Wyniki wyszukiwania

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

07.03.2024

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 14/2024 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2024 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządzam, co następuje: § 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2024. § 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania opisanego w § 1 wynosi 10.000,00 zł. § 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek Ogłoszenie jest też dostępne na https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1444/2024-rok

Czytaj więcej...

Konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości

13.11.2023

Konkurs z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy do udziału w konkursie historycznym, związanym z Narodowym Świętem Niepodległości.Poniżej regulamin i szczegółowe warunki zabawy. Regulamin konkursu z okazji Narodowego Święta NiepodległościOkreślenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) oznaczają:1. "Organizator" – Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica”.2. "Uczestnik" - osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie z okazjiNarodowego Święta Niepodległości (dalej: Konkurs).2. Konkurs trwa do dnia 17.11 do godziny 18.00.3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa (dalej: "KomisjaKonkursowa") powołana przez Organizatora.4. Ogłoszenie wyników konkursu przez Komisję Konkursową nastąpi dnia 20.11.2023 r.5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przezniego postanowień niniejszego Regulaminu konkursu. Przystępując do Konkursu, Uczestnikzobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tegozobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.§ 2. KOMISJA KONKURSOWA1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz dokonania wyboruzwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową ("Komisja Konkursowa").2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Komisjakonkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.§ 3. UCZESTNICTWO I ZASADY KONKURSU1. W Konkursie mogą brać udział mieszkańcy gminy Moszczenica, dzieci i młodzież (rocznik 2006i młodsi).2. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi przesłać email z poprawną odpowiedzią na trzypytania konkursowe na adres: konkurs@wdg.moszczenica.eu w treści wiadomości albo jakozałącznik w formacie MS Word lub pdf. We wiadomości należy także podać kontaktowy numertelefonu oraz rok urodzenia uczestnika konkursu.3. Treść zadania konkursowegoPytanie 1.W lipcu 1920 r. otrzymał propozycję objęcia urzędu premiera rządu. Tak opisał przybycie wysłannikarządu do rodzinnej miejscowości:„Jednego dnia, który nie był ani świątecznym, ani jarmarcznym, a przez to na zgromadzenianieodpowiednim, zostałem w domu celem orki pod łubin i wywiezienia trochę nawozu w pole. Okołogodziny trzeciej po południu zwrócił mi uwagę parobek zaznaczając, że jakieś auto zajechało napodwórze domu, zapewne więc do mnie. Roboty nie przerywałem wiedząc, że jak kto ma do mnieinteres, to mnie na pewno znajdzie. Nie omyliłem się, gdyż za parę minut przybył na pole oficer, zminą ogromnie poważną, a upewniwszy się, że ma ze mną do czynienia, oświadczył bardzouroczyście, że przyjeżdża od Naczelnika Państwa, Piłsudskiego i na jego rozkaz, żeby mnienatychmiast przywiózł do Warszawy.”12 sierpnia 1920 r. Józef Piłsudski złożył dymisję z funkcji Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodzana ręce tej osoby jako premiera.O kim mowa? Podaj imię i nazwisko.Pytanie 2.„Rtm. Zbigniew Dunin-Wąsowicz osobiście poprowadził swoich ułanów do walki. Po przekroczeniubagnistych brzegów rzeczki Rokitnianki, Dunin-Wąsowicz skierował 3 szwadron do odwodu, a zeszwadronem 2. ruszył do ataku. W ciągu około 13 minut ułani przedarli się przez 3 linie wroga.W ataku wzięło udział 62 ułanów. Poległo 15, 3 kolejny zmarło z ran, 27 zostało rannych, 6 trafiło doniewoli, 2 zaginęło w akcji, 6 wróciło do własnych pozycji cało i zdrowo. Szarża nie zostaławykorzystana. Oddziały piechoty w niedostatecznym stopniu wsparły ułanów. Jednak mimoodparcia szarży nocą oddziały rosyjskie opuściły swoje pozycje i wycofały się].”Powyżej opisano szarżę ułanów Legionów Polskich podczas I wojny światowej. Podaj nazwęmiejscowości pod jaką rozegrała się ta bitwa.Pytanie 3.W styczniu 1919 roku, podczas jednej z bitew powstania wielkopolskiego w ręce Polaków trafiłsprzęt wartości 200 milionów marek niemieckich, będący największym łupem wojennym w dziejachpolskiego oręża. Był to głównie sprzęt lotniczy zgromadzony na przejętym niemieckim lotnisku.Podaj nazwę miejscowości, gdzie zlokalizowane było to lotnisko i gdzie rozegrała się wspomnianabitwa.4. Spośród Uczestników którzy prześlą prawidłowe odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisjawybierze 3 zwycięzców/zwyciężczyń, którzy/które otrzymają nagrody rzeczowe od Stowarzyszenia„Wspólnie dla Gminy Moszczenica”. Będą to książki o tematyce historycznej.§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU1. Konkurs będzie przeprowadzony na portalach: www.moszczenica.pl,www.wspolniedlagminy.moszczenica.eu2. Kolejność napływania odpowiedzi nie ma wpływu na przyznanie nagrody w Konkursie.3. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu nie będą brane pod uwagę.4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionegopodejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, podszywania się pod konto innegoużytkownika, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunkówRegulaminu.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem z portaliwww.moszczenica.pl , www.wspolniedlagminy.moszczenica.eu§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD1. Komisja przyzna nagrodę 3 uczestnikom/uczestniczkom, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzina trzy pytania.2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni w drodze losowania.3. O wynikach Konkursu i terminie oraz miejscu podsumowania laureaci zostaną powiadomienitelefonicznie.4. Organizator zastrzega, że nagroda w konkursie nie podlega wymianie, jak również zamianie jejna równowartość pieniężną.5. Laureat traci prawo do nagrody w przypadku gdy:a) odmówi przyjęcia nagrody,b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy w terminie 7 dni.c) nagroda nie będzie mogła być dostarczona Laureatowi z przyczyn niezależnych od Organizatora,a w szczególności wskutek podania nieprawidłowych danych.§ 6. PATRONATHonorowy patronat nad konkursem objęli:Starosta Powiatu Piotrkowskiego – Piotr WojtysiakWójt Gminy Moszczenica – Marceli Piekarek§ 7. DANE OSOBOWE1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie „Wspólnie dla GminyMoszczenica” z siedzibą w Moszczenicy, ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2, 97-310Moszczenica;2. Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody naprzetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dobrowolnym momenciebez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;3. Odbiorcą danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica”.4. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub doorganizacji międzynarodowej;5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ichsprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych,które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;6. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógłbyć zrealizowany na zasadach określonych w art.21 RODO;7. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadaćautomatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowanedziałania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO8. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mająPaństwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor OchronyDanych Osobowych (adres siedziby :ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacjiprzedstawionego każdorazowego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnieobowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie tona pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminówposzczególnych czynności Konkursowych3. Wszelkie spory wynikłe organizacji i przeprowadzenia Konkursu będą rozstrzygane przez sądpowszechny właściwy dla siedziby Organizatora.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 09.11.2023 r.

Czytaj więcej...

Podziękujmy młodym bohaterom za odwagę i odpowiedzialne zachowanie

28.07.2023

Podziękujmy młodym bohaterom za odwagę i odpowiedzialne zachowanie

Jeśli znacie kogoś młodego, kto nie bał się pomóc w sytuacji trudnej, kryzysowej i niebezpiecznej, kogoś kto uratował czyjeś życie lub zdrowie i chcecie mu podziękować za to w szczególny sposób to „Order Młodego Bohatera” jest właśnie taką specjalną nagrodą przygotowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla młodzieży, za odpowiedzialną i godną naśladowania postawę. Aby zgłosić kandydata do wyróżnienia należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa  i odesłać go na adres mlodybohater@mon.gov.pl. We wniosku muszą być zawarte m.in. informacje opisujące przebieg zdarzenia. Wyróżnienie mogą otrzymać kandydaci, którzy w momencie zdarzenia nie przekroczyli osiemnastu lat.  Medal może zostać przyznany także osobom, które posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy kandydat do Medalu, którego zgłoszenie zostanie zakwalifikowane, otrzyma unikalny, numerowany medal.  Więcej informacji na temat wyróżnienia oraz zasad jego przyznawania znajduje się w na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

11.04.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Publikujemy ZARZĄDZENIE NR 40/2023 WÓJTA GMINY MOSZCZENICA z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica w roku 2023.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)oraz art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 15 ust. 2a, 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) zarządzam, co następuje:§ 1. Wójt Gminy Moszczenica po zapoznaniu się z Protokołem z prac Komisji Konkursowej powołanejZarządzeniem Nr 26/2023 z dnia 9 marca 2023 roku do oceny ofert na wsparcie realizacji zadaniapublicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykii krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dladzieci i młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023 podjął decyzję o wyborze oferty GminnegoZrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica z udzieleniem mu dotacji w kwocie 8.000,00 zł(słownie: osiem tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji zadania przedstawionego w ofercie.§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczania dotacji określi umowa o wsparcie realizacji zadaniapublicznego Gminy Moszczenica z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystykii krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dziecii młodzieży z terenu Gminy Moszczenica w roku 2023 zawarta z Gminnym Zrzeszeniem Ludowe ZespołySportowe Moszczenica.§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moszczenicy;2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Moszczenicy;3) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Moszczenicy.§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.Wójt Gminy MoszczenicaMarceli Piekare

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie EKO Designer Wnętrz

05.04.2023

Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie EKO Designer Wnętrz

Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie „EKO designer Wnętrz”. Konkurs dedykowany jest dla osób pełnoletnich z terenu województwa łódzkiego lub pełnoletnich osób fizycznych przebywających na terenie Województwa Łódzkiego z zamiarem pobytu stałego. Konkurs ma na celu rozwijanie wśród uczestników zmysłu artystycznego i kreatywnego myślenia w obszarze ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększanie świadomości potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami oraz powtórnego ich wykorzystania. Tematem konkursu „EKO Designer Wnętrz” jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką mebla lub przedmiotu stanowiącego wyposażenie wnętrza wykonanego zgodnie z zasadą upcyklingu, który ma charakteryzować się użytecznością i funkcjonalnością.  Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać prace, wykonane zgodnie z Regulaminem Konkursu, do dnia 31.05.2023 roku. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej www.lodzkie.pl w zakładce ŚRODOWISKO - KONKURSY. Zapytania w sprawie Konkursu można kierować na adres: wos@lodzkie.pl lub pod numer telefonu: 42 291 97 74. Pobierz załącznik: Regulamin_EKO_designer.pdf (27 Pobrań) Karta_zgłoszeniowa_EKO_designer.docx (10 Pobrań) Karta_zgłoszeniowa_EKO_designer.pdf (10 Pobrań)

Czytaj więcej...

Wielkanocne Smaki Ziemi Piotrkowskiej

18.03.2023

Wielkanocne Smaki Ziemi Piotrkowskiej

Starostwo Powiatowe zaprasza więc do udziału w Konkursie „Wielkanocne Smaki Ziemi Piotrkowskiej”. „Wielkanocne Smaki Ziemi Piotrkowskiej” to inicjatywa, której podstawowym celem jest kultywowanie i podtrzymywanie tradycji wielkanocnych typowych dla Powiatu Piotrkowskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności, w tym Kół Gospodyń Wiejskich. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas Jarmarku Wielkanocnego, jaki odbędzie się 26 marca w Hotelu Górski w Proszeniu, w Gminie Wolbórz, którego współorganizatorem jest Powiat Piotrkowski. Oceny potraw i stołów wielkanocnych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 22 marca  w formie elektronicznej na adres: r.budzisz@powiat-piotrkowski.pl lub listownie/osobiście: Starostwo Powiatowe, Wydział Aktywizacji Społecznej, ul. Dąbrowskiego 7, 97 - 300 Piotrków Tryb. Na wszelkie pytania dotyczące Konkursu odpowie Renata Budzisz z Wydziału Aktywizacji Społecznej: tel. 44 732 88 44. Do pobrania: Regulamin Konkursu Karta zgłoszeniowa

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny ROZ-BUDUJ WYOBRAŹNIE

31.08.2022

Konkurs fotograficzny ROZ-BUDUJ WYOBRAŹNIE

Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” z siedzibą w Ujeździe, Plac Kościuszki 5. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „BUD-UJ RAZEM” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu. Fotografia konkursowa musi tematycznie nawiązywać do obszaru Lokalnej Grupy Działania „BUD-UJ RAZEM”. Motywem przewodnim są miejsca atrakcyjne turystycznie. Zdjęcia biorące udział w konkursie powinny ukazywać walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe, turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego konkursem. Prace konkursowe należy przedstawić w formie elektronicznej na nośniku CV/DVD, plik w formacie JPG o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze umożliwiającym wydruk w formacie 40 cm x 30 cm, maksymalna waga zdjęcia 10 mb. Autor może dostarczyć max. 3 zdjęcia wraz z kartą zgłoszeniową. Kartę zgłoszeniową razem ze zdjęciami(na nośniku CV/DVD) należy dostarczyć w formie wydrukowanej do Biura LGD „BUD-UJ RAZEM”. Konkurs trwa od dnia ogłoszenia do 07.10.2022.http://www.buduj.eu/portal-news-224-.apraszamy_do_wziecia_udzialu_w_konkursie_fotograficznym_realizowanym_przez_stowarzyszenie_lgd_quot;bud_uj_razemquot;.html

Czytaj więcej...

Powiatowy konkurs wieńców dożynkowych 2022

06.07.2022

Powiatowy konkurs wieńców dożynkowych 2022

Organizatorem Powiatowego Konkursu na Wieniec Dożynkowy 2022 jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie i tam do 5 sierpnia należy dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Jest ona zamieszczona wraz z regulaminem poniżej. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Piotrkowskiego bądź koła gospodyń wiejskich, instytucje sektora kultury i oświaty, parafie, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, sołectwa, grupy nieformalne, działające na Ziemi Piotrkowskiej. Wieńce zostaną zaprezentowane na Dożynkach Powiatowych, które 29 sierpnia 2022 roku odbędą się w Łękach Szlacheckich. Zapraszamy do zapoznania się Regulaminem konkursu i do pobrania Karty zgłoszenia .

Czytaj więcej...

ie wstydź się biało-czerwonej. Wywieś flagę! 2.05.2022

01.05.2022

Nie wstydź się biało-czerwonej. Wywieś flagę! 2.05.2022

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Moszczenica wraz z OSP w Moszczenicy oraz Harcerzami z ZHR i ZHP z naszej gminy zapraszają do udziału w akcji „Nie wstydź się biało-czerwonej. Wywieś flagę!” z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej PolskiejDrugiego maja o godzinie 7 rano uroczyście zostanie wciągnięta flaga na maszt znajdujący się przy amfiteatrze obok budynku GOKIS oraz odśpiewany zostanie hymn Polski. W tym dniu do godziny 16:00 zapraszamy wszystkich do przesyłania zdjęć swoich domów z wywieszonymi biało-czerwonymi flagami n adres konkurs@wdg.moszczenica.eu . O godzinie 20:00 w amfiteatrze zostanie uroczyście opuszczona flaga a następnie wylosujemy wśród osób, które przesłały fotografie osobę, która otrzyma wartościowy tablet. Wszyscy znajdujący się w amfiteatrze o godzinie 20 będą mogli skosztować kawałek specjalnie przygotowanego tortu w barwach biało-czerwonych. Konkurs został objęty honorowaym patronatem Starosty Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka oraz Wójta Gminy Moszczenia ica Marcelego Piekarka. 

Czytaj więcej...

Konkurs filmowy. Do wygrania wycieczka dla całej klasy!

08.03.2022

Konkurs filmowy. Do wygrania wycieczka dla całej klasy!

Marzy Ci się kariera w branży filmowej? Spróbuj swoich sił jako scenarzysta. Zaproś koleżanki i kolegów z klasy i wspólnie stwórzcie scenariusz filmu reklamującego naszą gminę i lokalne firmy wykorzystującą nowoczesne technologie. Do wygrania jednodniowa wycieczka dla całej klasy! Zasady: Przedmiotem konkursu jest stworzenie scenariusza do filmu promującego gminę Moszczenica i przedsiębiorstwa z sektora MŚP działające w następujących branżach: Informatyka i telekomunikacja, Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, Energetyka w tym OZE oraz branż strategicznych dla powiatu i gminy: przemysł meblarski, budownictwo, turystyka, włókiennictwo. Uczestnikiem konkursu mogą być klasy IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Moszczenica. 1. Elementami, które muszą obowiązkowo zostać ujęte w scenariuszu do filmu są Moszczenickie Tereny Inwestycyjne, funkcjonowanie Lokalnego Centrum Kompetencji, przedsiębiorstwa z terenu gminy Moszczenica, promocja Gminy i przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału gospodarczego w ujęciu regionalnym. Spot ma skupiać się na ukazaniu Gminy jako miejsca innowacyjnego, kreatywnego, przedsiębiorczego z wielkimi możliwościami rozwoju. Film może pokazywać także działania podejmowane przez gminę w zakresie OZE 2. Scenariusz złożony w konkursie ma mieć charakter opisowy - ma to być wizja spotu promocyjnego. 3. Dopuszcza się do udziału w konkursie rodziców uczniów oraz nauczycieli, w charakterze osób wspomagających dzieci. 4. Każda klasa może złożyć tylko jeden scenariusz. 5. Poszczególne klasy reprezentowane są przez swoich wychowawców. 6. Celem nakręconego spotu ma być promocja gminy i jej przedsiębiorców w najbardziej atrakcyjny sposób, tak by mogła dotrzeć do jak największej liczby podmiotów na świecie - potencjalnych inwestorów chcących nawiązać współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami (spot powinien promować lokalnych producentów i usługodawców) w celu zakupu ich produktów lub wytworzonych technologii. 7. W scenariuszu należy uwzględnić fakt, że film ma mieć charakter międzynarodowy (powinien być wielojęzyczny). 8. Klasy biorące udział w konkursie mają obowiązek przygotowania tekstu scenariusza w formie elektronicznej dla filmu trwającego nie dłużej niż 180 sekund. 9. Scenariusz należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, nie później niż do 30 marca 2022 roku, do godziny 14.00. Na kopercie należy napisać: „Konkurs na scenariusz do filmu promującego Gminę Moszczenica”. Nagrodą w konkursie, nad którym patronat objął wójt Marceli Piekarek będzie jednodniowa wycieczka lub inny atrakcyjny wyjazd dla zwycięskiej klasy. Szczegółowy regulamin jest dostępny poniżej do pobrania.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu rękodzieła artystycznego pt.

01.02.2022

Konkurs KRAINA CZARÓW

Zapraszamy do VI edycji konkursu rękodzieła artystycznego pt. "Kraina czarów". Konkurs został objęty patronatem Starosty Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka. Termin składania prac upływa 29 kwietnia 2022 roku. Miejsce składania prac: Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Słowackiego 13 w godz. 8.00 - 19.00 (ferie zimowe 8.00 - 16.00).

Czytaj więcej...

16.11.2021

Wiem co robić! - konkurs plastyczny dla dzieci

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza do konkursu plastycznego dla dzieci z terenu powiatu pt. "Wiem, co zrobić!". Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 4 do 9 lat zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego. Jego temat dotyczy przedstawienia bezpiecznych postaw i pracy służb. Prace wykonane techniką dowolną w formacie A3 lub A4 należy nadsyłać do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku. https://www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/bezpiecznie-czyli-jak-rusza-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-

Czytaj więcej...

Konkurs Piosenki Patriotycznej

29.10.2021

Konkurs Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej"

W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyły się eliminacje gminne do Powiatowego Konkursu Piosenki Patriotycznej "Śpiewajmy dla Niepodległej".W eliminacjach udział wzięło 14 dzieci ze szkół z terenu gminy Moszczenica.W kategorii wiekowej 7-9 lat wygrał Franciszek Masiarek ze Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.W kategorii wiekowej 10-12 lat zwyciężyła Weronika Pawłowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy.W kategorii wiekowej 13-14 lat zwyciężyła Klaudia Burda ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gazomi.- Poziom konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Przy wyborze laureatów decydowały detale. Jako jury nie mieliśmy łatwego zadania. Stąd też m.in. pozaregulaminowe wyróżnienie dla Adrianny Wężyk ze szkoły z Jarost - mówi przewodnicząca jury Maria Bylinka.Podsumowania i wręczenia nagród dokonała, w imieniu Wójta Gminy Moszczenica, sekretarz gminy - Agata Biesaga. - Dziękuje Panu Wójtowi, że to akurat mnie oddelegował do  wręczenia nagród i mogłam miło spędzić czas z Wami, młodymi artystami.  Gratuluje wszystkim, którzy dziś występowali a laureatom, życzę powodzenia w konkursie powiatowym. - podsumowała p Agata Biesaga.Laureaci reprezentować będą gminę Moszczenica na konkursie powiatowym, które odbędą się 14 listopada 2021 r. w Łękach Szlacheckich.Galeria zdjęć na stronie GOKiS

Czytaj więcej...

Konkurs

21.07.2021

Konkurs Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego budowania wizytówki Ziemi Piotrkowskiej poprzez wzięcie udziału w konkursie „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”. Celem konkursu jest pokazanie, iż produkty lokalne są wytwarzane „prosto z serca”, w oparciu o tradycję i pasję. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy lokalnych wytwórców, producentów, Koła Gospodyń Wiejskich. Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 31 lipca. Konkurs odbędzie się w Hotelu Magellan w Bronisławowie. Każdy produkt zaprezentowany podczas konkursu znajdzie się w wydanej publikacji pokonkursowej zatytułowanej „Produkty lokalne Ziemi Piotrkowskiej”. Trzech laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową otrzyma dodatkowo nagrody.Informacji o konkursie udziela Wydział Rozwoju, Projektów i Funduszy Zewnętrznych, pod numerem telefonu: (44) 732 88 49. Konkurs jest realizowany w ramach operacji pt. „Promocja produktów lokalnych Ziemi Piotrkowskiej prosto z serca”, na którą Powiat Piotrkowski pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów, dostępnej na stronie internetowej KSOW, www.ksow.plRegulamin Konkursu z Formularzem zgłoszeniowym

Czytaj więcej...

Powiatowy Konkurs na Wieniec Dożynkowy 2021

06.07.2021

Powiatowy Konkurs na Wieniec Dożynkowy 2021

Organizatorem Powiatowego Konkursu na Wieniec Dożynkowy 2021 jest Starostwo Powiatowe w Piotrkowie i tam do 6 sierpnia należy dostarczyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia. Jest ona zamieszczona wraz z regulaminem poniżej. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Powiatu Piotrkowskiego bądź koła gospodyń wiejskich, instytucje sektora kultury i oświaty, parafie, zespoły folklorystyczne, stowarzyszenia rejestrowe i zwykłe, sołectwa, grupy nieformalne, działające na Ziemi Piotrkowskiej. Wieńce zostaną zaprezentowane na Dożynkach Powiatowych, które 5 września 2021 roku odbędą się w Czarnocinie. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Czytaj więcej...

Wyniki konkurs EKO Marzanna

29.03.2021

Wyniki konkurs EKO Marzanna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy rozstrzygnął konkurs ekologiczny związany z pierwszym dniem wiosny. Zadaniem uczestników było wykonanie EKO Marzanny  głównie z odpadów nadających się do recyklingu tzw. surowców wtórnych. Mieszańcy wykazali się kreatywnością i umiejętnościami plastycznymi. Po długich obradach jury w składzie: Agnieszka Migdal - nauczyciel bibliotekarz, Monika Wojciechowska - kierownik świetlicy ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy oraz Kamila Sitek – pracownik GOKiS wyłoniło zwycięskie prace. Wyniki przedstawiają się następująco:   I miejsca otrzymali Antonina i Bianka Ungier z Kosowa (wiek: 6 i 7 lat) I dzieci z przedszkola ,,Krasnal'' w Moszczenicy II miejsce - Adam i Krzysztof Piątek z Bab (wiek: 6 i 8 lat) II miejsca zajęły Nela Dulas z Rękoraja (wiek: 3 lata) oraz Julita Żerek z Gazomi Nowej (wiek: 12 lat)   Wyróżnienia otrzymali: Kinga Białas z Gazomi Nowej, klasa II ze SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi, Kinga Jankowska z Gościmowic Drugich, Szymon Jędrzejczyk z Moszczenicy, klasa I i oddział przedszkolny ze SP im Margarethy Kampard w Jarostach, Dominika i Adam Korytkowscy z Gajkowic, Małgorzata Król z Pomykowa, Natalia Mucha z Gazomi Starej, klasa III ze SP w Srocku, Marta Strumiłło z Rękoraja, Alicja i Aleksander Szulejko z Kiełczówki, Vanessa Wolas z Gajkowic  Maria Wójcik z Bab. Organizatorzy dziękują za udział w konkursie i zachęcaj do obejrzenia nagrodzonych prac na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.    

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy

24.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 22 marca 2021 r. do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Moszczenica z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica w roku 2021,  podjął decyzję o wyborze oferty Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica z udzieleniem mu dotacji w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji zadania przedstawionego w ofercie.​

Czytaj więcej...

Konkurs EKO MARZANNA

03.03.2021

Konkurs EKO MARZANNA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza mieszkańców gminy Moszczenica do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie EKO Marzanny prace konkursowe nie mogą być wykonane z przedmiotów zakupionych na ten cel. Marzanny muszą  być wykonane głównie z odpadów nadających się do recyklingu tzw. surowców wtórnych.Prace mogą być wykonywane indywidualnie, przez grupę osób, całe rodziny, szkoły, klasy szkolne lub przedszkola. W konkursie biorą udział tylko prace przestrzenne. Nie jest konieczne umieszczanie marzanny na kiju, ale ma być tak wykonana, aby praca sama stała bez konieczności podpierania jej. Maksymalny wymiar marzanny około - 1,2 m x 1m x 1m.Celem konkursu jest propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form przestrzennych oraz uświadamianie dzieciom (i nie tylko) od najmłodszych lat, że niektóre odpady można ponownie wykorzystywać i robić z nich nowe rzeczy, kreowanie wyobraźni dzieci i młodzieży w odniesieniu do wykorzystania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (gazety, butelki, puszki etc.), nauka kreatywnego myślenia i tworzenia. Na Marzanny wraz z kartami zgłoszeniowymi (karty i regulamin do pobrania poniżej ze strony) czekamy do 18 marca 2021r., w siedzibie GOKiS – Moszczenica ul. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 2. Na najlepsze i najciekawsze prace czekają nagrody!Regulamin i zgłoszenie do pobrania na stronie GOKiS

Czytaj więcej...

Konkurs patriotyczny - wyniki

19.11.2020

Konkurs patriotyczny - wyniki

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Moszczenica” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu im. Jana Justyny w Moszczenicy zorganizowali konkurs patriotyczny. Konkurs, który miał na celu m.in. zainteresowanie obywateli historią Polski, kształtowanie postaw patriotycznych oraz wzbudzenie szacunku wobec dokonań bohaterów tamtych dni, okazał się trudny. Wpłynęły tylko 3 poprawne odpowiedzi. Nagrody główne - DYSKI ZEWNĘTRZNE SEAGATE EXPANSION 500 GB USB 3.0, ufundowane przez Stowarzyszenie ,,Wspólnie dla Gminy Moszczenica” otrzymały: - Karolina Mazerant z Moszczenicy (w jej imieniu nagrodę odebrała mama) - Maja Rudnik z Moszczenicy Dodatkowa nagroda ufundowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy trafiła do Adama Kaźmierczaka z Moszczenicy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Czytaj więcej...

Sprawdzali swoją wiedzę pożarniczą

25.02.2020

Sprawdzali swoją wiedzę pożarniczą

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega Pożarom". W eliminacjach, podzielonych na dwie kategorie wiekowe - klasy I-VI i klasy VII-VIII udział wzięło 24 uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych:  w Srocku, Moszczenicy, Babach, Gazomi Starej i Jarostach. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Moszczenicy Dariusz Magacz – przewodniczący, Anna Kulik sekretarz, oraz członkowie: Celina Galia , Anna Justyna, Joanna Nowak i Agnieszka Drezeler. W kategorii klas I-VI pierwsze miejsce zajął Mateusz Kowara ze szkoły w Moszczenicy, drugie miejsce wywalczył Michał Adamczyk ze szkoły w Jarostach, a trzecie miejsce przypadło Dawidowi Jędrusińskiemu ze szkoły w Babach. W starszej grupie wiekowej – klasy VII-VIII najlepszy okazał się Mateusz Pomazany ze szkoły w Jarostach, drugie miejsce zajął reprezentant szkoły w Babach, Wiktor Nowak, a trzecie miejsce wywalczała Oliwia Śmiechowicz ze szkoły w Babach. Zwycięzcy kategorii będą reprezentować gminę Moszczenica – 27 marca 2020r, podczas eliminacji powiatowych, które odbędą się w siedzibie KMPSP w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Moszczenicy. Nagrody rzeczowe w imieniu wójta Marcelego Piekarka, wręczał uczestnikom konkursu  jego zastępca Krzysztof Jędrzejczyk. 

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

29.12.2020

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2021

Publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2021.Uwaga! Ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów.   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 21.04.2021, 05.05.2021, 19.05.2021, 02.06.2021, 16.06.2021, 30.06.2021, 14.07.2021, 28.07.2021, 11.08.2021, 25.08.2021, 08.09.2021, 22.09.2021, 06.10.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 13.01.2021, 10.02.2021, 10.03.2021, 07.04.2021, 05.05.2021, 02.06.2021, 30.06.2021, 28.07.2021, 25.08.2021, 22.09.2021, 20.10.2021, 17.11.2021, 15.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 19.05.2021, 17.11.2021   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 26.04.2021, 10.05.2021, 24.05.2021, 07.06.2021, 21.06.2021, 05.07.2021, 19.07.2021, 02.08.2021, 16.08.2021, 30.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021, 11.10.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 18.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 12.04.2021, 10.05.2021, 07.06.2021, 05.07.2021, 02.08.2021, 30.08.2021, 27.09.2021, 25.10.2021, 22.11.2021, 20.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 24.05.2021, 22.11.2021   Gajkowice, Raków, Raków Duży ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 27.04.2021, 11.05.2021, 25.05.2021, 08.06.2021, 22.06.2021, 06.07.2021, 20.07.2021, 03.08.2021, 17.08.2021, 31.08.2021, 14.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 19.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, 08.06.2021, 06.07.2021, 03.08.2021, 31.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 23.11.2021, 21.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 25.05.2021, 23.11.2021   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 28.04.2021, 12.05.2021, 26.05.2021, 09.06.2021, 23.06.2021, 07.07.2021, 21.07.2021, 04.08.2021, 18.08.2021, 01.09.2021, 15.09.2021, 29.09.2021, 13.10.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 20.01.2021, 17.02.2021, 17.03.2021, 14.04.2021, 12.05.2021, 09.06.2021, 07.07.2021, 04.08.2021, 01.09.2021, 29.09.2021, 27.10.2021, 24.11.2021, 22.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 26.05.2021, 18.11.2021   Rękoraj, Kosów, Sierosław ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 20.05.2021, 05.06.2021, 17.06.2021, 01.07.2021, 15.07.2021, 29.07.2021, 12.08.2021, 26.08.2021, 09.09.2021, 23.09.2021, 07.10.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 14.01.2021, 11.02.2021, 11.03.2021, 08.04.2021, 06.05.2021, 05.06.2021, 01.07.2021, 29.07.2021, 26.08.2021, 23.09.2021, 21.10.2021, 18.11.2021, 16.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 20.05.2021, 09.11.2021   Dąbrówka,  Podolin, Srock ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 01.04.2021, 15.04.2021, 29.04.2021, 13.05.2021, 27.05.2021, 10.06.2021, 24.06.2021, 08.07.2021, 22.07.2021, 05.08.2021, 19.08.2021, 02.09.2021, 16.09.2021, 30.09.2021, 14.10.2021, 28.10.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 21.01.2021, 18.02.2021, 18.03.2021, 15.04.2021, 13.05.2021, 10.06.2021, 08.07.2021, 05.08.2021, 02.09.2021, 30.09.2021, 28.11.2021, 25.11.2021, 23.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 27.05.2021, 25.11.2021   Baby, Kiełczówka, Pomyków ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 02.04.2021, 16.04.2021, 30.04.2021, 14.05.2021, 28.05.2021, 11.06.2021, 25.06.2021, 09.07.2021, 23.07.2021, 06.08.2021, 20.08.2021, 03.09.2021, 17.09.2021, 01.10.2021, 15.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 22.01.2021, 19.02.2021, 19.03.2021, 16.04.2021, 14.05.2021, 11.06.2021, 09.07.2021, 06.08.2021, 03.09.2021, 01.10.2021, 29.10.2021, 26.11.2021, 24.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 28.05.2021, 08.11.2021   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 20.04.2021, 04.05.2021, 18.05.2021, 01.06.2021, 15.06.2021, 29.06.2021, 13.07.2021, 27.07.2021, 10.08.2021, 24.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 05.10.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 12.01.2021, 09.02.2021, 09.03.2021, 06.04.2021, 04.05.2021, 01.06.2021, 29.06.2021, 27.07.2021, 24.08.2021, 21.09.2021, 19.10.2021, 16.11.2021, 14.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 18.05.2021, 16.11.2021   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 23.04.2021, 07.05.2021, 21.05.2021, 04.06.2021, 18.06.2021, 02.07.2021, 16.07.2021, 30.07.2021, 13.08.2021, 27.08.2021, 10.09.2021, 24.09.2021, 08.10.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 15.01.2021, 12.02.2021, 12.03.2021, 09.04.2021, 07.05.2021, 04.06.2021, 02.07.2021, 30.07.2021, 27.08.2021, 24.09.2021, 22.10.2021, 19.11.2021, 17.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 21.05.2021, 19.11.2021     Miejsca trudno dostępne: Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY - 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 19.04.2021, 08.05.2021, 17.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 28.06.2021, 12.07.2021, 26.07.2021, 09.08.2021, 23.08.2021, 06.09.2021, 20.09.2021, 04.10.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO) – 11.01.2021, 08.02.2021, 08.03.2021, 10.04.2021, 08.05.2021, 31.05.2021, 28.06.2021, 26.07.2021, 23.08.2021, 20.09.2021, 18.10.2021, 15.11.2021, 13.12.2021 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - 17.05.2021, 15.11.2021  

Czytaj więcej...
HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

20.12.2022

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2023

MOSZCZENICA: ul. Cmentarna,

Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia

11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 27.04, 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12

GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE

16.01, 13.02, 13.03, 06.04, 08.05, 05.06, 03.07, 31.07, 28.08, 25.09, 23.10, 20.11, 18.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona

10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12

DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa, Poziomkowa

18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12

RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW

12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12

DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK

19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 06.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12

BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW

20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12

GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY

17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12

WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Dworcowa, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa, 100-lecia Odzyskania Niepodległości

13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12

Czytaj więcej...
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r

20.12.2021

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 r.

Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej i Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów, z uwagi na podział ulic. MOSZCZENICA: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 12.01, 09.02, 09.03, 06.04, 04.05, 01.06, 29.06, 27.07, 24.08, 21.09, 19.10, 16.11, 14.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 18.05, 16.11 GAZOMIA NOWA, GAZOMIA STARA, GOŚCIMOWICE PIERWSZE, GOŚCIMOWICE DRUGIE, BIAŁKOWICE, RACIBOROWICE ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 25.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07, 01.08, 17.08 (ŚRODA), 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 17.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 06.06, 04.07, 01.08, 29.08, 26.09, 24.10, 21.11, 19.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 23.05, 21.11 GAJKOWICE, RAKÓW, RAKÓW DUŻY ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 07.06, 21.06, 05.07, 19.07, 02.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 18.01, 15.02, 15.03, 12.04, 10.05, 07.06, 05.07, 02.08, 30.08, 27.09, 25.10, 22.11, 20.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 24.05, 22.11 DASZÓWKA, JAROSTY, KARLIN, MICHAŁÓW, RAKÓW DUŻY ul. Słonecznikowa, Makowa, Migdałowa, Brzozowa, Malinowa, Miodowa, Jagodowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 27.04, 11.05, 25.05, 08.06, 22.06, 06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 11.05, 08.06, 06.07, 03.08, 31.08, 28.09, 26.10, 23.11, 21.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 25.05, 17.11 RĘKORAJ, KOSÓW, SIEROSŁAW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 18.06 (SOBOTA), 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 13.01, 10.02, 10.03, 07.04, 05.05, 02.06, 30.06, 28.07, 25.08, 22.09, 20.10, 17.11, 15.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 19.05, 08.11 DĄBRÓWKA, PODOLIN, SROCK ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 09.06, 23.06, 07.07, 21.07, 04.08, 18.08, 01.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  20.01, 17.02, 17.03, 14.04, 12.05, 09.06, 07.07, 04.08, 01.09, 29.09, 27.10, 24.11, 22.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 26.05, 24.11 BABY, KIEŁCZÓWKA, POMYKÓW ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 21.01, 18.02, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 08.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO):  21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 13.05, 10.06, 08.07, 05.08, 02.09, 30.09, 28.10, 25.11, 23.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 27.05, 07.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 19.04, 07.05 (SOBOTA), 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 11.01, 08.02, 08.03, 05.04, 07.05 (SOBOTA), 31.05, 28.06, 26.07, 23.08, 20.09, 18.10, 15.11, 13.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 17.05, 15.11 WOLA MOSZCZENICKA ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Modrzewiowa, Miodowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy, MOSZCZENICA ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 14.01, 11.02, 11.03, 08.04, 06.05, 03.06, 01.07, 29.07, 26.08, 23.09, 21.10, 18.11, 16.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 20.05, 18.11 MIEJSCA TRUDNO DOSTĘPNE: JAROSTY ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Rękoraj 98 i 99 ODPADY ZMIESZANE I BIOODPADY: 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 20.04 (ŚRODA), 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06, 11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 12.12 ODPADY SEGREGOWANE (PLASTIK, METALE, PAPIER, SZKŁO): 10.01, 07.02, 07.03, 04.04, 02.05, 30.05, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 14.11, 12.12 ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE: 16.05, 14.11

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka