Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

18.01.2023

Nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Agata Biesaga – przewodnicząca komisji, Agnieszka Misztela – członek komisji, Dominika Musiałowicz – członek komisji, § 3. Zadaniem Komisji jest weryfikacja wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przedłożenie Wójtowi Gminy propozycji wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Zarządzenie BIP

Czytaj więcej...

 Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

18.01.2023

Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

W dniach od 13 do 31 stycznia br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego. Badanie dostarcza informacji o tym jak rolnicy oceniają przeszłą (poprzednie półrocze) i bieżącą koniunkturę w gospodarstwach rolnych oraz prognozują jej zmiany w następnym półroczu, w tym m.in. pokazuje opłacalność produkcji rolnej czy aktualny popyt na produkty rolne. Informacje te są niezbędne do podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju rolnictwa na poziomie kraju, województwa, ale także każdej gminy. Uczestnictwo jak największej liczby osób w badaniu jest kluczowe dla jego efektywności.

Czytaj więcej...

Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

18.01.2023

Procedury zgłaszania zwierząt – ważne

ZWIERZĘTA BEZDOMNE – ZDROWE1.    Gmina Moszczenica przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie bezdomnych zwierząt, tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore. Urząd Gminy nie zabezpiecza zwierząt, jeżeli ustalony jest jego właściciel.2.    Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt domowych przyjmowane są w godzinach pracy UG: a) mailowo – ug@moszczenica.plb) pod numerem telefonu: (44) 6169-623 wew. 1333.    Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane zwierzęcia. Wskazane jest również wykonanie poglądowego zdjęcia zgłaszanego zwierzęcia.4.    Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane.5.    Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu zwierząt są: Pracownicy Urzędu Gminy, Pracownicy Przychodni Weterynaryjnej „Zet-Wet”, Pracownicy Schroniska prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik.6.    Urząd Gminy nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wyszczególnione powyżej.7.    Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie go doschroniska lub do Urzędu Gminy przez mieszkańca lub jakikolwiek inny podmiot niewskazany w punkcie 5 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.8.    Urząd Gminy zajmuje się tylko i wyłącznie zwierzętami zlokalizowanymi jako bezdomne na terenie Gminy Moszczenica.9.    Odłowione zwierzęta trafiają do schroniska prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik z siedzibą w Cedzynie, ul. Kielecka 18; 25-900 Kielce.ZWIERZĘTA POWYPADKOWE I RANNE1.    Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia dotyczące tylko i wyłącznie zwierząt powypadkowych z terenu Gminy Moszczenica.2.    Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt powypadkowych przyjmowane są w godzinach pracy UG: a) mailowo – ug@moszczenica.plb) pod numerem telefonu: (44) 6169-623 wew. 1333.    Zgłaszający musi podać swoje dane osobowe, które umożliwią jego identyfikację oraz dane zwierzęcia. Wskazane jest również wykonanie poglądowego zdjęcia zgłaszanego zwierzęcia.4.    Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. W przypadku braku podania danych osobowych, zgłoszenie nie zostanie zarejestrowane.5.    Jedynymi podmiotami upoważnionymi do zabezpieczenia, wyłapywania lub transportu zwierząt powypadkowych są: Pracownicy Urzędu Gminy, Pracownicy Przychodni Weterynaryjnej „Zet-Wet”, Pracownicy Schroniska prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jarosław Dudzik.6.    Urząd Gminy nie przyjmuje zwierząt wyłapanych oraz przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty nie wyszczególnione powyżej.7.    Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia na terenie posesji lub zawiezienie go do Urzędu Gminy przez mieszkańca lub jakikolwiek inny podmiot nie wskazany w punkcie 5 skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Gminy nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.8.    W przypadku zwierząt zaczipowanych odbiór zwierzęcia jest bezpłatny. Należy zabrać ze sobą zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie. 9.    W przypadku odłowienia bezdomnego zwierzęcia niezaczipowanego zwierzę zostajezaczipowane przed odbiorem przez właściciela. Koszty odłowu, transportu oraz ewentualnych zabiegów weterynaryjnych pokrywa właściciel zwierzęcia.10.    W przypadku spowodowania szkód przez zwierzę lub koniecznością zabezpieczenia go na drodze prosimy o kontakt z Komisariatem Policji.ZWIERZĘTA MARTWEW przypadku zwierząt martwych – zwierzę należy zgłosić:na drogach gminnych  – (44) 6169-623 wew. 133w przypadku dróg powiatowych – zarząd dróg powiatowych: (44) 732-32-29; 732 31 70w przypadku dróg krajowych – zarząd dróg krajowych – (44) 649 76 46w przypadku dróg wojewódzkich – (44) 647 82 03; (44) 647 82 03  RANNE LUB NIESAMODZIELNE DZIKIE ZWIERZĘ1.    Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na terenie koła łowieckiego przyjmuje dane Koło Łowieckie.2.    Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na drogach krajowych i powiatowych przyjmowane są przez Komisariat Policji w Wolborzu: 47 846-16-70 oraz Koło Łowieckie lub Nadleśnictwo z danego terenu.3.    Zgłoszenia dotyczące potrącenia dzikich zwierząt na drodze gminnej przyjmuje Przychodnia Weterynaryjna „ZET-WET” Zbigniew Skrzek, Michał Skrzek.4.    Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz własne dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Gminy nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. Nie przyjmujemy zwierząt przywiezionych przez osoby prywatne lub inne podmioty.5.    W przypadku zwierząt młodych i niesamodzielnych prosimy o kontakt z Leśną OsadąEdukacyjną w Kole 694 408 878

Czytaj więcej...

Bezpieczni w sieci

18.01.2023

Bezpieczni w sieci

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego we współpracy z Komendą Główną Policji zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu "Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności na urządzeniach mobilnych".Celem webinarium jest zwiększanie świadomości seniorów w zakresie cyberbezpieczeństwa w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, szczególnie ataków skierowanych do użytkowników urządzeń mobilnych.Webinarium przeznaczone jest dla seniorów, aby zwiększyć świadomość i uwrażliwić tę grupę społeczną na zagrożenia występujące w Internecie.Szkolenie odbędzie się w piątek 20 stycznia o godz. 17:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.Zapraszamy

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

12.01.2023

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 rok

Wzór wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na zakup od 1 stycznia 2023 roku zamieszczony został na dole niniejszej informacji. Wniosek można pobrać w dwóch formatach: edytowalnym (.doc) oraz nieedytowalnym (.pdf). Wniosek po jego wypełnieniu można będzie składać w Urzędzie Gminy w Moszczenicy przy ul. Kosowskiej 1, w godzinach pracy urzędu lub przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP po uprzednim podpisaniu podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoby chcące zakupić węgiel informujemy, iż wnioski będą przyjmowane od 16 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. Co bardzo istotne, kolejność przyjętych przez gminę wniosków i dostępność danego sortymentu węgla (orzech, ekogroszek) będą decydować o poinformowaniu o możliwości dokonania wpłaty i tym samym starania się o wydanie węgla mieszkańcowi przez skład. WAŻNE!!! Prosimy, aby wniosek wypełniała ta sama osoba, która na swoje imię i nazwisko składała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy wniosek o przyznanie dodatku węglowego. Przyśpieszy i ułatwi to znacząco proces weryfikacji wniosków. Przypominamy, że uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić łącznie 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022 -2023.Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły węgla w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton. Przypominamy też, iż zgodnie z zapisem art. 8. ust. 1 ww. Ustawy, do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy, o czym stanowi zapis art. 10 ust. 1 pkt 6b ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego ). Zatem oświadczenie dotyczy zakupu co najmniej 3,0 ton węgla na sezon grzewczy 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. W gminie Moszczenica cena węgla wynosi 1.900 zł za tonę (niezależnie od rodzaju) i nie obejmuje workowania ani transportu do mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że nadal będziemy realizować wnioski złożone w 2022 roku, jednakże realizacja zależeć będzie od ilości węgla przydzielonych przez PGG.

Czytaj więcej...

ARiMR - nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

12.01.2023

ARiMR - nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2022 r. do dnia 24 lutego 2023 r.Szczegóły pomocy w pliku do pobrania poniżej.https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej3

Czytaj więcej...

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

11.01.2023

Wsparcie dla KGW: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Do 31 stycznia koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki. Dotychczas do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1840 sprawozdań.   Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie.   W minionym roku koła wpisane do prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich – obecnie jest w nim ok. 12 tys. KGW – mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła ponownie 70 mln zł, nie zmieniły się też stawki pomocy. Dofinansowanie w wysokości ponad 61,6 mln zł przyznano 11 375 kołom.   Można zaobserwować stałą tendencję wzrostową w zainteresowaniu tym wsparciem. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.   Więcej: https://www.gov.pl/web/arimr/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich66

Czytaj więcej...

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

11.01.2023

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim

Publikujemy ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEG0 LEKARZA WETERYNARII W PI0TRKOWIE TRYBUNALSKIMz dnia 4 stycznia 2023 r.w sprawie zmniejszenia zagrożenia występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypyptaków (mAI) na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego.Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt orazzwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421) w związku z zagrożeniemwystąpienia ognisk choroby - wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatupiotrkowskiego oraz miasta Piotrków Trybunalski, zarządza się co następuje:§ 1. Na obszarze powiatu piotrkowskiego oraz miasta Piotrków Trybunalski nakazuje się:1 . utrzymywanie drobiu w zamknięciu2. karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie§ 3. Nakazy o których mowa w § 1 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywająceczasowo na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowoprzyjęty na terenie miasta Piotrków Trybunalski oraz powiatu piotrkowskiego§ 5. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Czytaj więcej...

Pierwsza sesja Rady Gminy w 2023 roku

11.01.2023

Pierwsza sesja Rady Gminy w 2023 roku

Obrady Rady Gminy rozpoczną się 12 stycznia o godzinie 9.00 w nowej sali obrad w budynku przy ul Piotrkowskiej 13. Główne punkty, nad którymi głosować będą radni dotyczą bieżącej polityki finansowej gminy.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

Wykład historyczny o szkole w Moszczenicy

11.01.2023

Wykład historyczny

Stowarzyszenie Dziedzictwo Kultury Piotrkowskiej i GOKiS zapraszają na wykład historyczny, poświęcony działalności Szkoły Podstawowej w Moszczenicy. Początek wykładu - sobota, 14 stycznia, godz. 17:00. Prelegent Andrzej Nitek.

Czytaj więcej...

Ferie z GOKiSem

11.01.2023

Ferie z GOKiSem

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zaprasza najmłodszych mieszkańców gminy Moszczenica do wspólnego spędzenia ferii zimowych 2023.- Zaczynamy od Aquaparku FALA w Łodzi, gdzie na miejscu będzie można skorzystać z wielu wodnych atrakcji. Będą zjeżdżalnie, sztuczna fala, wodna jaskinia, rwący potok czy po prostu kąpiel w basenie. W środę, 18 stycznia na hali sportowej będą rozstawione dmuchańce. Dmuchańce będą różnej wielkości, więc każdy nawet najmniejszy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł wyskakać się do woli. W przerwach od skakania będzie można zjeść popcorn czy watę cukrową.19 stycznia pojedziemy do kina na film pt. „Mumie”. Po filmie pojedziemy do piotrkowskiej Mediateki gdzie zajrzymy do strefy zabaw i eksperymentów – Majsternia - wylicza dyrektor GOKiS Włodzimierz Kaźmierczak. Na finał pierwszego dnia ferii wspólnie z Kasjan Gym&Fan będziemy wspólnie ćwiczyć i rywalizować na hali sportowej.Drugi tydzień ferii zaczną słodkie warsztaty w piotrkowskiej fabryce lodów i marcepanów.W środę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy zapraszamy na spektakl teatralny pt. ”Za horyzont” przygotowany przez Teatr Lalek Igraszka z Warszawy. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty z robienia lalek. W czwartek, 26 stycznia, zaplanowano wyjazd do Twardej na kolejne warsztaty tym razem z robienia ciastek.- Tradycyjnie na zakończenie ferii wspólnie z Pizzerią Rocco zapraszamy do pieczenia pizzy. Tegoż dnia będzie można pobawić się również w strefie AgiBagi Animacje Kreatywnie - podsumowuje W. Kaźmierczak.Zapisy przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 20. 

Czytaj więcej...

Nastrojowo i świątecznie

09.01.2023

Nastrojowo i świątecznie

Kolędy w różnych  w różnych aranżacjach, ale i standardy jazzowe można było usłyszeć podczas tegorocznego Koncertu Noworocznego, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy. Na scenie zaprezentowali się młodzi muzycy pod kierownictwem Pawła Filipka, grupa Stanard Jazzy oraz Kapela Tkacze. Koncert prowadził dyrektor Włodzimierz Kaźmierczak.Było nastrojowo i świątecznie. Życzenia noworoczne mieszkańcom złożyli starosta Piotr Wojtysiak i wójt Marceli Piekarek, który przedstawił mieszkańcom plan inwestycyjne na rozpoczynający się właśnie rok.- Plany mamy ambitne. Będziemy kontynuować największą w historii gminy inwestycję związaną z rozbudową kanalizacji, ale będziemy także pamiętać o potrzebach lokalnych społeczności m.in. rozpoczniemy rozbudowę hali sportowej w Rękoraju, dokończymy rozbudowę szkoły w Srocku i będziemy kontynuować remont dróg. Tu bardzo chce serdecznie podziękować staroście Piotrowi Wojtysiakowi i wicestaroście Dariuszowi Magaczowi za współpracę i wspólne remontowanie dróg powiatowych przebiegających przez naszą gminę. Mam nadzieję, że i w tym roku będzie ona kontynuowana i dzięki temu wszystkie drogi powiatowe zostaną wyremontowane.

Czytaj więcej...

Zbiórka krwi dla Joanny Włuki

09.01.2023

Zbiórka krwi dla Joanny Włuki

Moszczeniccy krwiodawcy zapraszają na zbiórkę krwi dla 32-letniej Joanny Włuki, która walczy z nowotworem złośliwym.Chciałabym zaprosić Was do udziału w pierwszej w tym Nowym Roku akcji krwiodawstwa, która odbędzie się w dniu 15 stycznia tj. niedziela w godzinach 9:30 -13:30 w budynku po gimnazjum (sala gimnastyczna), wejście E przy ul. Piotrkowskiej 13.   Proszę o solidarność i poświęcenie chwili, abyśmy mogli pomóc odzyskać zdrowie pani Joasi. Liczymy na Was i na Wasz cenny dar - dar krwi - apeluje Edyta Duda, prezes klubu HDK-PCK.

Czytaj więcej...

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy

28.12.2022

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy

29 grudnia (czwartek), o godzinie 9.00 w sali widowiskowej GOKiS rozpocznie się ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Moszczenica. Omawiane sprawy dotyczyć będą m.in. zmian budżetowych i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Szczegółowy program TUTAJ .

Czytaj więcej...

Koncert Noworoczny

28.12.2022

Koncert Noworoczny

Wójt Gminy Moszczenica oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy zapraszają w sobotę, 7 stycznia 2023 r., na Koncert Noworoczny kolęd, pastorałek... i nie tylko pt. „Śpiewajcie i grajcie Mu!”. Podczas koncertu usłyszymy najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w aranżacji ludowej oraz jazzowej. Artyści wystąpią także z własnym repertuarem. Po raz pierwszy zagra na scenie dziecięcy zespół instrumentalny z GOKiS pod kierunkiem Pana Pawła Filipka naszego instruktora muzyki. Zespół jazzowy Standard JAZZY, który mogliśmy usłyszeć już podczas Zaduszek jazzowych w listopadzie,  zaprezentuje widowni również utwory świąteczne, ale w aranżacji jazzowo - swingowej oraz zagra też standardy jazzowe.  Na finał zagra Kapela Ludowa Tkacze, która wykona kolędy staropolskie i ludowe pastorałki oraz pieśni ludowe ziemi piotrkowskiej. Podczas koncertu wójt gminy Moszczenica - Marceli Piekarek - złoży mieszkańcom gminy Moszczenica życzenia noworoczne oraz opowie o planach i inwestycjach gminy na 2023 r. Zapraszamy! Początek koncertu o godz. 17:00.

Czytaj więcej...

Pomoc bezdomnym - lista placówek

28.12.2022

Pomoc bezdomnym - lista placówek

Placówki udzielające pomocy dla osób potrzebujących.

Czytaj więcej...

Akcja charytatywna w SP Gazomia - Jasełka 2022

22.12.2022

Akcja charytatywna w SP Gazomia - Jasełka 2022

10737 zł udało się zebrać podczas akcji charytatywnej zorganizowanej przez społeczność Szkoły Podstawowej w Gazomi na rzecz chorego na SLA Macieja Candra. - Za wrażliwość otwierającą serce. Za bezinteresowną chęć czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość - DZIĘKUJEMY - czytamy na oficjalnej stronie szkoły.Spotkanie rozpoczął występ uczniów klas VI, VII i VIII, którzy przenieśli zgromadzonych do studia telewizyjnego oraz w czasy biblijnego Bożego Narodzenia.Po części artystycznej przyszedł czas na kiermasz ozdób świątecznych, stroików, choinek, ciast. Można było również nabyć vouchery na różnego rodzaju usługi.Akcję charytatywną wsparli:- Dariusz Magacz - wicestarosta powiatu piotrkowskiego-  Małgorzata Domańska - przewodnicząca Rady Gminy-  Marceli Piekarek - wójt gminy Moszczenica-  Piotr Patała-  Marzena Pająk - kierownik GOPS-  Barbara i Marcin Baczyńscy-  Karol Szmerdt - firma JMS Clean Serwis-  Andrzej Szmerdt - firma Auto Naprawa-  Marta i Andrzej Kacperscy - firma "Wszystko do ogrodu"-  Krystyna Drechna- Koło Gospodyń Wiejskich w Gazomi Starej- Koło Gospodyń Wiejskich w Białkowicach- Barbara Justyna - sołtys wsi Gazomia Stara-  Kamila Kałuzińska- Piotr Góra - firma Auto-Naprawa-  Marzena Kobus - salon fryzjerski "Kornelia"-  Halina i Jacek Krawczykowie-  Jerzy Przybył- Marzena i Andrzej Szopa-  Marzena Kubas-  Karolina i Krzysztof Kaźmierczakowie

Czytaj więcej...

Jasełka w SP Jarosty

22.12.2022

Jasełka w SP Jarosty

19 grudnia 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach odbyła się uroczystość wigilijna dla całej społeczności szkolnej. - Niech spłynie miłość w serca ludzi na te święta, z serc ludzkich niech na drzewa płynie i zwierzęta. To czas miłości, czas empatii, zrozumienia. Do ryb, do drzew niech płyną cicho te życzenia. I niech to wreszcie pojmą ludzie światli i ludzie prości, że nic niewarte te święta bez miłości - mówiła dyrektor szkoły, Bożena Nowak-Justyna. Wszyscy zebrani wysłuchali pięknego montażu słowno – muzyczno - tanecznego zatytułowanego „Przekażmy sobie znak pokoju” w wykonaniu uczniów przygotowanych przez panie: Karolinę Ludwiczak, Monikę Robert, Izabelę Dybałę, Annę Górecką i Anettę Banaszczyk. Przedstawienie jasełkowe, tak odmienne od tradycyjnego, bo poruszające problemy współczesnego świata, dostarczyło widzom wielu emocji i wzruszeń, a mali artyści otrzymali owacje na stojąco. W spotkaniu opłatkowym wzięli udział zaproszeni goście m.in.: Piotr Wojtysiak - starosta powiatu piotrkowskiego , Marceli Piekarek – Wójt Gminy Moszczenica, ksiądz Robert Nowak – Proboszcz Parafii w Karlinie, Małgorzata Domańska – przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica, Waldemar Banaszczyk - radny Rady Gminy Moszczenica, Maria Olejnik – sołtys sołectwa Jarosty, Marcin Adamczyk – przewodniczący Rady Rodziców,Mateusz Mikołajczyk – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców oraz emerytowani pracownicy szkoły, zarząd Fundacji Oświatowej „Jarosty”, rodzice, sponsorzy, przyjaciele szkoły, pracownicy szkoły oraz społeczność uczniowska.

Czytaj więcej...

Wigilia KGW

22.12.2022

Wigilia KGW

Tradycyjnie jak co roku KGW zrzeszone w Gminnym Związku KGW w Moszczenicy spotkały się na spotkaniu wigilijnym. Spotkanie odbyło się 14.12.22 w restauracji Finezja w Moszczenicy.Panie z Kół Gospodyń Wiejskich do wspólnego świętowania zaprosiły starostę powiatu piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka, wójta gminy Moszczenica Marcelego Piekarka, zastępcę wójta Krzysztofa Jędrzejczyka, prezesa Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej Bartłomieja Masiarka, członka zarządu LGD "BUD-UJ RAZEM" Marcina Strumiłło oraz dyrektora GOKiS w Moszczenicy Włodzimierza Kaźmierczaka. Były życzenia i podziękowania od zaproszonych gości oraz wspólne śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem.

Czytaj więcej...

Sołectwo na plus

06.12.2022

Sołectwo na plus

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w sołectwach „Sołectwo na plus” na terenie Gminy Moszczenica zrealizowane zostały w 2022 roku trzy projekty: SOŁECTWO JAROSTY „Kuchnia łączy pokolenia” – zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego obejmowało wymianę zniszczonych i nieszczelnych okien w kuchni budynku strażnicy OSP oraz zakup stołu i okapu ze stali nierdzewnej. Mieszkańcy sołectwa wykonali ponadto prace remontowe – demontaż starej kuchni oraz prace malarskie. Zwieńczeniem zrealizowanego projektu było spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa, na które panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały pyszny poczęstunek. Całkowita wartość projektu: 12 999,77 zł. Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł. SOŁECTWO MICHAŁÓW „Kolorowy plac zabaw w sołectwie Michałów” - zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego obejmowało zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci. Mieszkańcy sołectwa zaangażowali się w wyrównanie i uporządkowanie fragmentu działki, na której zamontowano urządzenia. Dla uczestników prac zostały przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich napoje i posiłki. Całkowita wartość projektu: 16 747,45 zł. Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 12 000,00 zł. SOŁECTWO RACIBOROWICE „Odnowienie krzyża przydrożnego w Raciborowicach” - zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego obejmowało zakup materiałów do renowacji krzyża oraz do wykonania postumentu, utwardzenia terenu, zakup kostki i materiałów do wykonania ogrodzenia. Mieszkańcy nieodpłatnie uporządkowali teren wokół krzyża – zdemontowali stare ogrodzenie, wykopali rośliny oraz wyrównali teren. W pracach porządkowych pomagały również panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które ponadto zajęły się wysiewem trawy przy krzyżu. Całkowita wartość projektu: 11 990,00 zł. Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 11 990,00 zł.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka