Pamiętaj o terminach płatności!

16.04.2021

Pamiętaj o terminach płatności!

Przypominamy, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy uchwałą Nr XXXIV/299/2020 z 17 grudnia 2020 roku, właściciele nieruchomości są zobowiązani do uiszczenia opłat za odpady komunalne do 15 dnia każdego miesiąca.Prosimy o przestrzeganie terminów i regularne wpłaty na konto gminy.Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 20 89730003 0070 0700 0707 0196

Czytaj więcej...

GOPS zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów

09.04.2021

GOPS zawiesza do 30 kwietnia bezpośrednią obsługę interesantów (AKTUALIZACJA)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, i wydłużeniem okresu bezpieczeństwa a także stanem zdrowia pracowników GOPS oraz wieloma zachorowaniami na SARS-CoV2 w Gminie Moszczenica, po okresie 12  - 16 kwietnia przedłuża do 30 kwietnia  2021 roku zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów w siedzibie Ośrodka. Obsługa interesantów jest prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Interesantów zachęcamy do konsultowania spraw z pracownikami za pośrednictwem: telefonu – 44 616 95 97, korzystania z poczty elektronicznej - adres e-mail: gops@moszczenica.pl. Jednocześnie apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk, zachowywania higieny osobistej i najbliższego otoczenia.  

Czytaj więcej...

Lasy Państwowe proszą samorządy o konsultacje nowej strategii UE

12.04.2021

Lasy Państwowe proszą samorządy o konsultacje nowej strategii UE

- Z głębokim zaniepokojeniem pragniemy Państwa poinformować o możliwych skutkach wdrożenia restrykcyjnych zapisów „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”, zakładających objęcie ochroną ścisłą 10% terenów lądowych (ok. 3,1 mln. ha). Kształtująca się strategia na dzień dzisiejszy nie precyzuje definicji, niemniej jednak zakłada wprowadzanie ochrony ścisłej, którą należy jednoznacznie rozumieć jako: całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną, zgodnie z art. 5 pkt. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z zm.)  czytamy w liście skierowanym przez Lasy Państwowe do starostów i wójtów gmin.List i raport w plikach do pobrania Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, mając na uwadze założenia ww. strategii, zlecił opracowanie szczegółowych ekspertyz dotyczących skutków jej wdrożenia. Obszerne opracowania przekazuję w załączeniu. Zdaniem Lasów Państwowych nowe prawo może doprowadzić do całkowitej zmiany funkcjonowania większości nadleśnictw podległych łódzkiej dyrekcji. "Naszym zdaniem doprowadzi do katastrofy nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również przyrodniczym i społecznym. Mamy nadzieję, że poruszane problemy dotrą do szerokiego grona społeczeństwa, ponieważ w naszej ocenie skutki wdrożenia strategii mogą mieć bezpośredni wpływ na ich życie codzienne, nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale również rekreacyjnym. Objęcie lasów ochroną ścisłą w znaczący sposób spowoduje praktycznie wyeliminowanie dostępności usług ekosystemowych,szczególnie turystyki dla społeczeństwa, w tym swobodnego dostępu do lasów, zakazzbiorów runa leśnego, znaczne ograniczenie lub zakaz pozyskania drewna, w tym drewna na opał, możliwości korzystania z różnych form rekreacji i odpoczynku (spacerowania, biegania poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, itp.),czyli korzystania z lasu w takiej formie jak dotychczas. Nie mamy żadnych wątpliwości, że walory przyrodnicze tego regionu są w dużejmierze wynikiem zorganizowanej działalności leśników, samorządowców, działaczy społecznych, przyrodników, którym zawsze przyświecał cel racjonalne gogospodarowania zasobami przyrody. Jesteśmy pewni, że utrzymanie tych walorów jest nierozerwalnie związane ze stosowanym od dziesięcioleci sposobem zagospodarowania gruntów, które powierzono Lasom Państwowym. " W maju 2020r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”. Tekst strategii dostępny jest pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380 Obecnie trwają prace na poziomie europejskim zmierzające do wprowadzenia w życie zapisów tej strategii. W tym celu odbywają się m.in. konsultacje społeczne dokumentów bezpośrednio związanych z ww. strategią: 1.„Opracowanie prawnie wiążących unijnych celów w zakresie odbudowy przyrody: kluczowe zobowiązanie strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.” - do dnia 5 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków, w formie ankiety dostępnej pod internetowym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12596- Protecting-biodiversity-nature-restoration-targets/public-consultation.%20%0D2 2.„Strategia leśna UE”. Strategia ma opierać się na dokumencie „Unijna strategia na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. Przywracanie przyrody do naszego życia”. - do dnia 19 kwietnia 2021 r. możliwe jest zgłaszania uwag i wniosków, konsultacje dostępne pod internetowym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674- EU-Forest-Strategy/public-consultation List i raport w plikach do pobrania

Czytaj więcej...

OSP Kiełczówka ma nowy wóz bojowy

12.04.2021

OSP Kiełczówka ma nowy wóz bojowy

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczówce otrzymali nowy wóz bojowy. Stary samochód, który był w jednostce 16 lat odkupiła jednostka OSP Płazowo. Wóz został kupiony z pieniędzy pochodzących ze sprzedaży forda – 60 tysięcy złotych, dzięki pomocy gminy, która przeznaczyła na ten cel 35 tysięcy złotych oraz środków własnych OSP i wsparcia sponsorów – 25 tysięcy złotych. Nowy nabytek to średni samochód bojowy GBA/3/16 marki IVECO EuroCargo z zabudową CAMIVA.W uroczystości przekazania samochodu jednostce OSP uczestniczyli Dariusz Magacz - Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Moszczenicy, Małgorzata Śmiechowicz wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Urząd Gminy reprezentowali Krzysztof Jędrzejczyk - zastępca Wójta Gminy Moszczenica oraz Ewelina Ostrowska - pracownik UG ds. Bezpieczeństwa Publicznego. Uroczystego poświęcenia wozu dokonał ksiądz Bogdan Heliński - proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Babach - Kiełczówce. Samochód trafił do jednostki dzięki staraniom prezesa OSP w Kiełczówce Zbigniewa Nieśmiałka i radnej Małgorzaty Śmiechowicz. Druhowie dziękują wójtowi Marcelemu Piekarkowi, Radzie Gminy Moszczenicy oraz sponsorom za wsparcie tego zakupu. Zdjęcia dzięki uprzejmości - Michał Szelest/ https://www.airone.pro

Czytaj więcej...

Eksperymenty z wodą

06.04.2021

Eksperymenty z wodą

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyły się kolejne warsztaty ekologiczne, tym razem były to eksperymenty z wodą. Sale lekcyjne zamieniły się w małe laboratorium. Uczniowie mieli okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody, a w szczególności dowiedzieli się o właściwościach, stanach skupienia i zanieczyszczeniach wody, poprzez obserwacje wyciągali wnioski z doświadczeń. Zajęcia poprowadziła Firma Świat Przygód z Łodzi.

Czytaj więcej...

miana czasowej organizacji ruchu w zakresie możliwości przejazdu pod obiektami WA-284 (Dąbrówka – Makoszyn) i WA-289 (Brzoza – Kamocin).

01.04.2021

Zmiana czasowej organizacji ruchu w zakresie możliwości przejazdu pod obiektami WA-284 (Dąbrówka – Makoszyn) i WA-289 (Brzoza – Kamocin)

Firma Budimex S.A., wykonawca trwającej w naszym rejonie budowy autostrady A1, informuje, że przejazd pod obiektem WA-289 (Brzoza – Kamocin) od dnia 12.04.2021 r. od godz. 6.00 do dnia 16.04.2021 r. do godz. 18.00 nie będzie możliwy. W w/w okresie przejazd pod obiektem WA-284 (Dąbrówka – Makoszyn) będzie utrzymany.

Czytaj więcej...

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

01.04.2021

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku. Premie dla młodych rolników To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł. Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa. Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika: I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy; II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu. Restrukturyzacja małych gospodarstw Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów). Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno. O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020. Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika: 48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu.  Wspólny mianownik obu naborów Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł. W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84

Czytaj więcej...

Kolejna sesja Rady Gminy

30.03.2021

Kolejna sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XL sesja Rady Gminy (nadzwyczajna) odbędzie się 30 marca 2021 roku (środa) o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.W związku z obecną sytuacją epidemiczną  obrady ponownie prowadzone będą w trybie hybrydowym, co oznacza, że część radnych będzie uczestniczyć w sesji zdalnie.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...

PSZOK zamknięty w Wielką Sobotę

30.03.2021

PSZOK zamknięty w Wielką Sobotę

Informujemy, że gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdujący się przy ulicy Dworcowej (obok „Orlika”) będzie nieczynny 3 kwietnia 2021r. (Wielka Sobota). Za utrudnienia przepraszamy!

Czytaj więcej...

Oddali ponad 25 litrów krwi dla Ani

29.03.2021

Oddali ponad 25 litrów krwi dla Ani

Na apel klub HDK- PCK z Moszczenicy o pomoc dla małej Ani odpowiedziało 66 osób, 9 z nich oddało krew po raz pierwszy. Podczas akcji, która dedykowana była 19-miesięcznej Ani Białas z gminy Opoczno zebrano ponad 25 litrów krwi. Dziewczynka walczy z nowotworem złośliwym - neuroblastomą IV stopnia. - Pomimo ciężkich czasów związanych z pandemią Covid-19, krwiodawcy wykazali się  zaangażowaniem i wrażliwością na potrzeby bliźniego i po raz kolejny podzielili się największym darem - własną krwią - informuje prezes klubu Edyta Duda. Oprócz kilkudziesięciu mieszkańców gminy, członków i sympatyków koła HDK-PCK w Moszczenicy, krew oddali także m.in. funkcjonariusze służby więziennej Aresztu Śledczego, Oddział Zewnętrzny w Goleszach oraz druhny z OSP Moszczenica. W zamian za dar serca krwiodawcy otrzymali sadzonki drzew, które  wręczał leśnik Paweł Kowalski. – Dziękuję Nadleśnictwu Piotrków, Lasy Państwowe za objęcie naszej akcji patronatem honorowym i przekazanie sadzonek drzewek dla krwiodawców. Podziękowania również kieruję do wszystkich sponsorów - osób indywidualnych i firm, za zrozumienie idei honorowego krwiodawstwa i bezinteresowną pomoc - dziękuje E.Duda. Zbiórkę krwi zorganizowano we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi i Nadleśnictwem Piotrków. Gościny użyczył Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy. Kolejna akcja już 30 maja.

Czytaj więcej...

Wyniki konkurs EKO Marzanna

29.03.2021

Wyniki konkurs EKO Marzanna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy rozstrzygnął konkurs ekologiczny związany z pierwszym dniem wiosny. Zadaniem uczestników było wykonanie EKO Marzanny  głównie z odpadów nadających się do recyklingu tzw. surowców wtórnych. Mieszańcy wykazali się kreatywnością i umiejętnościami plastycznymi. Po długich obradach jury w składzie: Agnieszka Migdal - nauczyciel bibliotekarz, Monika Wojciechowska - kierownik świetlicy ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy oraz Kamila Sitek – pracownik GOKiS wyłoniło zwycięskie prace. Wyniki przedstawiają się następująco:   I miejsca otrzymali Antonina i Bianka Ungier z Kosowa (wiek: 6 i 7 lat) I dzieci z przedszkola ,,Krasnal'' w Moszczenicy II miejsce - Adam i Krzysztof Piątek z Bab (wiek: 6 i 8 lat) II miejsca zajęły Nela Dulas z Rękoraja (wiek: 3 lata) oraz Julita Żerek z Gazomi Nowej (wiek: 12 lat)   Wyróżnienia otrzymali: Kinga Białas z Gazomi Nowej, klasa II ze SP im. św. Jana Pawła II w Gazomi, Kinga Jankowska z Gościmowic Drugich, Szymon Jędrzejczyk z Moszczenicy, klasa I i oddział przedszkolny ze SP im Margarethy Kampard w Jarostach, Dominika i Adam Korytkowscy z Gajkowic, Małgorzata Król z Pomykowa, Natalia Mucha z Gazomi Starej, klasa III ze SP w Srocku, Marta Strumiłło z Rękoraja, Alicja i Aleksander Szulejko z Kiełczówki, Vanessa Wolas z Gajkowic  Maria Wójcik z Bab. Organizatorzy dziękują za udział w konkursie i zachęcaj do obejrzenia nagrodzonych prac na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.    

Czytaj więcej...

Zmiana godzin pracy USC

29.03.2021

Zmiana godzin pracy USC

Informujemy, że we wtorek 30 marca 2021r. Urząd Stanu Cywilnego w Moszczenicy będzie czynny tylko do godziny 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Aktualności

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 marca 2021 roku

26.03.2021

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MOSZCZENICA z dnia 26 marca 2021 roku

W związku z nasilającą się sytuacją epidemiczną oraz zaleceniami wydanymi w dniu 25 marca 2021r. przez Ministra Zdrowia wprowadzającymi obostrzenia na terenie Polski w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w Moszczenicy we wskazanym terminie będą pracować w systemie hybrydowym (część pracowników będzie w siedzibie Urzędu, a część zdalnie). Urząd nie zostanie zamknięty, jednakże interesanci będą przyjmowani w ograniczonej liczbie i tylko przy stanowiskach do tego przeznaczonych (wejście do Urzędu zgodnie z zasadą jeden wychodzi, drugi wchodzi). Równocześnie proszę o ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt w urzędzie oraz do dokonywania płatności drogą elektroniczną. Pisma, wnioski, podania i inne zalecam składać poprzez: - osobiste podanie dokumentów do Biura Obsługi Interesantów (przy wejściu głównym do Urzędu); - tradycyjną drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej; - drogą telefoniczną (44 6169625 i inne wskazane na stronie www.moszczenica.pl), - drogą elektroniczną na e-mail: ug@moszczenica.eu); - przy wykorzystaniu platformy ePUAP – adres skrytki: /okvgm73532/skrytka Bardzo proszę o zachowanie bezpiecznego odstępu między osobami oraz pamiętać o zakrywaniu ust i nosa zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz o dezynfekcji rąk (przy drzwiach wejściowych do urzędu umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk). Za wszelkie niedogodności przepraszam, ale zdrowie pracowników i interesantów jest najważniejsze. Marceli PiekarekWójt Gminy

Czytaj więcej...
Zmiana organizacji pracy GOPS

26.03.2021

Zmiana organizacji pracy GOPS

GOPS zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie informuje, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,  stanem zdrowia pracowników GOPS oraz wieloma zachorowaniami na SARS-CoV2 w Gminie Moszczenica, w okresie 29 marca – 09 kwietnia 2021 roku nie będzie prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów w siedzibie Ośrodka. Obsługa interesantów będzie prowadzona za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Interesantów zachęcamy do konsultowania spraw z pracownikami za pośrednictwem: telefonu – 44 616 95 97, korzystania z poczty elektronicznej - adres e-mail: gops@moszczenica.pl. Jednocześnie apelujemy o zachowanie dystansu społecznego, noszenia maseczek ochronnych, dezynfekcji rąk, zachowywania higieny osobistej i najbliższego otoczenia.

Czytaj więcej...
Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy

24.03.2021

Rozstrzygnięcie konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy

Wójt Gminy Moszczenica informuje, iż po zapoznaniu się z protokołem z prac Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 22 marca 2021 r. do oceny ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy Moszczenica z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa poprzez zorganizowanie uczestnictwa w wydarzeniach sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Moszczenica w roku 2021,  podjął decyzję o wyborze oferty Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Moszczenica z udzieleniem mu dotacji w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na dofinansowanie realizacji zadania przedstawionego w ofercie.​

Czytaj więcej...
Przedświąteczna akcja krwiodawstwa

24.03.2021

Przedświąteczna akcja krwiodawstwa

Klub HDK-PCK w Moszczenicy zaprasza na kolejną akcję. Tym razem akcję wsparli leśnicy. - 28 marca, czyli w Niedzielę Palmową zapraszamy wszystkich krwiodawców do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. W godzinach od 10:00 do 13:30 będziecie mogli oddać krew dla potrzebujących i otrzymać sadzonkę drzewka od Nadleśnictwa Piotrków, Lasy Państwowe. Mamy nadzieję, że i tym razem wielu z Was podzieli się z potrzebującymi cząstką siebie – apeluje Edyta Duda, prezes mosczenickiego klubu krwiodawców. Ze względu na obecną sytuację pandemiczną, organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 507 483 518.

Czytaj więcej...
XXXIX sesja Rady Gminy

23.03.2021

XXXIX sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica Małgorzata Domańska informuje, że XXXIX sesja Rady Gminy odbędzie się 25 marca 2021 roku (czwartek) o godzinie 9.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. W związku z obecną sytuacją epidemiczną obrady prowadzone będą się w trybie hybrydowym, co oznacza, że część radnych będzie uczestniczyć w sesji zdalnie.Szczegółowy program sesji dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...
31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

22.03.2021

31 marca 2021 r. upływa termin na zakup komputera ze wsparciem ARiMR

Przypominamy rolnikom, którzy otrzymali z ARiMR pomoc na zakup sprzętu komputerowego, a jeszcze tego nie zrobili, że mają na to czas tylko do 31 marca 2021 roku. Fakturę potwierdzającą dokonanie takiego zakupu trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. To są niezbędne warunki, aby rozliczyć otrzymane wsparcie. Pomoc na zakup sprzętu komputerowego dla dziecka z rodziny rolniczej ARiMR uruchomiła w grudniu 2020 r. Wsparcie w wysokości do 1500 zł można było otrzymać na zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. O taką pomoc ubiegało się 39 tysięcy rolników. Kwota dofinansowania, o które występowali wyniosła około 58,5 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim (6,25 tys. wniosków), lubelskim (5,16 tys. wniosków), małopolskim (4,68 tys. wniosków) i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Biura powiatowe ARiMR wydały blisko 35 tys. decyzji o przyznaniu pomocy na kwotę 52,39 mln zł. Agencja zakończyła rozpatrywanie złożonych wniosków, przyznana pomoc została przekazana na rachunki bankowe beneficjentów. Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »