Książę, w choreografii Elżbiety Pańtak. Artystom Kieleckiego Teatru Tańca towarzyszyła znakomita Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod batutą Sebastiana Perłowskiego.

Czytaj więcej...

Piotr Kaukel mstrzem Polski pracowników oświaty w szachach szybkich

25.03.2019

Piotr Kaukel mistrzem Polski pracowników oświaty w szachach szybkich

Piotr Kaukel, instruktor koła szachowo-warcabowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy okazał się najlepszy podczas VI Otwartych Mistrzostwa Polski Pracowników Oświaty w Szachach Szybkich. Mistrzostwa odbyły się w  Częstochowie.Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Czytaj więcej...

Publikujemy terminarz zebrań wiejskich na terenie naszej gminy.

21.03.2019

Ruszają zebrania wiejskie

Publikujemy terminarz zebrań wiejskich na terenie naszej gminy. Prawo udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. INFORMACJA    Wójt Gminy Moszczenica informuje o miejscach i terminach zebrań wiejskich podczas których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) oraz statutami Sołectw prawo do głosowania w wyborach na Sołtysa i Rad Sołeckich posiadają mieszkańcy stale zamieszkali na terenie sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze. Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce zebrania POMYKÓW   03.04.2019 (środa) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY BABY 03.04.2019 (środa) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP KIEŁCZÓWKA 02.04.2019 (wtorek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP RACIBOROWICE   02.04.2019 (wtorek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP RAKÓW   01.04.2019 (poniedziałek) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY MICHAŁÓW   01.04.2019 (poniedziałek) I. 17.45 II. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA PODOLIN   09.04.2019 (wtorek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP SROCK   09.04.2019 (wtorek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP BIAŁKOWICE   10.04.2019 (środa) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY MOSZCZENICA WOLA 10.04.2019 (środa) I. 17.45 II. 18.00 GIMNAZJUM MOSZCZENICA SIEROSŁAW   11.04.2019 (czwartek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP RĘKORAJ   11.04.2019 (czwartek) I. 15.45 II. 16.00 SP RĘKORAJ JAROSTY   12.04.2019 (piątek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP KARLIN   12.04.2019 (piątek) I. 17.45 II. 18.00 DOM LUDOWY GOŚCIMOWICE PIERWSZE 13.04.2019 (sobota) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY GAJKOWICE   13.04.2019 (sobota) I. 17.45 II. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA KOSÓW   08.04.2019 (poniedziałek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP MOSZCZENICA OSIEDLE 08.04.2019 (poniedziałek) I. 17.45 II. 18.00 GOKiS MOSZCZENICA MOSZCZENICA   07.04.2019 (niedziela) I. 10.45 II. 11.00 SALA OSP GAZOMIA NOWA   04.04.2019 (czwartek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP GAZOMIA STARA 04.04.2019 (czwartek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP GOŚCIMOWICE DRUGIE 05.04.2019 (piątek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP GOŚCIMOWICE DRUGIE POWĘZINY 05.04.2019 (piątek) I. 17.45 II. 18.00 DOM LUDOWY  

Czytaj więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

22.03.2019

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Urząd Gminy w Moszczenicy informuje, że rusza piąta edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (ESDW), który będzie trwał od 30 maja do 5 czerwca 2019 r. Już teraz istnieje możliwość rejestracji wszelkich inicjatyw, które przyczyniają się do promowania zrównoważonego rozwoju i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. Więcej informacji zawarte jest w piśmie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2019 r.

Czytaj więcej...

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

20.03.2019

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

Informujemy, że gmina Moszczenica przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Poniżej pełna treść obwieszczenia. Moszczenica, dnia 20 marca 2019 r.     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica   oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko                         Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwały Nr L/423/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Zmianę Studium sporządza się w granicach administracyjnych gminy Moszczenica.               Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.                                     Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.   Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.               Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: ug@moszczenica.eu             Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.               Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Moszczenica.   Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moszczenica: http://bip.moszczenica.eu/ (zakładka „Ochrona danych osobowych”) oraz w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.   Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek  

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...
Komunikat dotyczący odpadów komunalnych

07.04.2020

Komunikat dotyczący zmiany sposobu i terminu odbioru odpadów komunalnych

W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa i bezpieczeństwem osób odbierających odpady, informujemy mieszkańców Gminy Moszczenica, że w kwietniu nie będą odebrane odpady segregowane ( plastik, metal, szkło i papier) w terminach zgodnych z harmonogramem z zabudowy jednorodzinnej. Termin odbioru będzie przesunięty na kolejny miesiąc. Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia!Odpady komunalne zmieszane, BIO oraz popiół będą odebrane zgodnie z harmonogramem.   Firma zobowiązała się dostarczyć do mieszkańców dodatkowe worki.   Dotyczy to niżej wymienionych terminów i miejscowości: 10 kwietnia 2020 r. - Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia   14 kwietnia 2020 r. - Gajkowice, Raków, Raków Duży   15 kwietnia 2020 r. - Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa   16 kwietnia 2020 r. - Dąbrówka,  Podolin, Srock, Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice   17 kwietnia 2020 r. - Baby, Kiełczówka, Pomyków      

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka