XLVIII sesja Rady Gminy

18.10.2021

XLVIII sesja Rady Gminy

19 października po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji nadzwyczajnej omawiane będą sprawy związane z budżetem gminy. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2021

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za codzienną prac, która nie tylko wpływa na rozwój ucznia, ale i inspiruje go do samodzielnych, dalszych poszukiwań. Dziękuję za zaangażowanie włożone w budowanie postawi i charakterów młodych ludzi. To praca odpowiedzialna, ale mam nadzieję, że przynosząca również wiele radości. Dziękuję Państwu za pasję oraz prawdziwe oddanie swojej pracy - zwłaszcza w tym trudnym czasie. Życzę wielu sukcesów, radości, satysfakcji i niesłabnącej wiary w niezwykłą wartość dydaktycznego spotkania z młodym człowiekiem.Marceli PiekarekWójt Gminy

Czytaj więcej...

Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym dla ucznia SP Baby

06.10.2021

Wyróżnienie w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym dla ucznia SP Baby

Bartosz Zielonka wśród nagrodzonych w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości Polski” organizowanym przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach ,  otrzymał wyróżnienie w kategorii "film". -  Tematem pracy artystycznej mogła być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920 – wyjaśnia  Iwona Jędrzejczyk, nauczyciel historii i szkolny koordynator konkursu.- Bartosz wykazał się niezwykłymi umiejętnościami dokumentując umundurowanie i uzbrojenie armii bolszewickiej podczas wojny z Polakami w latach 1919-1920. Z uwagi na sytuację w kraju uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 28 września br. w Warszawie. Z racji zachowania bezpieczeństwa Bartoszowi mogła towarzyszyć jedna osoba, a był nią Mariusz Zielonka - dumny tata.

Czytaj więcej...

Pokazali moc!

05.10.2021

Pokazali moc!

Aż osiemdziesiąt osób zgłosiło się na niedzielną akcję organizowaną przez moszczenicki klub HDK-PCK. Krew była zbierana dla 3-letniego Aleksandra Grzymskiego, 12-letniego Kacpra Skórki i 37-letniego Łukasza Tabały z Podolina. - Podczas akcji krwiodawstwa po raz kolejny postawiliście na drugiego człowieka, oddając część siebie, czyli krew, której nie można niczym zastąpić - dziękowała krwiodawcom Edyta Duda, prezes klubu HDK. Zebrano łącznie 25 200 ml krwi. Do akcji zakwalifikowano 56 osób. Po raz kolejny krwiodawców wsparły lokalne i firmy i organizacje. Nowalijka i🥗Nowalijka -Novita, Chipita Tomaszów Mazowiecki Bar 10-tka, Rejonowe Koło Pszczelarzy z Moszczenicy i Cukiernia Zamość. - Frekwencja w dniu dzisiejszym była ogromna. Dziękujemy i już zapraszamy na ostatnią w tym roku akcję 12 grudnia - zachęca E.Duda.

Czytaj więcej...

Urząd Gminy poszukuje pracownika

01.10.2021

Urząd Gminy poszukuje pracownika

WÓJT GMINY MOSZCZENICA POSZUKUJE PRACOWNIKA NA UMOWĘ NA ZASTĘPSTWO W URZĘDZIE GMINY W MOSZCZENICY – REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU Stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. inwestycji 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie,posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 6 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych),nieposzlakowana opinia,wykształcenie co najmniej średnie o profilu technicznym-budowlanym lub wyższe o kierunku: budownictwo, urbanistyka, architektura lub inżynieria środowiska, lub pokrewneco najmniej 1 rok stażu pracy na podobnym stanowisku związanym z realizacją zadań inwestycyjnych lub procesu budowlanegoumiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,umiejętność posługiwania się przepisami prawa,znajomość zagadnień prawa budowlanego, realizacji inwestycji i zamówień publicznych   2. Wymagania dodatkowe: mile widziane doświadczenie w pracy w urzędzie na podobnym stanowisku lub doświadczenie zawodowe poza urzędem przy wykonywaniu podobnych czynności,znajomość: ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych,predyspozycje osobowościowe: dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, odporność na stres,predyspozycje zawodowe: dobra organizacja pracy, umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego, obowiązkowość i terminowość w załatwianiu spraw, umiejętność poprawnego formułowania wniosków, umiejętność prowadzenia rozmowy z „trudnym klientem”.mile widziane doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego,mile widziana umiejętność weryfikacji kosztorysów,mile widziana umiejętność posługiwania się oprogramowaniem typu Auto-cad,mile widziane doświadczenie związane z inwentaryzacją obiektów budowlanych.  3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: wykonywanie wszelkich czynności mających na celu realizację zadania inwestycyjnego, w tym: przygotowanie zleceń na wykonanie dokumentacji inwestycji oraz nadzorowanie procesu uzgadniania,przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,bieżąca kontrola inspektorów nadzoru nad realizacją inwestycji zleconych wykonawcom, przygotowanie projektów umów z kontrahentami w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,organizowanie bądź współudział w organizowaniu przetargów na prace projektowe i wykonawcze; prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktami wykonawczymi,egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przez upływem gwarancji,opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych dotyczących inwestycji,opracowywanie planów inwestycyjnych na podstawie zgłoszeń ludności,współudział w rozliczaniu prowadzonych inwestycji oraz przy sporządzaniu dokumentacji po zakończeniu inwestycji w celu przekazania do majątku gminy,współpraca z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,przyjmowanie i przekazywanie projektów inwestycyjnych,prowadzenie korespondencji w zakresie inwestycji z różnymi instytucjami,udział w przeglądach gwarancyjnych,udział w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w razie nieobecności pracownika ds. Dróg,nadzór nad ważnością pozwoleń wodno-prawnych dla ujęć wody, zrzutów ścieków socjalno – bytowych i deszczowych do rowów melioracyjnych i rzek prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,zamieszczanie informacji w BIP Urzędu Gminy.   4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: praca w budynku Urzędu – budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, toaleta częściowo przystosowana do osób niepełnosprawnych, brak windy), w pomieszczeniach Referatu Inwestycji i Rozwoju – pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostęp do urządzeń biurowych, mediów, pomieszczenia socjalnego, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca związana z przemieszczaniem się na terenie prowadzonych inwestycji. Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony (zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy). Przewidywany okres zatrudnia do końca sierpnia 2022 roku (informacja orientacyjna, niewiążąca). Pracodawca nie wyklucza możliwości zatrudnienia na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy po upływie zatrudnienia na zastępstwo. 5. Wymagane dokumenty: własnoręcznie podpisany list motywacyjny wraz z danymi do kontaktu (nr telefonu  lub adres e-mail),własnoręcznie podpisany życiorys – curriculum vitae,kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,zaświadczenie pracodawcy lub kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności,własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 ogłoszenia,własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016)”.   Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata, wyrażoną na piśmie (oświadczenie RODO). KOPIE DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH POWINNY BYĆ POŚWIADCZONE ZA ZGODNOŚĆ PRZEZ OSOBĘ UBIEGAJĄCĄ SIĘ O ZATRUDNIENIE. Druki oświadczeń oraz kwestionariusza dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o których mowa powyżej, można pobrać na www.moszczenica.bipst.pl w zakładce „nabór na wolne stanowiska pracy”. 6. Termin składania dokumentów:  8 października 2021 roku do godz. 10.00 Dokumenty złożone są w terminie, jeśli wpłyną do Urzędu przed upływem ww. terminu. Dokumenty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 7. Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica. Dokumenty składa się w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na umowę o zastępstwo, ogłoszenie nr OKA.2110.2.2021”. UWAGA: Niniejsza oferta nie stanowi ogłoszenia o naborze w trybie konkursowym, ponieważ zgodnie z art.12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnienie na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika nie podlega procedurze naboru w drodze konkursu. Osoby, które będą spełniały wymagania niezbędne, zostaną zaproszone na rozmowę z Zastępcą Wójta. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną zatrudnione będzie można odebrać lub zostaną zniszczone. Oferty  niekompletne bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wójt Gminy może anulować ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika bez podania przyczyn.Niezbędne dokumenty w ogłoszeniu ponizej https://bip.moszczenica.eu/groups/details/1257/2021-rok

Czytaj więcej...

Finał projektu „TOdziałaMy”

04.10.2021

Finał projektu „TOdziałaMy”

25 września Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach zakończyła projekt „TOdziałaMY”, którego celem było zachęcenie uczniów do działania na rzecz środowiska lokalnego. Opracowany projekt, zatytułowany „Kawiarenka Retro”, został zgłoszony do konkursu grantowego i zyskał uznanie komisji konkursowej, pokonując kilkaset innych propozycji z całej Polski.Uzyskane z tego tytułu dofinansowanie przeznaczone było w całości na organizację kawiarenki. Głównymi adresatami projektu byli seniorzy, którzy tego wieczoru zostali zabrani w podróż do przeszłości. Prowadzący przypomnieli najważniejsze fakty z lat 60., 70., 80, recytowano wiersze poetów z tego okresu, odbył się koncert największych przebojów z tamtych lat. Całość urozmaiciły fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej. Podczas występu goście mogli poczęstować się kawą, herbatą i zjeść pyszne ciasto. Uczniowie swoim występem podziękowali babciom i dziadkom za okazywaną miłość i troskę. Po części artystycznej odbył się konkurs dla uczniów na najpiękniejszą stylizację „retro”, cieszył się on ogromnym zainteresowaniem, a głosowali oczywiście zaproszeni goście. Na koniec wystąpił zespół „Kapela Tolka Gałązki”, który także bawił publiczność przebojami z minionych lat. Organizatorzy oraz uczniowie dziękują wszystkim, którzy pomogli w organizacji projektu: Fundacji Santander za przekazanie środków finansowych, Pani Marii Olejnik z Koła Gospodyń Wiejskich w Jarostach oraz Pani Bożenie Rogowskiej i Pani Bogumile Masiarek za przepyszne wypieki, „Kapeli Tolka Gałązki” za wspaniały występ, Przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Marcinowi Adamczykowi za pomoc techniczną, Pani Dyrektor, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za możliwość przygotowania się do występu i wsparcie przy organizacji projektu.

Czytaj więcej...

XLVI sesja Rady Gminy

27.09.2021

XLVI sesja Rady Gminy

29 września 2021 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji omawiane będą sprawy związane z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2021 - 2031, przygotowaniem placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, funkcjonowaniem obiektów sportowych czy współpracą z Powiatem Piotrkowskim.  Radni ocenią również bezpieczeństwo na terenie gminy, pod kątem bezpiecznej drogi do szkoły dzieci i młodzieży. Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Młodzi druhowie na straży pamięci o pomordowanych

27.09.2021

Młodzi druhowie na straży pamięci o pomordowanych

Cenna inicjatywa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Moszczenicy. Dziesięciu młodych strażaków uporządkowało otoczenie oraz umyło pomnik, upamiętniający rozstrzelanie żołnierzy z Legionów i Związku Walki Zbrojnej. Do mordu doszło 2 sierpnia 1940 roku w lesie moszczenickim pomiędzy Gazomią Nową a Rakowem. Młodzieży towarzyszyli opiekunowie z OSP, Lasów Państwowych oraz Państwo Jaros, którzy razem z lokalną społecznością na co dzień dbają o to miejsce. - Pragniemy podziękować Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z OSP w Moszczenicy oraz Leśnictwu w Meszczach za pomoc w porządkowaniu grobów w lesie moszczenickim przed jutrzejszą Mszą Świętą. Nie zapominamy również o społeczności lokalnej i wszystkich ludziach dobrej woli, którzy przez cały rok z potrzeby serca odwiedzają to miejsce, dbają o porządek i modlitwą dziękują Bogu za tych wszystkich, którzy nie wahali się oddać własnego życia, by Ojczyzna była wolna - napisała pod postem Olga Jaros. W niedzielę, 26 września w miejscu kaźni odprawiono mszę w intencji poległych żołnierzy.  foto FB OSP KSRG Moszczenica

Czytaj więcej...

Zebranie wiejskie w sołectwie Raków

27.09.2021

Zebranie wiejskie w sołectwie Raków

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Raków, że w dniu 27.09.2021 r. (poniedziałek) • godz. 18.00 w I terminie, lub • godz. 18.15 w II terminie w Domu Ludowym w Rakowie Dużym odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie: - przedstawienie sprawozdania finansowego Sołectwa Raków za rok 2020/21; - podział funduszu sołeckiego na rok 2022; - nadanie nazwy nowopowstałej ulicy w Rakowie Dużym; - sprawy bieżące sołectwa. Sołtys Sołectwa Raków Anita Omufner

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Michałowie

27.09.2021

Zebranie sołeckie w Michałowie

Zebranie dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2022 r. odbędzie się 27.09.2021 r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Michałowie. Termin: 27.09.2021 r. godz. 19.00 Sołtys wsi Michałów Małgorzata Patryniak

Czytaj więcej...

Wiadukt Brzoza-Kamocin nadal zamknięty

21.09.2021

Wiadukt Brzoza-Kamocin nadal zamknięty

Firma Budimex informuje, że przez kolejny tydzień nie będzie możliwości przejazdu pod obiektem WA-289 (Brzoza-Kamocin), natomiast przejazd pod obiektem WA-284 (Dąbrówka-Mąkoszyn) będzie utrzymany (mogą wystąpić kilkunastominutowe wstrzymania ruchu).​

Czytaj więcej...

Zebranie sołeckie w Jarostach

21.09.2021

Zebranie sołeckie w Jarostach

W dniu 24.09.21 w sali OSP Jarosty odbędzie się zebranie sołeckie. Celem zebrania jest przeznaczenie funduszu na rok 2022 oraz sprawy bieżące i sprawozdanie za miniony rok. Sołtys Wsi Jarosty Maria Olejnik

Czytaj więcej...

Aktualności

Zebranie sołeckie w Rękoraju

21.09.2021

Zebranie sołeckie w Rękoraju

Zebranie dot. Funduszu Sołeckiego na 2021 r. odbędzie się 27.09.2021 r. w budynku Szkoły Podstawowej. Pierwszy termin: 27.09.2021 r. godz. 18.00 Drugi termin: 27.09.2021 r. godz. 18.15 Sołtys wsi Rękoraj Halina Kowara

Czytaj więcej...
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w Moszczenicy im. św. Stanisława Kostki

20.09.2021

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy

18 września przypada wspomnienie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Moszczenicy obchodzony jest Dzień Patrona. Tradycyjnie, uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą odprawił zaproszony proboszcz z parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karlinie - ksiądz Robert Nowak. Celebrans przywiózł ze sobą relikwie naszego patrona. W swojej homilii ksiądz Robert odniósł się do przykładu życia św. Stanisława Kostki. Zwrócił uwagę na cechy charakteru świętego, które powinna naśladować młodzież, a mianowicie: wytrwałość w dążeniu do wyznaczonego celu, cierpliwość w pokonywaniu przeszkód, rozwijanie talentów i realizacja odkrytego powołania. Wskazał, że Patron powinien być dla wszystkich wzorem do naśladowania i z jego życia należy brać przykład i czerpać siły. W obchodach święta, oprócz całej społeczności szkolnej, udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz zaproszeni goście ksiądz proboszcz Władysław Paś, ksiądz wikariusz Jakub Konwaluk, wójt Marceli Piekarek, przewodnicząca Rady Gminy Moszczenica – Małgorzata Domańska,  dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty - Tomasz Trzaskacz, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty Aneta Cichoń,  dyrektor GOKiS-u Włodzimierz Kaźmierczak. Po mszy poświęcono odzyskany, zabytkowy, pochodzący z 1936r., obraz św. Stanisława Kostki. Został zawieszony obok pierwszego sztandaru z tego samego, 1936 roku. Marcin Kaźmierczak krótko opowiedział o historii tego dzieła. Krótką część artystyczną stanowiły recytowane wiersze przeplatane pięknymi piosenkami wykonanymi przez solistów i chór szkolny pod kierunkiem p. Roberta Bykowskiego. Na koniec rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny pt.: „ Święty Stanisław Kostka – moim patronem”. W kategorii klas I-IV nagrody otrzymali: 1.miejsce: Michalina Jaros - SP Moszczenica Kalina Jędrzejczyk- SP Baby 2.miejsce: Iga Zielińska- SP Jarosty 3. miejsce: Natalia Laśkiewicz- SP Baby Wyróżnienie: Franciszek Masiarek- SP Jarosty W kategorii klas V-VIII nagrody przyznano : 1. miejsce - Dominika Majda - SP Moszczenica                     Maria Wojciechowska - SP Jarosty 2. miejsce - Gabriel Jaśkin - SP Moszczenica 3. miejsce- Zuzanna Mamełek - SP Jarosty wyróżnienie: Aleksandra Maciejek - SP Srock Koordynatorami całości programu byli katecheci:  Ilona Gomula i Paweł Andrzejewski.

Czytaj więcej...
Zebranie sołeckie w Karlinie

14.09.2021

Zebranie sołeckie w Karlinie

Sołtys Sołectwa Karlin zawiadamia, że 17.09.2021r (piątek) o godz. 18.30 w Domu Ludowym odbędzie się zebranie sołeckie w sprawie podziału środków w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022. Tomasz ŁaskiSołtys

Czytaj więcej...
Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica

13.09.2021

Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica

Wystawa zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych przyciągnęła miłośników motoryzacji. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Od cepa aż po kombajn – historia rolnictwa z terenu gminy Moszczenica”. - Podczas wystawy można było zobaczyć m.in. ciągnik Zator 25A z 1947r., Zetor 50 Super, Ursusy (z lat 60 minionego wieku) czy wiele innych modeli, który były oblegane przez najmłodszych odwiedzających wystawę. Najważniejszym punktem festynu był pokaz pracy maszyn omłotowej „Warmianki” (z 1975r.). Na żywo można było zobaczyć, jak ciężka była praca na roli, w jak ciężkich warunkach pracowali rolnicy – ogromny hałas i duże zapylenie a zborze trzeba wymłócić. Wśród zwiedzających duże zainteresowanie wzbudziła  również zainscenizowana kuźnia i pokaz pracy kowalskiej - relacjonuje Włodzimierz Kaźmierczak, dyrektor GOKiS. Organizatorzy - Stowarzyszenie "Wspólnie dla gminy Moszczenica” oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Moszczenicy dziękują wszystkim wystawcom, którzy zaprezentowali swoje maszyny rolnicze i ciągniki. - Szczególne podziękowania kierujemy do Arkadiusza Smugi, który pięknie i zrozumiale opowiadał o wszystkich eksponatach i o pracy rolnika w minionych latach. Jednocześnie zwracamy się apelem do mieszkańców gminy Moszczenica, i nie tylko, jeśli ktoś posiada jakieś stare, niepotrzebne maszyny lub urządzenia rolnicze, które stoją np. w stodole lub w garażu to prosimy o kontakt z nami - dodaje W. Kaźmierczak.

Czytaj więcej...
Gmina Moszczenica uruchomiła usługę Publiczny Internet dla Każdego

07.09.2021

Gmina Moszczenica uruchomiła usługę Publiczny Internet dla Każdego

 - Aby skorzystać z usługi wystarczy połączyć się z siecią o nazwie "Publiczny Internet dla Każdego" i kliknąć przycisk połącz. Nie trzeba podawać żadnych danych uwierzytelniających - informuje prof. Marcin Korytkowski odpowiedzialny za projekt. Pierwszych testów bezpłatnego internetu o przepustowości 30Mb/s, dokonali starosta Piotr Wojtysiak i wójt Marceli Piekarek.  Środki w kwocie 64 368,00 zł na ten cel w całości pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa-Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Nadajniki znajdują się obecnie w zabytkowym parku oraz GZOZ, GOKiS, GOPS w Kosowie. Działanie infrastruktury technicznej sieci sprawdzili również   zastępca wójta Krzysztof Jędrzejczyk oraz sekretarz gminy Agata Biesaga, którzy również współpracowali przy tym projekcie.

Czytaj więcej...
Nagrody dla Mistrza Europy!

07.09.2021

Nagrody dla Mistrza Europy!

Lista jego sukcesów jest długa. Oskar Jamorski to drużynowy Mistrz Europy w bilard Lasko- Słowenia 2021, srebrny medalista Mistrzostw Europy w odmianie 9 bil, brązowy medalista Mistrzostw Europy w odmianę 14/1. Obecnie zajmuje I miejsce w rankingu East European Billiard Council - Dynamic Best of The East 2021. Sukcesy Oskara - zawodnika UKS Snikers Rekoraj docenili zarówno starosta piotrkowski Piotr Wojtysiak, jak i wójt Moszczenicy Marceli Piekarek. Nagrody wręczono na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Moszczenicy. – Gratuluję sukcesów i dziękuję za promocję ziemi piotrkowskiej – mówił starosta Piotr Wojtysiak wręczając list gratulacyjny i nagrodę. - Cieszę się, że mamy w naszej gminie tak wspaniałych młodych ludzi, którzy osiągają sukcesy na arenie międzynarodowej. To sama przyjemność wręczać takie nagrody – podkreślał wójt Marceli Piekarek, gratulując sukcesów Mistrzowi Europy. Gratulacje od obu samorządowców odebrał również trener Bogusław Bereżny, który towarzyszył Oskarowi.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »