Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym dla ucznia SP Baby

06.10.2021

Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym dla ucznia SP Baby

Bartosz Zielonka wśród nagrodzonych w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości Polski” organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach ,  otrzymał wyróżnienie w kategorii "film". -  Tematem pracy artystycznej mogła być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 – wyjaśnia  Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i szkolny koordynator konkursu.- Bartosz wykazał się niezwykłymi umiejętnościami dokumentując umundurowanie i uzbrojenie armii bolszewickiej podczas wojny z Polakami w latach 1919-1920. Z uwagi na sytuację w kraju uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 28 września br. w Warszawie. Z racji zachowania bezpieczeństwa Bartoszowi mogła towarzyszyć jedna osoba, a był nią Mariusz Zielonka - dumny tata.

Czytaj więcej...

Pokazali moc!

05.10.2021

Pokazali moc!

Aż osiemdziesiąt osób zgłosiło się na niedzielną akcję organizowaną przez moszczenicki klub HDK-PCK. Krew była zbierana dla 3-letniego Aleksandra Grzymskiego, 12-letniego Kacpra Skórki i 37-letniego Łukasza Tabały z Podolina. - Podczas akcji krwiodawstwa po raz kolejny postawiliście na drugiego człowieka, oddając część siebie, czyli krew, której nie można niczym zastąpić - dziękowała krwiodawcom Edyta Duda, prezes klubu HDK. Zebrano łącznie 25 200 ml krwi. Do akcji zakwalifikowano 56 osób. Po raz kolejny krwiodawców wsparły lokalne i firmy i organizacje. Nowalijka i🥗Nowalijka -Novita, Chipita Tomaszów Mazowiecki Bar 10-tka, Rejonowe Koło Pszczelarzy z Moszczenicy i Cukiernia Zamość. - Frekwencja w dniu dzisiejszym była ogromna. Dziękujemy i już zapraszamy na ostatnią w tym roku akcję 12 grudnia - zachęca E.Duda.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy poszukuje pracownika

01.10.2021

Urząd Gminy poszukuje pracownika

WÓJT GMINY MOSZCZENICA POSZUKUJE PRACOWNIKA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY W MOSZCZENICY – REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych),nieposzlakowana opinia,wykształcenie co najmniej średnie o profilu technicznym-budowlanym lub wyższe o kierunku: budownictwo, urbanistyka, architektura lub inżynieria środowiska, lub pokrewneco najmniej 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku związanym z realizacją zadań inwestycyjnych lub procesu budowlanegoumiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,umiejętność posługiwania się przepisami prawa,znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych   2. Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie w pracy w urzędzie na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności,znajomość: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych,predyspozycje osobowościowe: dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,predyspozycje zawodowe: dobra organizacja pracy, umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw, umiejętność poprawnego formułowania wniosków, umiejętność prowadzenia rozmowy z „trudnym klientem”.mile widziane doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego,mile widziana umiejętność weryfikacji kosztorysów,mile widziana umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu Auto-cad,mile widziane doświadczenie związane z inwentaryzacją obiektów budowlanych.  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie wszelkich czynności mających na celu realizację zadania inwestycyjnego, w tym: przygotowanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom, przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe i wykonawcze; prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi,egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przez upływem gwarancji,opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych dotyczących inwestycji,opracowywanie planów inwestycyjnych na podstawie zgłoszeń ludności,współudział w rozliczaniu prowadzonych inwestycji oraz przy sporządzaniu dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy,współpraca z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,przyjmowanie i przekazywanie projektów inwestycyjnych,prowadzenie korespondencji w zakresie inwestycji z różnymi instytucjami,udział w przeglądach gwarancyjnych,udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w razie nieobecności pracownika ds. Dróg,nadzór nad ważnością pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć wody, zrzutów ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do rowów melioracyjnych i rzek prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,zamieszczanie informacji w BIP Urzędu Gminy.   4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: praca w budynku Urzędu – budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta częściowo przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy), w pomieszczeniach Referatu Inwestycji i Rozwoju – pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostęp do urządzeń biurowych, mediów, pomieszczenia socjalnego, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca związana z przemieszczaniem się na terenie prowadzonych inwestycji. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony (zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Przewidywany okres zatrudnia do końca sierpnia 2022 roku (informacja orientacyjna, niewiążąca). Pracodawca nie wyklucza możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie zatrudnienia na zastępstwo. 5. Wymagane dokumenty: własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu  lub adres e-mail),własnoręcznie podpisany życiorys – curriculum vitae,kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,zaświadczenie pracodawcy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności,własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 ogłoszenia,własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016)”.   Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (oświadczenie RODO). KOPIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH POWINNY BYĆ POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ PRZEZ OSOBĘ UBIEGAJĄCĄ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Druki oświadczeń oraz kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa powyżej, można pobrać na www.moszczenica.bipst.pl w zakładce „nabór na wolne stanowiska pracy”. 6. Termin składania dokumentów:  8 października 2021 roku do godz. 10.00 Dokumenty złożone są w terminie, jeśli wpłyną do Urzędu przed upływem ww. terminu. Dokumenty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 7. Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Dokumenty składa się w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na umowę o zastępstwo, ogłoszenie nr OKA.2110.2.2021”. UWAGA: Niniejsza oferta nie stanowi ogłoszenia o naborze w trybie konkursowym, ponieważ zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika nie podlega procedurze naboru w drodze konkursu. Osoby, które będą spełniały wymagania niezbędne, zostaną zaproszone na rozmowę z Zastępcą Wójta. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać lub zostaną zniszczone. Oferty  niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wójt Gminy może anulować ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika bez podania przyczyn.Niezbędne dokumenty w ogłoszeniu ponizej https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1257/2021-rok

Czytaj więcej...

Finał projektu „TOdziałaMy”

04.10.2021

Finał projektu „TOdziałaMy”

25 września Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach zakończyła projekt „TOdziałaMY”, którego celem było zachęcenie uczniów do działania na rzecz środowiska lokalnego. Opracowany projekt, zatytułowany „Kawiarenka Retro”, został zgłoszony do konkursu grantowego i zyskał uznanie komisji konkursowej, pokonując kilkaset innych propozycji z całej Polski.Uzyskane z tego tytułu dofinansowanie przeznaczone było w całości na organizację kawiarenki. Głównymi adresatami projektu byli seniorzy, którzy tego wieczoru zostali zabrani w podróż do przeszłości. Prowadzący przypomnieli najważniejsze fakty z lat 60., 70., 80, recytowano wiersze poetów z tego okresu, odbył się koncert największych przebojów z tamtych lat. Całość urozmaiciły fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej. Podczas występu goście mogli poczęstować się kawą, herbatą i zjeść pyszne ciasto. Uczniowie swoim występem podziękowali babciom i dziadkom za okazywaną miłość i troskę. Po części artystycznej odbył się konkurs dla uczniów na najpiękniejszą stylizację „retro”, cieszył się on ogromnym zainteresowaniem, a głosowali oczywiście zaproszeni goście. Na koniec wystąpił zespół „Kapela Tolka Gałązki”, który także bawił publiczność przebojami z minionych lat. Organizatorzy oraz uczniowie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji projektu: Fundacji Santander za przekazanie środków finansowych, Pani Marii Olejnik z Koła Gospodyń Wiejskich w Jarostach oraz Pani Bożenie Rogowskiej i Pani Bogumile Masiarek za przepyszne wypieki, „Kapeli Tolka Gałązki” za wspaniały występ, Przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Marcinowi Adamczykowi za pomoc techniczną, Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za możliwość przygotowania się do występu i wsparcie przy organizacji projektu.

Czytaj więcej...

XLVI sesja Rady Gminy

27.09.2021

XLVI sesja Rady Gminy

29 września 2021 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji omawiane będą sprawy związane z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2021 - 2031, przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, funkcjonowaniem obiektów sportowych czy współpracą z Powiatem Piotrkowskim.  Radni ocenią również bezpieczeństwo na terenie gminy, pod kątem bezpiecznej drogi do szkoły dzieci i młodzieży. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Młodzi druhowie na straży pamięci o pomordowanych

27.09.2021

Młodzi druhowie na straży pamięci o pomordowanych

Cenna inicjatywa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Moszczenicy. Dziesięciu młodych strażaków uporządkowało otoczenie oraz umyło pomnik, upamiętniający rozstrzelanie żołnierzy z Legionów i Związku Walki Zbrojnej. Do mordu doszło 2 sierpnia 1940 roku w lesie moszczenickim pomiędzy Gazomią Nową a Rakowem. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie z OSP, Lasów Państwowych oraz Państwo Jaros, którzy razem z lokalną społecznością na co dzień dbają o to miejsce. - Pragniemy podziękować Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z OSP w Moszczenicy oraz Leśnictwu w Meszczach za pomoc w porządkowaniu grobów w lesie moszczenickim przed jutrzejszą Mszą Świętą. Nie zapominamy również o społeczności lokalnej i wszystkich ludziach dobrej woli, którzy przez cały rok z potrzeby serca odwiedzają to miejsce, dbają o porządek i modlitwą dziękują Bogu za tych wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by Ojczyzna była wolna - napisała pod postem Olga Jaros. W niedzielę, 26 września w miejscu kaźni odprawiono mszę w intencji poległych żołnierzy.  foto FB OSP KSRG Moszczenica

Czytaj więcej...

Zebranie wiejskie w sołectwie Raków

27.09.2021

Zebranie wiejskie w sołectwie Raków

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Raków, że w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) • godz. 18.00 w I terminie, lub • godz. 18.15 w II terminie w Domu Ludowym w Rakowie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie: - przedstawienie sprawozdania finansowego Sołectwa Raków za rok 2020/21; - podział funduszu sołeckiego na rok 2022; - nadanie nazwy nowopowstałej ulicy w Rakowie Dużym; - sprawy bieżące sołectwa. Sołtys Sołectwa Raków Anita Omufner

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Michałowie

27.09.2021

Zebranie sołeckie w Michałowie

Zebranie dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2022 r. odbędzie się 27.09.2021 r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie. Termin: 27.09.2021 r. godz. 19.00 Sołtys wsi Michałów Małgorzata Patryniak

Czytaj więcej...

Wiadukt Brzoza-Kamocin nadal zamknięty

21.09.2021

Wiadukt Brzoza-Kamocin nadal zamknięty

Firma Budimex informuje, że przez kolejny tydzień nie będzie możliwości przejazdu pod obiektem WA-289 (Brzoza-Kamocin), natomiast przejazd pod obiektem WA-284 (Dąbrówka-Mąkoszyn) będzie utrzymany (mogą wystąpić kilkunastominutowe wstrzymania ruchu).​

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Jarostach

21.09.2021

Zebranie sołeckie w Jarostach

W dniu 24.09.21 w sali OSP Jarosty odbędzie się zebranie sołeckie. Celem zebrania jest przeznaczenie funduszu na rok 2022 oraz sprawy bieżące i sprawozdanie za miniony rok. Sołtys Wsi Jarosty Maria Olejnik

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Rękoraju

21.09.2021

Zebranie sołeckie w Rękoraju

Zebranie dot. Funduszu Sołeckiego na 2021 r. odbędzie się 27.09.2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Pierwszy termin: 27.09.2021 r. godz. 18.00 Drugi termin: 27.09.2021 r. godz. 18.15 Sołtys wsi Rękoraj Halina Kowara

Czytaj więcej...

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Moszczenicy im. św. Stanisława Kostki

20.09.2021

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Moszczenicy obchodzony jest Dzień Patrona. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił zaproszony proboszcz z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karlinie - ksiądz Robert Nowak. Celebrans przywiózł ze sobą relikwie naszego patrona. W swojej homilii ksiądz Robert odniósł się do przykładu życia św. Stanisława Kostki. Zwrócił uwagę na cechy charakteru świętego, które powinna naśladować młodzież, a mianowicie: wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, cierpliwość w pokonywaniu przeszkód, rozwijanie talentów i realizacja odkrytego powołania. Wskazał, że Patron powinien być dla wszystkich wzorem do naśladowania i z jego życia należy brać przykład i czerpać siły. W obchodach święta, oprócz całej społeczności szkolnej, udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście ksiądz proboszcz Władysław Paś, ksiądz wikariusz Jakub Konwaluk, wójt Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica – Małgorzata Domańska,  dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty - Tomasz Trzaskacz, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Aneta Cichoń,  dyrektor GOKiS-u Włodzimierz Kaźmierczak. Po mszy poświęcono odzyskany, zabytkowy, pochodzący z 1936r., obraz św. Stanisława Kostki. Został zawieszony obok pierwszego sztandaru z tego samego, 1936 roku. Marcin Kaźmierczak krótko opowiedział o historii tego dzieła. Krótką część artystyczną stanowiły recytowane wiersze przeplatane pięknymi piosenkami wykonanymi przez solistów i chór szkolny pod kierunkiem p. Roberta Bykowskiego. Na koniec rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „ Święty Stanisław Kostka – moim patronem”. W kategorii klas I-IV nagrody otrzymali: 1.miejsce: Michalina Jaros - SP Moszczenica Kalina Jędrzejczyk- SP Baby 2.miejsce: Iga Zielińska- SP Jarosty 3. miejsce: Natalia Laśkiewicz- SP Baby Wyróżnienie: Franciszek Masiarek- SP Jarosty W kategorii klas V-VIII nagrody przyznano : 1. miejsce - Dominika Majda - SP Moszczenica                     Maria Wojciechowska - SP Jarosty 2. miejsce - Gabriel Jaśkin - SP Moszczenica 3. miejsce- Zuzanna Mamełek - SP Jarosty wyróżnienie: Aleksandra Maciejek - SP Srock Koordynatorami całości programu byli katecheci:  Ilona Gomula i Paweł Andrzejewski.

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Karlinie

14.09.2021

Zebranie sołeckie w Karlinie

Sołtys Sołectwa Karlin zawiadamia, że 17.09.2021r (piątek) o godz. 18.30 w Domu Ludowym odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie podziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Tomasz ŁaskiSołtys

Czytaj więcej...

Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica

13.09.2021

Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica

Wystawa zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych przyciągnęła miłośników motoryzacji. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica”. - Podczas wystawy można było zobaczyć m.in. ciągnik Zator 25A z 1947r., Zetor 50 Super, Ursusy (z lat 60 minionego wieku) czy wiele innych modeli, który były oblegane przez najmłodszych odwiedzających wystawę. Najważniejszym punktem festynu był pokaz pracy maszyn omłotowej „Warmianki” (z 1975r.). Na żywo można było zobaczyć, jak ciężka była praca na roli, w jak ciężkich warunkach pracowali rolnicy – ogromny hałas i duże zapylenie a zborze trzeba wymłócić. Wśród zwiedzających duże zainteresowanie wzbudziła  również zainscenizowana kuźnia i pokaz pracy kowalskiej - relacjonuje Włodzimierz Kaźmierczak, dyrektor GOKiS. Organizatorzy - Stowarzyszenie "Wspólnie dla gminy Moszczenica” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy dziękują wszystkim wystawcom, którzy zaprezentowali swoje maszyny rolnicze i ciągniki. - Szczególne podziękowania kierujemy do Arkadiusza Smugi, który pięknie i zrozumiale opowiadał o wszystkich eksponatach i o pracy rolnika w minionych latach. Jednocześnie zwracamy się apelem do mieszkańców gminy Moszczenica, i nie tylko, jeśli ktoś posiada jakieś stare, niepotrzebne maszyny lub urządzenia rolnicze, które stoją np. w stodole lub w garażu to prosimy o kontakt z nami - dodaje W. Kaźmierczak.

Czytaj więcej...

Gmina Moszczenica uruchomiła usługę Publiczny Internet dla Każdego

07.09.2021

Gmina Moszczenica uruchomiła usługę Publiczny Internet dla Każdego

 - Aby skorzystać z usługi wystarczy połączyć się z siecią o nazwie "Publiczny Internet dla Każdego" i kliknąć przycisk połącz. Nie trzeba podawać żadnych danych uwierzytelniających - informuje prof. Marcin Korytkowski odpowiedzialny za projekt. Pierwszych testów bezpłatnego internetu o przepustowości 30Mb/s, dokonali starosta Piotr Wojtysiak i wójt Marceli Piekarek.  Środki w kwocie 64 368,00 zł na ten cel w całości pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Nadajniki znajdują się obecnie w zabytkowym parku oraz GZOZ, GOKiS, GOPS w Kosowie. Działanie infrastruktury technicznej sieci sprawdzili również   zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk oraz sekretarz gminy Agata Biesaga, którzy również współpracowali przy tym projekcie.

Czytaj więcej...

Nagrody dla Mistrza Europy!

07.09.2021

Nagrody dla Mistrza Europy!

Lista jego sukcesów jest długa. Oskar Jamorski to drużynowy Mistrz Europy w bilard Lasko- Słowenia 2021, srebrny medalista Mistrzostw Europy w odmianie 9 bil, brązowy medalista Mistrzostw Europy w odmianę 14/1. Obecnie zajmuje I miejsce w rankingu East European Billiard Council - Dynamic Best of The East 2021. Sukcesy Oskara - zawodnika UKS Snikers Rekoraj docenili zarówno starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, jak i wójt Moszczenicy Marceli Piekarek. Nagrody wręczono na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy. – Gratuluję sukcesów i dziękuję za promocję ziemi piotrkowskiej – mówił starosta Piotr Wojtysiak wręczając list gratulacyjny i nagrodę. - Cieszę się, że mamy w naszej gminie tak wspaniałych młodych ludzi, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. To sama przyjemność wręczać takie nagrody – podkreślał wójt Marceli Piekarek, gratulując sukcesów Mistrzowi Europy. Gratulacje od obu samorządowców odebrał również trener Bogusław Bereżny, który towarzyszył Oskarowi.

Czytaj więcej...

Piknik rodzinny w Rakowie Dużym

07.09.2021

Piknik rodzinny w Rakowie Dużym

W ramach ogólnopolskiej akcji „Szczepimy się z KGW” w minioną niedzielę (5.09) w Rakowie Dużym odbył się piknik rodzinny. Organizatorem wspólnej zabawy połączonej z możliwością zaszczepienia się było lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Pogoda dopisała, wiec mieszkańcy chętnie skorzystali z możliwości aktywnego spędzenia czasu. Na uczestników czekały atrakcje dla całych rodzin.  Strażacy i policjanci opowiadali o swojej pracy. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli wsiąść do policyjnego radiowozu i do wozu bojowego OSP Jarosty. Dla amatorów sportowej rywalizacji przygotowano tor przeszkód, za pokonanie którego można było otrzymać upominek. Na najmłodszych uczestników imprezy, czekały m.in. tzw. "dmuchańce", animacje czy możliwość barwnego przyozdobienia buzi. Oczywiście można było także zjeść coś smacznego i posłuchać piosenek w wykonaniu kapeli Tolka Gałązki.Gośćmi pikniku byli m.in. wicestarosta piotrkowski Dariusz Magacz, wójt Moszczenicy Marceli Piekarek, przewodnicząca Gminnego Związku KGW Halina Derach, radni Rady Gminy Waldemar Banaszczyk i Mariusz Pomazany czy radny Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Jan Dziemdziora. Oprócz integracji akcja miała też charakter profilaktyczny. Tego dnia na przyjęcie szczepionki Johnson & Johnson, zdecydowało się 35 osób.

Czytaj więcej...

Uwaga! W Srocku na DK 12 będzie wymieniana

06.09.2021

Uwaga! W Srocku na DK 12 będzie wymieniana nawierzchnia

 W dniach od 6 do 9 września na DK12/91 w Srocku  naprawiana będzie nawierzchnia. Prace drogowe  prowadzone będą godzinach od 8.00 – 17.00 w poniedziałek, wtorek i czwartek, a w środę od 7.00 – 19.00 w systemie tzw. połówek, czyli jeden pas ruchu będzie wyłączony, a ruch prowadzony wahadłowo będzie odbywał się po drugim pasie. Należy zatem spodziewać się utrudnień.

Czytaj więcej...

Harcerze oraz władze gminy pamiętali o lokalnym bohaterze

06.09.2021

Harcerze oraz władze gminy pamiętali o lokalnym bohaterze

5 września 2021r. minęła 82 rocznica bohaterskiej śmierci plutonowego Stefana Karaszewskiego, który podczas samotnej walki zdołał całkowicie zniszczyć osiem hitlerowskich maszyn, a kilka kolejnych uszkodzićDzięki heroicznej tej postawie  85. Pułk Strzelców Wileńskich, w której służył plutonowy Karaszewski, zdołał bezpiecznie wycofać się na wschód. Kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym bohaterski czyn plutonowego Stefana Karaszewskiego złożyli zastępca wójta gminy Moszczenica Krzysztof Jędrzejczyk, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy Włodzimierz Kaźmierczak, członkowie Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica oraz harcerze z 86 Piotrkowskiej Drużyny Harcerskiej "KNIEJA" im. Stefana Karaszewskiego, którzy również pełnili wartę przy pomniku upamiętniającym swojego patrona.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

03.09.2021

Zapraszamy na Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych

Stowarzyszenie "Wspólnie dla gminy Moszczenica" oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy zapraszają na wyjątkowe wydarzenie. 12 września (tj. niedziela) od godz. 14:00 zapraszamy na teren targowiska gminnego w Moszczenicy na wyjątkowe wydarzenie: Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych, który odbywa się w ramach wydarzenia "Od cepa aż po kombajn - historia rolnictwa na terenie gminy Moszczenica".   W programie m.in.:   - parada zabytkowych ciągników oraz prezentacja poszczególnych maszyn (ciągników), które przejadą ulicami gminy Moszczenica Modele ciągników: a) Ursus C45 rok. bud (ok1950r.) b) Ursus C328 rok. bud (1962r.) c) Ursus 4011 rok. bud (1964r.)                              d) Zetor K25 (dwie szt.) rok. bud (1957r.) e) Zetor Super 50 rok. bud (1962r.) f) Deutz Fahr rok. bud (1948r.)                                  - pokaz wraz z uruchamianiem młocarni i maszyn żniwnych.  - rozruch i praca dwóch maszyn omłotowych, przy użyciu silnika stacjonarnego (s231) i zabytkowego ciągnika, który posłuży jako jednostka pędna.  a) młocarnia ( Warmianka) rok. bud (1975r.) b) młocarnia ( Lublinianka) rok. bud (1980r.) c) prasa (Kuna) rok. bud (1976r.)  d) snopowiązałka rok. bud (1981r.)                        - wystawa sieczkarni wykorzystywanych w gospodarstwach rolnych do rozdrabniania roślin, używanych do karmienia zwierząt. a) urządzenie zwane potocznie (świstaczką) b) sieczkarnia bębnowa rok produkcji nieznany  c) sieczkarnia nazywana (Lodrą) rok. bud (1972r.)  d) sieczkarnia z ruchomym blatem i odrzutem rok produkcji nieznany.        - prezentacja pracy kowalskiego warsztatu.m.in. przekuwanie ręczne metalu, z użyciem obróbki cieplnej, przy czym odtworzymy historię kowalstwa. a) kotlina kowalska przenośna. b) kowadło i inne narzędzia kowalskie.  c) matryce do wybijania monet.                          Imprezie towarzyszyć będą atrakcje dla najmłodszych bezpłatne dmuchańce dla dzieci oraz pokaz pracy strażaków przygotowany przez OSP Moszczenica.  

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka